כניסה

שינוי מבני ברשות ניירות ערך: האחריות על תחום תעודות הסל עברה ממחלקת תאגידים למחלקת השקעות
21/02/2010
מחלקת ההשקעות ברשות ניירות ערך קיבלה לידיה לאחרונה את האחריות לפיקוח גם על שוק תעודות הסל. על שינוי מבני זה החליט יו"ר הרשות, פרופסור זוהר גושן, בעקבות ההחלטה לקדם יוזמת חקיקה שתעביר את תחום תעודות הסל והמכשירים הפיננסיים ממשטר של דיווח לפי חוק ניירות ערך למשטר של פיקוח והסדרה לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות.
 
בשנים האחרונות קיימת התפתחות מואצת של מכשירי השקעה פאסיבית העוקבים בעיקר אחר מדדי ניירות ערך, סחורות ומטבעות ("מוצרי מדדים" או תעודות סל). בשל המצב המשפטי הקיים, הונפקו לציבור מכשירים אלה באופן הדומה לאגרת חוב המונפקת על ידי חברה פרטית וכפופה לכללי הגילוי של חוק ניירות ערך (תאגיד מדווח). כל זאת, ללא רגולציה מתאימה וללא גוף שיפקח על פעילותן מעבר לתחום הגילוי. מצב זה הוביל לשינוי בדפוס הפעילות של ההיצע והביקוש של השקעות בשוק ההון בישראל, אשר עד לשנים האחרונות היו מרוכזים במסגרת מפוקחת, בין אם תחת חוק השקעות משותפות ובין אם תחת חקיקה אחרת, הוראות המפקח על הביטוח, הוראות המפקח על הבנקים וכדומה. 
 
התוצאה היא קיומו של פער רגולטורי בין מוצרים הדומים מאוד באפיונם ובמטרות ההשקעה בהם. בעוד הסדרת תחום קרנות הנאמנות מכוח חוק השקעות משותפות בנאמנות הינה הסדרה מפורטת, מחייבת, והפיקוח עליו הדוק למדי. תעודות הסל, המהוות מכשיר פיננסי תחליפי להשקעה בקרנות נאמנות כפופות לחובות גילוי בלבד. השפעתו של פער רגולטורי זה, יצרה אצל מנפיקים רבים העדפה להציע מוצרי השקעה לציבור שאינם תחת רגולציה ובכך "לחסוך" את העלות והמחויבות הנובעת מכך. העדר הרגולציה במוצר אחד וקיומו באחר מובילה להבדלי עלויות בין המוצרים ולמעבר של מנפיקים למוצרים דלי רגולציה ועתירי סיכון.  לפיכך, יזמה הרשות תיקון חוק, שמטרתו להסדיר את תחום תעודות הסל באופן דומה להסדרה הקיימת כיום על קרנות הנאמנות.
 
הנוסח שמציעה הרשות קובע כי תחולת החוק תהיה "על כל הסדר, שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך ומטבעות והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם, שאינו מפוקח על פי דין אחר". גישה זו רואה בחוק השקעות משותפות בנאמנות הסדר כולל לכלל ההשקעות המשותפות בניירות ערך. במסגרת הדין החדש יוכלו כל סוגי ההסדרים להיות מנוהלים באמצעות אותו גוף, כפוף לעמידתו בדרישות היציבות שייקבעו במסגרת תקנות לפי החוק.
 
כביטוי להכרה בחשיבותו של התחום הוקמה לפני מספר שנים במחלקת התאגידים של הרשות יחידת מכשירים פיננסים בראשותו של עו"ד איציק זקן. סגל יחידה זו מונה כיום שישה עובדים, עורכי דין או רואי חשבון בהכשרתם והיא עוסקת בבדיקת תשקיפי תעודות סל, תעודות פיקדון, תעודות סחורה, תעודות מורכבות, תעודות חוזה ומוצרי מדדים אחרים שחייבים בקבלת היתר לפרסום תשקיף מרשות ניירות ערך; בהסדרת הגילוי הנדרש בתחום המכשירים הפיננסיים; בבחינה שוטפת של עמידת מנפיקי המכשירים הפיננסיים בהוראות חוק ניירות ערך; בבדיקת הדוחות המיידיים המוגשים לרשות על ידי מנפיקי המכשירים הפיננסיים; בפרסום חוזרי עמדות סגל (SLB) בענייני היחידה; במתן מענה לפניות מקדמיות של בתחום המכשירים הפיננסיים; במתן מענה לפניות ציבור בנושאים הקשורים למכשירים הפיננסיים ובאכיפה באמצעות עיצומים כספיים בשל הפרת הוראות חוק ניירות ערך.
 
בעקבות יוזמת החקיקה המיועדת להסדיר את תחום תעודות הסל במסגרת חוק השקעות משותפות בנאמנות, הועברה היחידה למכשירים פיננסים למחלקת ההשקעות של הרשות בראשות דודו לביא. המחלקה אחראית על הרישוי, הפיקוח וההסדרה של כל הגופים שבתחום אחריותה של הרשות העוסקים בניהול, ייעוץ ושיווק השקעות עבור הציבור. לאחר שיאושרו החוקים המיועדים להסדיר את פעילות האנליסטים, הברוקר-דילרים וחברות הדירוג יתרחבו סמכויותיה גם ל תחומים אלה.
 
בעקבות המעבר צפויה מחלקת ההשקעות למנות למעלה מארבעים עובדים.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים