כניסה

הודעה משותפת לבנק ישראל, משרד האוצר ורשות ניירות ערך: רשימת תבחינים לבחינת מהימנות (Fit and Proper) בידי גופים מפקחים
08/12/2010
הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, ורשות ניירות ערך, עוסקים, כל אחד בתחום הנתון לפיקוחו, בהסדרת פעילותם של גופים הפועלים בשוקי הכספים וההון, שבין היתר מנהלים כספי אחרים. כחלק מן ההסדרה עוסקים המפקחים בקביעת אמות מידה של הכשירות והמהימנות (Fit and Proper) של אלה המבקשים לפעול בתחום המוסדר והמפוקח. על ידם.
 
לאור מבנהו וממדיו של שוק ההון בישראל והעובדה כי קיימים מספר מפקחים בשוק, גובשה על ידי שלושת המפקחים, בתיאום עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי – פיסקאלי), רשימת תבחינים (קריטריונים) המתייחסת לבחינת מהימנותם של מחזיקי אמצעי השליטה ונושאי המשרה בגופים המפוקחים, הן מועמדים והן מכהנים. הימצאות אחד מהתבחינים המפורטים במסמך שמתפרסם היום מהווה סיבה לבחון קיומה של פגיעה במהימנות.
 
הרשימה כוללת 12 תבחינים, ובהם הרשעה בעבירה, הגשת כתב אישום, חקירה פלילית, ממצאים שליליים מהותיים שנמצאו בהליכים משפטיים ובהליכי ביקורת, ריבוי תלונות מהותיות שנמצאו מוצדקות ועוד. יובהר כי אין מדובר ברשימה סגורה, וכי במסגרת הליך בחינת המהימנות המבוצע על ידי כל אחד מהמפקחים, יובאו בחשבון שיקולים שונים, בהם, חומרת האירוע, משך הזמן שחלף, מידת ההשפעה הצפויה על השוק ועל אמון הציבור ועוד. במכלול השיקולים יינתן גם משקל לזכויות יסוד של המפוקח.
 
מסמך התבחינים לבחינת מהימנות בידי גופים מפקחים אושר בחתימתם של המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, הממונה על אגף שוק ההון, פרופ' עודד שריג, ויו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' זוהר גושן.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים