כניסה

ועדת הכספים של הכנסת אישרה תיקון לחוק הייעוץ המאפשר למנהלי תיקים זרים לפעול בארץ ללא צורך ברישוי
27/01/2010
ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את ההצעה לתיקון מס' 11 לחוק הייעוץ. התיקון יאפשר לחברות זרות המורשות במדינת מוצאם לעסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, , להציע את שירותיהן ללקוחות בארץ גם מבלי שתחויבנה ברישוי ישראלי. לכשיאושר התיקון בקריאה שנייה ושלישית וייכנס לתוקף הוא יאפשר פתיחה של השוק הישראלי להצעת שירותי ייעוץ וניהול תיקים מחול לכלל הלקוחות, תחת חסות של בית השקעות בעל רשיון מקומי שיישא באחריות מלאה להליך ולתוצאותיו. בנוסף, התיקון יאפשר מתן שירותים אלה ללא רשיון ללא הגבלה ללקוחות מתוחכמים, כלומר כאלה הנהנים מבסיס הון רחב, מהתמחות ייחודית בתחום או מעיסוק שוטף בו באינטנסיביות גבוהה.
 
רקע
 
חוק הייעוץ אוסר על עיסוק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות ללא רשיון מתאים. חוק זה, ככל חוקי המדינה, הוא טריטוריאלי - ולכן חל על כל מתן שירות בישראל. כל מתן שירות למי שנמצא בישראל נכנס לגדר החוק ומצריך רשיון, אפילו אם נותן השירות עצמו נמצא מחוץ לישראל וגם אם כל השירות ניתן באמצעות דואר אלקטרוני, פקסים, טלפון וכדומה. לפיכך, על פי המצב הקיים אין זרים - יחידים וחברות - רשאים לפנות ולהעניק שירותים של ייעוץ השקעות וניהול תיקים למי שנמצא בישראל.
 
מצב משפטי זה אינו מאפשר כיום לחברות זרות לשווק את עצמן בארץ ולהעניק את שירותיהן ביוזמתן למי שנמצא בישראל, גם אם הן עצמן פועלות מחוץ לישראל על פי רשיון כדין שניתן במדינה בה הן פועלות, ופונות לישראלים באמצעות המדיה האלקטרונית או בעת ביקורים מזדמנים בישראל, וגם כאשר החשבונות המנוהלים מנוהלים מחוץ לישראל. בכך נמנעת האפשרות ממי שנמצא בישראל להיחשף לשירותים הניתנים על ידי גופים מקצועיים זרים שאינם מעוניינים לפתוח סניף בישראל אלא מעוניינים לתת את שירותיהם ממקום מושבם.
 
עיקרי התיקון לחוק
 
מסיבה זו יזמה הרשות כבר לפני מספר שנים תיקון חקיקה שעל פיו גופים זרים המוסמכים במדינת מוצאם לעסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקים יהיו רשאים להציע את שירותיהם בישראל גם אם אין ברשותם רשיון ישראלי מתאים, ובתנאי שפעילות זו תתבצע במסגרת חברה ישראלית בעלת רשיון מתאים בישראל. מנהל התיקים הזר יחויב בכל החובות שבעל רישיון ישראלי חייב כלפי הלקוחות לפי החוק כגון בירור צרכי לקוח, חובת הזהירות ועוד, כאשר על מנהל התיקים הישראלי תוטל האחריות המלאה וחובת פיקוח ביחס לפעילות מנהל התיקים הזר במסגרתו.
 
תיקון נוסף לחוק מרחיב את מספר הגורמים שלהם ניתן לייעץ ללא רישוי. כיום החוק פוטר מרשיון מי שמעניק שירותי ייעוץ ללקוחות מוסדיים. הרשות מציעה להרחיב רשימה זו  ולקבוע קטגוריה הקרויה "לקוח כשיר". בקטגוריה זו (שלה, כאמור, ניתן יהיה לייעץ ללא רשיון), יכללו – נוסף על הלקוחות המוסדיים - גם לקוחות יחידים העונים לשניים לפחות מתוך שלושת הקריטריונים: שווי נכסים פיננסים כולל העולה על סכום של 12 מיליון ₪, מומחיות בשוק ההון, היקף פעילות מינימאלי של 30 עסקאות בממוצע ברבעון במהלך השנה האחרונה. בנוסף, מוצע להרחיב את הפטור האמור לא רק לשירותי ייעוץ השקעות אלא גם לשירותי שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות.
 
במקביל, נערכת הרשות להרחבת מערך הפיקוח שלה על הוראות חוק הייעוץ באמצעות ביקורות. מאחר וכוח האדם של הרשות מוגבל, מבקשת הרשות לתקן את החוק במטרה לאפשר לה להיעזר גם בשירותי מיקור חוץ לצורך תפעול מערך הביקורת המורחב.
 
השוואת ההסדרה החלה על תעודות סל כנכס מיועץ להסדרה הקיימת לגבי קרנות נאמנות
 
תיקון חוק נוסף שהתקבל היום משווה את ההסדרה החלה על תעודות סל כנכס מיועץ להסדרה הקיימת לגבי קרנות נאמנות. למרות הדמיון שבין קרן הנאמנות ותעודת הסל, קיים כיום שוני בהתייחסות החוק לבעלי רישיון בכל הקשור להוראות החלות עליהם ביחס לנכסים אלה. כך, למשל, על גורם "קשור" לתעודת סל חלות הוראות ניגודי העניינים הכלליות ואילו על מי שיש לו זיקה לקרן נאמנות חל הסדר רחב יותר, הקובע חובות גילוי מוגברות ביחס לניגוד העניינים האפשרי. שוני נוסף הוא שבעוד שמי שמשווק תעודות סל מנוע מלקבל תמריצים בעד שיווק הנכסים הללו, הרי שמשווק קרנות הנאמנות רשאי לקבל תמריצים בקשר לאותה פעילות עצמה. פערים אלה אינם מוצדקים נוכח הדמיון שבין המכשירים.
 
אחת התוצאות של התיקון תהיה שמי שיש לו קשר לתעודת סל מנוע מלעסוק בייעוץ השקעות ואם הוא מחזיק בחברה המנפיקה תעודות סל ומעוניין להמשיך לעסוק בייעוץ השקעות, יצטרך למכור את החזקותיו במנפיק תעודות סל לא יאוחר משנת 2013. הסדר זה דומה להוראה המקבילה ביחס להחזקת הבנקים בקרנות הנאמנות.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים