כניסה

רשות ניירות ערך אישרה הוראה המחייבת את מנהלי הקרנות לפרסם את מדיניות בחירת ההשקעות בקרן ואופן ניהולן
29/11/2010
מנהל הקרן יידרש לפרט בתשקיף את התהליכים, המידע והשיקולים המנחים עליהם יסתמך ואותם יישם בבחירת השקעות בקרנות שבניהולו ובאופן בו ינהל השקעות אלה
 
רשות ניירות ערך אישרה לאחרונה הצעה להטיל חובה על מנהל קרן לגלות את מדיניות בחירת השקעות הקרן ואופן ניהולן. זאת, לצד מדיניות ההשקעות של הקרן, הקובעת את סוגי הנכסים שבהם משקיעה הקרן ואת שיעוריהם המרביים. במסגרת זו יהיה על מנהל הקרן לגלות את תהליכי קבלת ההחלטות בבחירת ההשקעות וניהולן, וכן את המידע והשיקולים המנחים את מנהל הקרן בקבלת החלטות אלה. ההצעה פורסמה לראשונה לציבור לפני כארבעה חודשים ועתה אושרה בנוסחה הסופי. היא תיכנס לתוקף כחמישה חודשים לאחר שתפורסם ברשומות.
 
מידע זה מיועד לתרום לקביעת אמות מידה נאותות להתנהלות תקינה ואיכותית בענף, התנהלות בסיסית המצופה מגופים שמנהלים כספי אחרים ושחבים חובות נאמנות וזהירות כלפי הציבור. השקיפות שתינתן למדיניות זו, כפי שמיושמת בידי מנהל הקרן בפועל, מיועדת לייצר משמעת שוק גם בתחום זה ולחזק את מנגנוני הפיקוח העצמי של מנהלי הקרנות. חובת גילוי זו ממשיכה רצף של פעולות שננקטו בשנים האחרונות בתחום ההסדרה להגברת השקיפות בתחום.
 
הוראת הרשות קובעת כי "מנהל קרן ייתן גילוי לכללים שבאמצעותם הוא מסדיר, דרך כלל או לסוגי קרנות שבניהולו, לפי העניין, את בחירת ההשקעות ואת אופן ניהולן", בין היתר, בעניינים הבאים:
 
א. התהליכים שיתקיימו בעת בחירת ההשקעות ובמהלך ניהולן השוטף ובעלי התפקידים שיהיו מעורבים בכל תהליך, בשים לב, בין היתר, למאפייני העסקאות, מהותיותן ומאפייניהם הייחודיים והכלליים של הנכסים הנכללים בהן;
 
ב. המסמכים והמידע שעליהם יש להסתמך במסגרת התהליכים המפורטים בסעיף א', ובתוך כך התייחסות למקרים מיוחדים או לנסיבות מיוחדות בהם יידרשו מסמכים ובקרות נוספות טרם ביצועה של החלטת השקעה;
 
ג. השיקולים המנחים בבחירת ההשקעות ואופן ניהולן לרבות לעניין נטילת סיכונים שונים הכרוכים בהשקעה בנכסים ותימחורם של נכסים אלו (דוגמת סוג הנכס ומאפייניו, סחירותו, התניות חוזיות, אמות מידה פיננסיות, וכיו"ב) ולרבות מאפייני מנפיק הנכס (דוגמת ממשל תאגידי וכיו"ב);
 
ד. אופן ההתנהלות במסגרת הליכים מול מנפיקים כדוגמת גיבוש הסדר חוב, שינוי תנאי ניירות ערך וכו'.
 
כאמור, על מנהל הקרן לגלות את המידע הזה במסגרת חלק ב' של תשקיפי הקרנות שבניהולו.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים