כניסה

יו"ר רשות ני"ע, פרופ' זוהר גושן: "אחד היעדים המרכזיים של הרשות הוא להביא לצמצום כוחו של בעל השליטה ולחיזוק כוחו של המיעוט"
13/12/2010
​גושן: "האכיפה המנהלית חושפת את הדירקטור לאפשרות כי יינקט נגדו בירור מינהלי, ולכן מקנה בידיו אמצעי אפקטיבי ולגיטימי לעמוד בפני הלחצים המופעלים עליו מצד בעל השליטה ולבצע את תפקידו הפיקוחי"
 
"המילה ריכוזיות מתארת כמה תופעות שונות זו מזו, שלעתים אין ביניהן כל קשר.  כל תופעה מחייבת התייחסות נפרדת, הן בהיבט של הניתוח והן בהיבט של הפתרונות. אין פיתרון קסם שפותר בבת אחת בעיות שונות". כך אמר היום יו"ר רשות ני"ע, פרופ' זוהר גושן,  בכנס גלובס שנערך בתל אביב. 
 
גושן ניתח את הנושא על היבטיו השונים. הוא הגדיר שש תופעות שונות של  ריכוזיות:
 
- קבוצות ריכוז בהקשר התחרותי –  שימוש שנעשה בידי קבוצות ריכוז בכוח השוק שלהן באופן שעלול לגרום נזק לציבור הצרכנים, למשל על ידי העלאת מחירים מקבילה או בדרכים אחרות.  בעיה זו מטופלת בין השאר על ידי הצעת החוק שמקדמת רשות ההגבלים העסקיים, ועל ידי מדיניות ממשלתית לפתיחת שווקים לתחרות.
 
- פעילות פיננסית מול פעילות ריאלית – בהקשר זה הבעיה היא ניגוד עניינים הקיים בין הפעילות הריאלית לבין הפעילות הפיננסית. לעניין זה יש להבחין בין ניגוד העניינים הקיים ביחס לבנקים לבין ניגוד העניינים ביחס לחברות הביטוח אשר מנהלות כספי חיסכון פנסיוני. בתחום ניגודי העניינים יש לבחון האם ניתן להתמודד עם הבעיה באמצעות הסדרה או שמא יש צורך בהפרדת בעלות.
 
- מבנה בעלות ריכוזי מול מבנה בעלות מפוזר – גושן הסביר כי אין מודל אחד העדיף באופן מוחלט על מודל אח, ובכל אחד מהמודלים יש חסרונות טבועים. בתאגיד בבעלות ריכוזית קיים חשש להעברת עושר מן הציבור אל בעל השליטה, ובתאגיד בבעלות מפוזרת קיים החשש שההנהלה תנצל את כוחה להעברת עושר מבעלי המניות אליה ותתנהל באופן בלתי-יעיל. גושן הציע להתאים את כלי הפיקוח והאכיפה לכל אחד מן הסיכונים הללו כדי להתמודד עימם באופן יעיל, ואמר כי רגולציה אפקטיבית תיצור, בסופו של דבר, אדישות בין שני מצבי הבעלות ותאפשר קביעה של מבנה הבעלות על בסיס יעילות עסקית.
 
- פירמידות – זהו מקרה ספציפי של מבנה בעלות ריכוזית המחדד את הקושי שיש לבעלי מניות המיעוט מול בעלי השליטה, שכן מדובר במצבים בהם היכולת לשלוט בחברה ולכוון את פעולתה מתבססת על אחזקות מינימליות בהון, מה שמדגיש את כוחם של בעלי השליטה אל מול הציבור.  גושן הסביר, כי הרשות פועלת בשורה של חזיתות בכדי לצמצם את יכולתו של בעל השליטה לנצל לרעה את מעמדו כבעל השליטה על חשבון הציבור. ככל שמאמציה של הרשות ורגולטורים אחרים להביא להקטנת פרמיית השליטה יצליחו, אזי יקטן התמריץ לקיומו של מבנה אחזקות פירמידלי. 
 
- חשש ליציבותדילמת ה"גדול מכדי ליפול" – החשש המרכזי בהקשר זה, הוא כי נפילתה של קבוצה עסקית גדולה יגרום לפגיעה במערכת הפיננסית כולה.  לדעת גושן יש לבחון האם הפתרון אינו טמון בפיקוח על נותני האשראי לקבוצות עסקיות גדולות. המערכת הבנקאית קובעת מגבלות על הענקת אשראי לקבוצת לווים ויש לבחון האם נדרשים כללים דומים ביחס להלוואות הניתנות על ידי משקיעים מוסדיים.
 
- השפעתם העודפת של בעלי ההון על מקבלי ההחלטות  – התופעה המוכרת בחברות דמוקרטיות היא שבעלי ההון, מטבע הדברים, משפיעים על מקבלי ההחלטות יותר מאשר ציבור הבוחרים. בעיה זו קיימת ללא קשר לשאלת המעמד הריכוזי של עסקיו של בעל ההון והיא לא ייחודית לתופעת הריכוזיות.  יש לבחון האם הפתרון אינו רק בפיקוח על ההון כי אם גם על השלטון בכל הקשור לשיטת הבחירות והממשל ובקביעת גבולות ברורים לגבי המותר והאסור לבעלי תפקידים ציבוריים, במטרה למנוע מצב בו בעל הון משפיע על איש ציבור כדי לקדם אינטרס פרטי תוך פגיעה באינטרס הציבורי.
 
גושן הוסיף, כי היבטי  הריכוזיות שבתחום טיפולה של רשות ניירות ערך זוכים לעדיפות גבוהה בתוכנית העבודה שלה: "חלק גדול מהפעולות שביצענו בשנים האחרונות מיועד להתמודד גם עם הבעיות הנובעות מסוגיית הריכוזיות. הרשות פועלת כל העת לחיזוק מנגנוני הבקרה הפנימיים בחברה, אשר מיועדים להבטיח שהחלטות משמעותיות של החברה תתקבלנה בתהליך שקוף ומובנה שישתף במסגרתו גם את עמדת בעלי המניות מקרב הציבור.  תהליך כזה, שהוא חלק מהתפיסה הכוללת של ייעול הממשל התאגידי, מיועד להבטיח שבעלי השליטה לא יוכלו להעביר כל החלטה העולה על דעתם בקלות ובמהירות".
 
"גם מנגנון האכיפה המנהלית הוא בעל מטרה דומה. לכלי הזה יש גם משמעות חינוכית.  האכיפה המנהלית חושפת את הדירקטור  לאפשרות כי יינקט נגדו בירור מנהלי ולכן  מקנה בידיו אמצעי אפקטיבי ולגיטימי לעמוד בפני הלחצים המופעלים עליו מצד בעל השליטה ולבצע את תפקידו הפיקוחי, כדי למנוע מבעל השליטה לעשות שימוש בשליטתו לשם הפקת רווח אישי עודף", סיכם גושן.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים