כניסה

תזכורת מרשות ניירות ערך: הדוחות הכספיים של 2009 יוגשו בהתאם לתקנות החדשות המותאמות לכללי IFRS
09/03/2010
רשות ניירות ערך פרסמה לאחרונה תזכורת לחברות המדווחות לקראת הגשת הדוחות הכספיים לשנת 2009. הרשות מזכירה לחברות כי בסוף ינואר נכנסו לתוקף תקנות המחייבות דיווח המותאם לכללי החשבונאות הבינלאומיים (IFRS). תיקונים אלה חלים החל מהדוחות הכספיים לשנת 2009.
 
בהתאם לתקנות החדשות, על תאגיד לצרף לדוחות הכספיים השנתיים דוחות כספיים של חברה כלולה, כלומר חברה שהשקעת התאגיד בה כלולה בדוחות התאגיד על בסיס השווי המאזני אם התקיים אחד מכמה מבחנים. קיימים שני מבחנים כמותיים המתייחסים לשיעור של 20% או יותר של ערך השקעת התאגיד בחברה הכלולה מסך הנכסים במאזן (כפי שהוא רשום בספרים), או הסכום שנכלל בדוח הרווח והפסד בשל השקעת התאגיד בחברה הכלולה מסך הרווח של התאגיד. כמו כן, קיים מבחן מהותי המתייחס לשאלה האם החברה הכלולה היא בעלת חשיבות ניכרת לעסקי התאגיד או לפעילותו במתכונתם הקיימת או המתוכננת.
 
לפי כללי הצירוף החדשים, רף המהותיות הכמותי  לצירוף דוחות של חברה כלולה עלה מ-10%, כפי שהיה בעבר, ל-20%. במקביל, חברה המחזיקה בחברה כלולה שאינה עומדת ברף של 20% אולם עומדת ברף של 10%,  תפרסם מידע תמציתי על החברה הכלולה. כתוצאה, במקרים רבים לא יידרש עוד צירוף של דוחות כספיים של חברות כלולות כפי שנדרש בעבר. באופן זה, נעשה איזון בין האפשרות לנתח את השפעת תוצאותיהן של חברות כלולות מהותיות והשפעתן על מצב עסקיה על התאגיד לבין הפגיעה האפשרית בקניין ובפרטיות של חברות שחוק ניירות ערך אינו חל עליהן ובשל דרישת התקנות דוחותיהן הכספיים או נתונים נבחרים מהם מדווחים לציבור.
 
בנוסף, נוספה בתקנות החדשות דרישה לפרסם מידע כספי נפרד במטרה לאפשר למשקיע להעריך את סיכון הנזילות של התאגיד. במסגרת זו, התאגיד נדרש גם לפרסם תיאור של מכלול הקשרים, ההתקשרויות, ההלוואות, ההשקעות והעסקאות המהותיים הקיימים בין התאגיד לבין חברות המוחזקות על ידו.
 
כמו כן, במסגרת התקנות החדשות שונה הכלל המחייב הגשת דוחות כספיים בשקלים בכל המקרים, ונקבע כי ניתן יהיה להציג את דוחות כספיים גם בדולר או באירו, מבלי לצרף לדוחות אלו תרגום לשקלים. תרגום לשקלים  יידרש רק במקרים בהם הדוחות הכספיים הוצגו במטבע זר אחר. בכך, ניתנה הקלה משמעותית לתאגידים רבים, שדוחותיהם הכספיים הוצגו בדולר או באירו ועד כה היה עליהם לצרף דוח  נוסף כשהוא מתורגם לשקלים.
 
התקנות החדשות מרחיבות את הגילוי בנוגע לערבויות שהוענקו ולמקרים בהם נדרש צירוף של דוחות כספיים של חברה נערבת. תאגידים יפרסמו  מידע מרוכז בפורמט טבלאי על השקעות בחברות מוחזקות, גילוי על פרויקטים בעבודות יזמות וכן גילוי על המחזור התפעולי של התאגיד. כמו כן, הם יפרסמו גילוי מורחב בנוגע לשעבודים ובטוחות וכן מידע על מכירות הכוללות עסקאות אשראי, ופרטים בדבר מרכיבי סעיפי הרווח הכולל והדוח על המצב הכספי.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות