כניסה

רשות ניירות ערך קובעת עקרונות לפעילות תעודות הסל בעסקאות החלף (SWAP)
09/10/2011
העקרונות פורסמו היום במסגרת הרפורמה שמקדמת הרשות להעברת תחום תעודות הסל לפיקוח תחת חוק השקעות משותפות בנאמנות, בדומה לקרנות הנאמנות. במסגרת הסדרת התחום העקרונות ייקבעו בתקנות.
 
תעודת סל היא מוצר מתחייב, ובמסגרת הרפורמה האמורה יוגבר הפיקוח על מנהלי תעודות הסל על מנת לוודא כי יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי המשקיעים. בין היתר, ייקבעו כללים באשר לאופן השקעת הכספים שיקבל מנפיק תעודת הסל מהמשקיעים ("פעולות התכסות"), הואיל ובפני המנפיק עומדות מספר אפשרויות השקעה כגון רכישת המניות עצמן, רכישת חוזים עתידיים ורכישת מכשירים פיננסיים שונים.
 
אחד המכשירים הפיננסים, אשר את הפעילות בהם באים העקרונות האמורים להסדיר, הינו עסקת ה- SWAP. במסגרת עסקה זו זכאית החברה לקבל מהבנק מולו נחתמת העסקה תמורה הנגזרת מהמדד אחריו עוקבת התעודה. ראוי לציין, כי בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בעניין "גילוי בדבר סיכון אשראי, סיכון שוק והחזקות ציבור במכשירים פיננסיים" מחודש פברואר 2010, חויבו המנפיקים למסור דיווח לציבור אודות חשיפת תעודות הסל למכשירים אלה וזאת במסגרת דוח חודשי בדבר סיכוני האשראי אותו הם מגישים באופן שוטף.
 
היקף הפעילות המתרחב של מנפיקי תעודות הסל בשוק זה, הובילו את סגל הרשות לדרוש מהחברות גילוי נרחב בדבר ההתקשרות בעסקאות אלו. בעקבות דרישה זו, הוציאו החברות דיווחים פומביים מפורטים בדבר התקשרותן בעסקאות ה- SWAP על מדדים ישראליים. במסגרת הדיווחים הושם דגש על מתן גילוי למכלול הסיכונים הכרוכים בביצוע העסקאות, ובראשם סיכון האשראי וסיכון הנזילות. דיווחים אלה הציפו בפני הציבור את היקף הפעילות במכשיר זה, ואת משמעויותיו.
 
מטרת העקרונות שפורסמו הינה להתוות מסגרת פעילות להתקשרות בעסקאות SWAP, באופן המיטבי הניתן בנסיבות הקיימות, לרבות באשר לאופן הדיווח לציבור על עסקאות אלה. בין היתר נקבעו הכללים הבאים:
 
- היקף העסקאות בכל תעודה העוקבת אחרי מדד ישראלי יוגבל ל- 25% מהתעודה, כאשר תותר חריגה עקב פדיונות של מחזיקי התעודה עד להיקף של 40% מהתעודה;
- מגבלות באשר לגורמים מולם ניתן לבצע את עסקת SWAP;
- תנאים מסחריים מסוימים, כגון היקף הבטחונות המקסימלי שניתן להפקיד לצורך ביצוע העסקה, משך העסקה, קנסות שבירה של העסקה ואופן השערוך שלה;
- עקרונות בדבר הבקרות שיש לבצע על העסקה;
- הסדרה של אופן הגילוי לציבור אודות ביצוע עסקת SWAP.
 
כמו כן, בעתיד יחויבו המנפיקים להקצות הון בגין שימוש בעסקאות SWAP, וזאת כחלק ממודל הפיקוח על תעודות הסל שאושר ברשות בראשית שנת 2011.
 
על אף שהעקרונות הללו יעוגנו בהמשך במסגרת חקיקה, בכוונת הרשות לחייב את מנפיקי תעודות הסל למסור דיווח לציבור אודות אופן עמידתם בהוראות אלה או על סירובם לעשות כן ("אמץ או גלה").
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים