כניסה

רשות ני"ע יוזמת: מנהלי תעודות הסל, מנהלי הקרנות והנאמנים יפקידו בחשבון ייעודי נכסים נזילים שישמשו כבטוחה למילוי התחייבויותיהם
03/08/2011
רשות ניירות ערך פרסמה להערות הציבור והעבירה לאחרונה לאיגוד מנהלי תעודות הסל, לאיגוד מנהלי הקרנות ולאיגוד הנאמנים טיוטת תקנות שמטרתה לקבוע את האופן בו יעמידו גורמים אלה נכסים נזילים בחשבון מגבה.
 
מקורו של החשבון המגבה במודל הפיקוח על תעודות סל, שאושר על ידי מליאת הרשות בחודש פברואר 2011. המודל נועד להסדיר את אופן הפעילות של מנהלי תעודות הסל ולצמצם את הסיכון המערכתי הכרוך בפעילותן, וזאת בפרט לאור לקחי המשבר הכלכלי והשלכותיו על שוק ההון. כל זאת, כחלק מתיקון 16 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, שמכוחו מועברות תעודות הסל למשטר פיקוחי.
 
החשבון המגבה מצוי בבעלותו של מנהל ההסדר או הנאמן, ובו הוא יידרש להפקיד נכסים, שישמשו כבטוחה למילוי התחייבויותיו בהתאם להוראות החוק. החשבון המגבה נועד להוות תוספת משלימה לדרישות ההון העצמי הקיימות, וכן להוות כרית בטחון ריאלית ונזילה המשתנה בהתאם להיקף הנכסים המנוהל.
 
בשל חשיבותו של החשבון המגבה, ובמטרה ליצור הרמוניה רגולטורית בין סוגי מנהלי ההסדרים השונים, החליטה הרשות כי בדומה לנדרש ממנהל תעודת סל, גם מנהל קרן סל, מנהל קרן נאמנות (שאינה קרן סל) ונאמן לכל אחד מסוגי ההסדרים יידרשו להפקיד נכסים בחשבון מגבה בהתאם לאופי ההסדר, הסיכונים הכרוכים בפעילותו והיקף הנכסים המנוהל.
 
תעודות הסל נושאות בחובן התחייבות למחזיקים. בהתאם לכך, פעילותן כרוכה בחשיפה לסיכונים שונים מאלו הקיימים בהסדרים אחרים שאינם נושאים בהתחייבות כזו. לפיכך, בעוד שמנהלי תעודות הסל יידרשו להפקיד נכסים בחשבון מגבה, בין היתר, בגין סיכון תפעולי, סיכון שוק וסיכון אשראי, העמדת הנכסים בחשבון המגבה על ידי מנהלי קרנות הנאמנות תהיה בגין הסיכון התפעולי בלבד. באופן דומה, גם הנאמן לכל אחד מההסדרים יידרש להפקיד נכסים בגין סיכון תפעולי בלבד. שיעורי הקצאת ההון נקבעו באופן יחסי לסיכון התפעולי הכרוך באופי ההסדר ולהיקף הנכס המנוהל. שיעורי הקצאת ההון בתעודת סל בגין סיכון תפעולי הם הגבוהים ביותר ובקרן שאינה קרן סל הם הפחותים ביותר.
 
טיוטת התקנות מפרטת את הסכומים שיידרשו מנהלי קרנות הסל, מנהלי קרנות הנאמנות שאינן קרנות סל, מנהלי תעודות הסל והנאמנים לכל אחד מהסדרים אלו, להפקיד בחשבון המגבה. הסכומים ייגזר יקבעו בהתאם להיקף הנכסים המנוהל, היקף ההתחייבויות, מאפייני הפעילות והחשיפות לסיכונים השונים וכן בהתאם להיקף הנכסים בנאמנות. לאחר קבלת הערות האיגודים, תובא הטיוטה לאישור מליאת הרשות ולאחר מכן תפורסם להערות הציבור.
 
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים