כניסה

רשות ניירות ערך עושה סדר: לא תתיר שינוי מהותי במדיניות ההשקעות של קרן נאמנות
10/08/2011
הרשות הפיצה להערות הציבור מסמך עקרונות המגדיר נסיבות שבהן ייחשב שינוי במדיניות ההשקעות של הקרן למהותי. השינוי ייכנס לתוקף במסגרת החקיקה שתעביר את תעודות הסל למשטר של פיקוח ותסדיר את פעילות קרנות הסל
 
רשות ניירות ערך פרסמה היום להערות הציבור טיוטת מסמך עקרונות,  אשר אמור לשמש בסיס לתיקון תקנות השקעות משותפות בנאמנות, ואשר מגדיר מהו שינוי מהותי במדיניות השקעות של קרן נאמנות. זאת, כחלק מההכנה לקראת אישורו של תיקון חקיקה האוסר לבצע שינוי מהותי במדיניות השקעות של קרן.
 
בעבר היתה נוהגת בענף פרקטיקה של ביצוע שינויים תכופים במדיניות ההשקעות של קרנות. לא פעם מדובר היה בשינויים בעלי משמעות גדולה לגבי רמת הסיכון שבה הקרנות מנוהלות. עמדת הרשות היא כי שינויים תכופים במדיניות ההשקעות של קרן אינם משרתים, במקרים רבים, את טובתו של המשקיע. למשקיע אין ודאות בדבר טווח הזמן של השקעתו, הוא נדרש לקבל החלטות השקעה לעתים קרובות, לפדות את השקעתו בקרן, לחפש אפיק השקעה אחר, או למצוא את עצמו מושקע בהשקעה שלא אליה התכוון. לפיכך, וביוזמת הרשות, אישרה הכנסת בשנת 2006 תיקון חקיקה המגביל את האפשרות לשנות את מדיניות ההשקעות של הקרן באופן מהותי לפעם אחת  בלבד בתקופה של 12 חודשים.
 
כיום סבורה הרשות שגם הגבלה זו אינה מספיקה. זאת, משני שיקולים עיקריים:
 
- מנהל קרן נותן שירותי ניהול השקעות לציבור משקיעים שמשיקוליו בוחר לרכוש יחידות של קרן אחת על פני קרן אחרת. שינוי מדיניות מהותי בקרנות גורם לכך שבמקרים רבים נכפית על חלק לא מבוטל מבעלי היחידות החלטה של מנהל הקרן בדבר שינוי כאמור, שאינו תואם בהכרח את טעמיהם. הבעיה לעתים מחמירה, כאשר, בשל חוסר התחכום המאפיין חלק ניכר מהמשקיעים באמצעות קרנות נאמנות, הם אינם מגיבים במועד לשינויים במאפייני הקרן ואף ממשיכים להחזיק ביחידותיה של קרן שמלכתחילה היו נמנעים מלהיכנס אליה.
 
- שינויי המדיניות המהותיים מלווים, בין היתר, במחיקה של תשואות העבר. דבר זה גורם לחוסר משמעותי במידע אודות קרנות רבות בענף, כיון שקרנות אלה מתנהלות ללא "Track record" וללא אפשרות אמיתית לבחון את יכולות הניהול של מנהלי הקרנות על פני זמן. השימוש הנרחב שעשו מנהלי הקרנות באפשרות של שינוי מהותי אחד בתקופה של 12 חודשים, הוביל למסקנה כי מגבלה זו אינה אפקטיבית ולא הביאה את מנהלי הקרנות לשינוי מהותי בדפוסי שינויי המדיניות התכופים.
 
לפיכך, וכדי לספק לבעלי היחידות הגנה וודאות ביחס למאפייני התיק המנוהל עבורם, הציעה הרשות במסגרת תיקון מס' 16 לחוק, לאסור ביצוע שינוי מהותי במדיניות השקעות של קרן. כצעד משלים, נוצר צורך להגדיר מחדש מהו שינוי מהותי במדיניות השקעות של קרן ובהתאם לכך להגדיר את המקרים שיתאפשר בהם, על אף האיסור, לבצע שינוי מהותי במדיניות.
 
לצורך זה מפרסמת היום הרשות את הצעתה להגדרה חדשה שניסחה למונח "שינוי מהותי" במדיניות השקעות. המדובר בשינוי שיש בו כדי להשפיע באופן מהותי על תנודתיות מחירי היחידה ומחירי הפדיון של יחידות הקרן, או המחייב שינוי בכותרת המאפיינת של הקרן לצורך סיווג הקרן בפרסום או בפרופיל החשיפה של הקרן, וכן שינוי במדיניות השקעות המתבטא בהפיכת  הקרן מקרן מחקה לקרן שאינה מחקה ולהיפך  או מקרן חשיפה הפוכה לקרן שאינה קרן חשיפה הפוכה ולהיפך.
 
שינוי מהותי במדיניות השקעות של קרן יתאפשר רק במקרים של הוספה או ביטול של כותרת מאפיינת, בנסיבות מוגדרות ומצומצמות, ובכפוף למגבלות.
 
בנוסף, במסגרת תיקון מס' 15 לחוק, צפויה להיכנס לתוקף הוראה שתחייב מנהל קרן ששווי נכסי קרן שבניהולו נמוך במיוחד, לפרקה או למזגה לקרן בעלת מדיניות השקעות דומה. הוראה זו תימנע מצב בו, כפועל יוצא מההגבלה בשינוי מדיניות ההשקעות כאמור לעיל, יהיה מנהל הקרן אנוס לנהל קרן נאמנות בעלת מדיניות השקעות שאין הוא, ובמבחן התוצאה גם המשקיעים, חפצים בה.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים