כניסה

רשות ניירות ערך פרסמה את עקרונות מודל הפיקוח על תעודות הסל
13/11/2011
המודל החדש יוסדר בתקנות במסגרת תיקון מקיף לחוק השקעות משותפות בנאמנות ויחיל על מנהלי תעודות הסל דרישות הקצאת הון, כללי השקעה וניהול סיכונים
 
רשות ניירות ערך פרסמה היום לציבור את עיקרי מודל הפיקוח החדש על תעודות הסל. פרסום המודל מהווה אבן דרך מרכזית בתהליך הסדרת פעילות תעודות הסל שרשות ניירות ערך מובילה בשנתיים האחרונות.
 
תחילתו של תהליך ההסדרה בחודש נובמבר 2009, עת אישרה מליאת הרשות הצעה לתיקון חקיקה במסגרתו יועבר תחום תעודות הסל לרגולציה ופיקוח במסגרת חוק השקעות משותפות בנאמנות. המשכו של התהליך בגיבוש מודל הפיקוח לתעודות הסל, אשר אושר במליאת הרשות בחודש פברואר 2011. מודל זה יוסדר בחקיקה, במסגרת תקנות מכח חוק השקעות משותפות בנאמנות.
 
המודל מתמודד עם הסיכונים השונים הכרוכים בפעילותן של תעודות הסל – סיכון תפעולי, סיכון שוק, סיכון אשראי וסיכון נזילות. המודל קובע, בין היתר, חובות הקצאת הון במסגרת חשבון מגבה בהתאם למנגנונים האומדים את הסיכונים השונים. הכללים שנקבעו במסגרת המודל מיועדים לעודד את מנהלי תעודות הסל להתנהלות אחראית ושמרנית, באופן המיועד לצמצם את הסיכונים הכרוכים בפעילות זאת. מן הצד השני, המודל לא פוגע ביכולתם של מנהלי תעודות הסל הקיימים בשוק להמשיך בפעילותם ואינו פוגע בכושר התחרות שלהם מול מוצרים מתחרים.
 
במסגרת תהליך הכנת טיוטת התקנות שהחל לאחר אישור מודל הפיקוח במליאת הרשות ונעשה, כמו המהלך בכללותו, תוך דיאלוג שוטף עם הענף, יושמו בו מספר התאמות ושינויים. ההתאמות עסקו בעיקר באופן הקצאת ההון, בדגש על הקצאת ההון בגין סיכוני האשראי. השינוי העיקרי היה הגדלת הקצאת ההון הנדרשת ממנהלי התעודות, ומנגד ביטול העמדת הערבות של בעלי השליטה בגין החשיפה לסיכון האשראי. ההתאמות למודל אושרו במליאת הרשות בחודש ספטמבר 2011.
 
המידע שרשות ניירות ערך פרסמה היום באתר האינטרנט שלה כולל את עיקרי המודל, לרבות מודל ניהול ובקרת סיכוני שוק שנכתב על-ידי ד"ר מעינה ויסמן וד"ר אבי וואהל עבור מנהלי תעודות הסל, תוך שיתוף עם סגל הרשות ובהתאם לעקרונות שהותוו על ידו וכן את טיוטת תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חשבון מגבה), הכוללות, בין היתר, את דרישות הקצאת ההון ממנהלי תעודות הסל, ואת העקרונות להסדרת פעילות מנהלי תעודות הסל בעסקאות החלף (SWAP), אשר תעוגן אף היא בתקנות במסגרת הטמעת מודל הפיקוח.
 
עם פרסום המודל, צפויה הרשות לדרוש ממנהלי תעודות הסל לדווח לציבור על אופן עמידתם בהוראותיו באופן של "אמץ או גלה".
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים