כניסה

תוכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות ערך וניהול השקעות יוצאת לדרך; פרופ' שמואל האוזר: "התוכנית – התרומה המשמעותית ביותר של חוק האכיפה המנהלית"
15/08/2011
רשות ניירות ערך מפרסמת היום את מסמך הקריטריונים הסופי שגיבשה להכרה בתוכנית אכיפה פנימית לאחר תהליך ארוך ויסודי של בחינת הערות הציבור ביחס לתכנית. במהלך החודשים האחרונים הרשות קיימה דיאלוג עם מגוון רחב של נציגי הגופים המפוקחים על ידה ולאחר השלמת התהליך היא מציגה היום את תפיסתה לגבי מהותה של תכנית אכיפה פנימית.
 
"תכנית אכיפה פנימית היא נדבך מרכזי ומשמעותי בתפיסתי לגבי מערך האכיפה הכולל בשוק ההון, שחייב לכלול שילוב בין אכיפה ציבורית להסדרה עצמית" אמר היום יו"ר הרשות פרופ' שמואל האוזר. "אני מאמין שתוכנית האכיפה הפנימית היא התרומה המשמעותית ביותר של חוק האכיפה המנהלית. אם גופים הפועלים בשוק יאמצו תוכנית אכיפה פנימית אפקטיבית וייקחו על עצמם באופן וולונטרי אחריות לשיפור נורמות ההתנהגות בתחום הציות לחוק, שוק ההון בכללותו יצא נשכר: לא רק ציבור המשקיעים, אלא גם הגופים המפוקחים עצמם. עיצובה של תכנית אכיפה פנימית אפקטיבית תתרום לייעול ולשיפור התהליכים העסקיים בחברות ולהפחתת סיכונים רגולטורים".
 
תוכנית אכיפה פנימית היא מנגנון וולונטרי אותו מאמץ ומיישם תאגיד באופן  שוטף כדי לאתר ולמנוע הפרות ועבירות וכדי לוודא ציות של התאגיד ושל היחידים בו לדיני ניירות ערך. תוכנית האכיפה הפנימית יכולה לשמש גם כטענה הגנה בנסיבות מסוימות במסגרת הפעלת חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות (הידוע גם כחוק האכיפה המנהלית). הרשות מפרסמת באופן פומבי הן את ההקלות שתוכנית אכיפה פנימית יעילה יכולה להעניק ליחידים ולתאגידים, והן את אמות המידה שלפיהן תיבחן את יעילותה של תוכנית אכיפה פנימית לצורך ההחלטה במתן ההקלות. כזכור, כחלק מהפעלת חוק האכיפה המנהלית, פרסמה הרשות בשבוע שעבר מכרז לאיתור יושבי ראש לוועדת האכיפה המנהלית.
 
תוכנית אכיפה פנימית עשויה להעניק הקלות במסגרת שיקולי האכיפה של רשות ניירות ערך לתאגידים וליחידים במקרים הבאים:
 
ליחידים:
 
- בהליך אכיפה פלילי – תוכנית אכיפה פנימית יעילה יכולה להיות בסיס לכך שרשות ניירות ערך תמליץ לפרקליטות שלא להעמיד לדין פלילי  דירקטורים ומנהלים, מן הטעם שעומדת לזכותם ההגנה כי נקטו בכל האמצעים הסבירים למניעת העבירה. (בכל מקרה ההחלטה הסופית – בידי הפרקליטות).
 
- בהליך אכיפה מנהלי – על פי חוק ייעול הליכי אכיפה, מוטלת על מנכ"ל התאגיד החובה לפקח ולנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת למנוע ביצוע הפרות על פי דיני ניירות ערך. אם מבוצעת הפרה כאמור, החוק מטיל אחריות על המנכ"ל כי החובה הופרה על ידו, אלא אם הוא מוכיח כי מילא את חובתו כאמור ועמד באחריות הפיקוחית המוטלת עליו. תוכנית אכיפה פנימית יעילה העומדת בקריטריונים שמפרסמת היום הרשות יכולה לשמש בסיס לטענתו של המנכ"ל כי עמד בחובותיו על פי הדין. 
 
לתאגידים:
 
- בהליך אכיפה  מנהלי – תוכנית אכיפה פנימית יעילה  תישקל ביחס לעמדת הרשות בדבר אמצעי האכיפה הראויים שיש להטיל על התאגיד. זאת ועוד – תוכנית אכיפה פנימית תישקל גם כנימוק להתקשר עם התאגיד בהסדר אכיפה, היינו הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או הסדר להפסקת הליכים כאלה אם החלו. 
 
- בהליך אכיפה פלילי – תוכנית אכיפה פנימית יעילה היא שיקול במסגרת גיבוש המלצת הרשות לפרקליטות שלא להעמיד תאגיד לדין פלילי ולהעביר הטיפול בו להליך מנהלי.
 
הרשות מדגישה כי במסגרת הפעלת שיקול דעתה לעניין יעילותה של תוכנית האכיפה, נטל הטיעון וההוכחה לקיומה ויעילותה של תוכנית האכיפה הוא על הטוען לכך. עם זאת, הרשות תשים דגש על מידת התאמתה התוכנית לתאגיד, היינו תוכנית האכיפה הפנימית צריכה להתאים למבנהו, לנסיבותיו הייחודיות ובייחוד לחשיפות האפשריות להפרות דיני ניירות ערך עמן צפוי התאגיד להתמודד. בנוסף, הרשות תתחשב בפרק זמן התחלתי סביר, בגופים שהוכיחו מחוייבות לאימוץ תכנית אכיפה פנימית אך טרם השלימו סופית את החלתה.
 
אמות המידה שיבחנו על ידי הרשות בבואה לדון ולהחליט אם קיימת בתאגיד תכנית אכיפה יעילה הינן:
 
א. אחריות הדירקטוריון וההנהלה לגיבוש, אימוץ ויישום של תכנית האכיפה;
 
ב. התאמת התכנית לתאגיד ולנסיבותיו הייחודיות, לאחר בדיקת הפעילות העסקית וביצוע סקר ציות בתחום דיני ניירות הערך;
 
ג. קביעת נהלים וסדרי טיפול;
 
ד. החלת התכנית על כל דרגי התאגיד;
 
ה. מינוי ממונה על האכיפה;
 
ו. הטמעה נאותה של התכנית בכל הדרגים;
 
ז. פיקוח ועדכון;
 
ח. טיפול הולם בכשלים והפרות והפקת לקחים מהם.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים