כניסה

ועדת הכספים של הכנסת אישרה רפורמה בתחום האגרות המשולמות לרשות ניירות ערך
19/06/2012

ועדת הכספים אישרה את יוזמת רשות ניירות ערך להפחתה של עד 40% בסכומי האגרות שגובה הרשות מהגופים המפוקחים במהלך רב שנתי

מטרת המהלך להקל על המפוקחים ולהסדיר באופן רוחבי את נושא האגרות המשולמות לרשות ניירות ערך; במסגרת המהלך, יופחתו בין 20-40 אחוזים מן  האגרות המשולמות על ידי כל מפוקחי הרשות; במקביל ייהנו החברות לניהול קרנות מהנחה קבועה נוספת של 10%; במקביל, אישרה הכנסת כי האגרה שמשלמות חברות ניהול התיקים הגדולות תגדל והן ישלמו אגרה במדרג עולה לפי היקף הנכסים המנוהל על ידן.
 
יו"ר רנ"ע, פרופ' האוזר: "הרשות ערה וקשובה למתרחש בשוק. משכך החלטנו לבצע מהלך הסדרה רוחבי לכל נושא האגרות - מהלך שבעיקרו יקל עם ציבור המפוקחים ויפחית בשיעורים ניכרים את האגרות שישלמו לרשות במהלך השנים הקרובות ויצור ודאות בקרב המפוקחים בשנים הקרובות. במקביל צומצם הפער ששרר בין האגרות ששולמו על ידי מנהלי הקרנות לבין האגרות ששולמו על ידי מנהלי התיקים, תוך הקפדה לא להכביד עם הגופים הקטנים"
 
וועדת הכספים אישרה היום מהלך אסדרה שיזמה רשות ניירות ערך לפיו תבוצע הפחתה רוחבית של האגרות השנתיות המשולמות לרשות על ידי כלל מפוקחיה בצעד רב שנתי (ההפחתה תיעשה בשיעורים אחידים לכלל השחקנים. שיעורי ההפחתה ינועו בין 20 ל-40 אחוזים, לפי שנת ההפחתה הקבועה בתקנות). ההפחתה תחול על האגרות המשולמות על ידי התאגידים המדווחים, קרנות הנאמנות, הבורסה, יועצי השקעות, מנהלי תיקים, החתמים ומפיצי המידע.
 
לצורך הסדרת הנושא ובעקבות אישור ההחלטה בוועדת הכספים הבוקר, אומצו מספר שינוים בנושא האגרות אותן גובה הרשות: האגרה השנתית לכלל המפוקחים תופחת בשיעורים כדלקמן: בשנתיים הראשונות בשיעור של 40% כל שנה; בשנתיים שלאחריהן בשיעור של 30% כל שנה; ובשנה החמישית בשיעור של 20%. בנוסף, בוצעה הפחתה קבועה באגרות השנתיות שמשלמות קרנות הנאמנות בשיעור של 10%.
 
במקביל למהלך הפחתת האגרות הרוחבי, תוסדר מחדש האגרה המשולמת על ידי החברות לניהול תיקים באופן שהיא תותאם להיקף הנכסים המנוהל על ידן. האגרות המשולמות על ידי חברות ניהול התיקים ייקבעו באופן דיפרנציאלי – כך שככל שלחברה יהיה שווי נכסים מנוהל גבוה יותר היא תשלם אגרה גבוהה יותר (עד לרף מקסימלי של 600,000 ₪ לשנה). יתרה מזו- במהלך שנות ההפחתה שתוארה לעיל, חלקן ישלמו אף פחות ממה ששלמו לפני התיקון.
 
ברשות מדגישים כי חברות ניהול התיקים שמנהלות עד 150 מיליון ₪ לא ישלמו יותר ממה שהן משלמות עד עתה. ההיפך הוא הנכון- הן ישלמו אף פחות ממה שהן משלמות היום בחמש השנים הקרובות.
 
מטרת המהלך הינה לבצע חלוקה הוגנת יותר של תשלומי האגרה בין הגופים המפוקחים על ידי הרשות ויצירת מבנה אגרות מאוזן בנוגע לאגרות המשולמות על ידי חברות ניהול התיקים, מנהלי קרנות הנאמנות ויועצי ההשקעות. המצב כיום לא סביר, יוצר עיוותים ואבסורדים שונים בו חברה לניהול תיקים עתירת נכסים ולקוחות משלמת את אותה אגרה בדיוק כמו חברה קטנה. אגרה שנתית המסתכמת בכ-4,570 שח בלבד כשכאמור אין הבחנה בין אם החברה מנהלת עשרות מיליארדי שקלים או מיליונים בודדים. כמו כן, התיקון מסדיר את נושא האגרות באופן בו הן תשקפנה במתאם גבוה ונכון את תשומות הפיקוח של הרשות לפעילותיה השונות. ההערכה ברשות היא כי במסגרת המהלך יפחת סכום האגרות הכולל שגובה הרשות בכ– 20-40 מיליון ש"ח מידי שנה.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים