כניסה

ועדת הכספים של הכנסת אישרה תקנות שיסייעו במניעת ירידת ערכם של ניירות ערך בסמוך להנפקה ("ייצוב")
13/06/2012
 יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר: "התיקון יאפשר בלימת נחיתת ערך ני"ע בסמוך למועד הנפקתם לציבור ובכך יימנע פגיעה במשקיעים שרכשו ניירות ערך בהנפקה ויבהיר את כללי המשחק בשלב זה של המסחר"
 
ועדת הכספים אישרה היום מהלך שיזמה רשות ניירות ערך ובמסגרתו יאומצו כללים המאפשרים לחתם, בתנאים מסוימים, לייצב את שערי ניירות הערך המונפקים בסמוך לאחר הנפקתם.
 
"ייצוב" הוא הכינוי המקובל לביצוע פעולות רכישה ומכירה של ניירות ערך בבורסה לשם מניעה או האטה של ירידה במחיריהם, לאחר אירוע מטלטל ובמיוחד בסמוך לאחר הנפקות. פעולה זו נחשבת להשפעה בדרכי תרמית על מחיר ניירות הערך, ולהתערבות אסורה במסחר, אשר ניתן היה להשית בגינה סנקציה פלילית.[1] פעולות ייצוב לפני הנפקה ולאחריה נחשבות גם הפרה מנהלית בנסיבות מסוימות.
 
התיקון משקף הבנה שלא תמיד הייצוב או הוויסות הוא התערבות שאינה רצויה, ושאם קובעים מגבלות ברורות וחד משמעיות לשימוש בכלי, הרי שניתן להתיר שימוש בו. גם פעולתם של עושי השוק היא מבחינה מסוימת ויסות מותר אם נעשית לפי הכללים שנקבעו לכך.
 
בהנפקות לראשונה (IPO), העובדה שמדובר בניירות ערך שלא נסחרו עד כה, ואשר לא ניתן להעריך את שווים באמצעות השוואה למחירם בעבר, עשויה להביא לתנודתיות מחיר הנייר הנובעת מהליך תמחור לראשונה של נייר הערך. גם במקרים של הנפקות חוזרות של ניירות הערך אשר כבר נסחרים בבורסה, עשויה להתרחש ירידה במחירים סמוך להנפקה, וזאת בין היתר, בשל הגדלת ההיצע בעקבות ההנפקה.
 
המציאות מלמדת אם כן, שלעיתים השוק מגיב להנפקה בגל של מכירות, אשר מביא לירידת מחירים, שאין בהכרח קשר בינה לבין הערכת השוק את החברה המנפיקה עצמה, את ביצועיה הכלכליים או את ניירות הערך שלה. תופעה זו, עשויה לפגוע הן בחברה המנפיקה, והן במשקיעים המחזיקים בניירות הערך.
 
כמענה לכשל אפשרי זה, קובע החוק חזקה לפיה מי שיפעל בהתאם לכללים שיקבעו בתקנות לעניין ייצוב, לא יחשב למי שהשפיע בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות הערך נושא פעולת הייצוב. כללים אלה, אשר אושרו היום בוועדת הכספים, יספקו לחתם נמל מבטחים ויתירו לו, בתנאים מסוימים, לייצב את שערי ניירות הערך המונפקים בסמוך לאחר ההנפקה.
 
 התנאים המרכזיים נוגעים לרכיבים הבאים:
 
  •       - סוג נייר הערך ביחס אליו פעולת הייצוב תותר- נייר ספציפי או נייר המונפק
  •         במסגרת חבילה רק אם ניתן לחלץ מחיר אפקטיבי שלו;
  •       - זהות המייצב- חתם מתמחר ולא בעל עניין למשל;
  •       - תקופת הייצוב- בתוך 30 הימים הראשונים מאז תום התקופה להגשת הזמנות;
  •       - אופן הביצוע- בעסקה רגילה בורסה ולא בעסקה מתואמת;
  •       - מגבלות מחיר- ייצוב עד לנמוך מבין מחיר ההנפקה או המחיר במסחר, ולא
  •         למעלה מזה;
  •       - השארת סיכון בידי המייצב;
  •       - איסור אפליית מידע ודרישות גילוי ביחס לייצוב- במסגרת תשקיף ההנפקה
  •         ולאחריה בדוחות מיידים בתקופת הייצוב.

 

ההסדר שנקבע דומה במידה רבה לכללים הקבועים בארצות הברית לעניין זה, תוך אימוץ תנאים קפדניים ושמרניים יותר בשלב זה, מחשש ליצירת פתח לעקיפות חוק.
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אמר כי "התיקון יאפשר בלימת נחיתת ערך ני"ע בסמוך למועד הנפקתם לציבור ובכך יימנע פגיעה במשקיעים שרכשו ניירות ערך בהנפקה ויבהיר את כללי המשחק בשלב זה של המסחר".
 
-----------------------------------------------------------
 
[1] ראו בעניין זה קביעות בתי המשפט בפרשיות טמפו, עיני ושפיר, אשר הצביעו על קיומו של האיסור על פי הדין הנוהג, תוך מודעות לכך שבעולם ידועים הסדרים המאפשרים ייצוב בנסיבות מצומצמות ומוגדרות. יצוין כי המקרים שנדונו בפסיקה היו מקרים תרמיתיים מובהקים שבהם הפעולות האסורות נעשו על ידי בעלי עניין, בהיקפים גדולים ותוך הסתרת הפעולות. מקרים אלו יוותרו אסורים גם לאחר התיקון.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים