כניסה

קרן המטבע הבינ"ל: רשות ניירות ערך הישראלית מובילה באיכות ובאפקטיביות הפיקוח על הסקטור הפיננסי
03/04/2012
במסגרת הליך הערכה של המערכת הפיננסית בישראל שקיימה קרן המטבע, רשות ניירות ערך זכתה לציון הגבוה ביותר ביחס למדינות מובילות ובהן ארה"ב ובריטניה.
 
יו"ר רנ"ע, פרופ' שמואל האוזר: "זוהי תעודת כבוד והערכה לרשות ניירות ערך ולמשק הישראלי. איכות גבוהה של פיקוח על שוק ההון והגנה על כספי המשקיעים חיוניות במיוחד בעידן של משבר כלכלי עולמי"
 
קרן המטבע הבינ"ל קיימה בשנה האחרונה הליך הערכה של המערכת הפיננסית בישראלFSAP  (Financial Sector Assessment Program). הליך זה בחן את כלל הגורמים העוסקים בפיקוח ובהסדרה של המערכת הפיננסית ויציבותה, על פי סטנדרטים בינלאומיים, ואת רמת התשתיות הקיימות לצורך פעילותו התקינה. הליך זה בוצע על ידי משלחת מיוחדת של הקרן שביקרה בישראל במהלך חודש נובמבר 2011. פרט לרשות ניירות ערך, נבחנו במסגרתו המפקח על הבנקים ואגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.
 
תהליך ההערכה של רשות ני"ע התקיים בהתאם למתודולוגיה שפותחה ע"י IOSCO (ארגון רשויות הערך הבינ"ל), הכוללת סט של 38 עקרונות המהווים מפתח השוואתי לאופן פעילות רצוי של רגולטור בתחום ניירות ערך, תוך שימוש בכלים עדכניים אשר התגבשו בעולם כחלק מלקחי המשבר הפיננסי האחרון. רשות ניירות ערך נבחנה באופן מלא על עמידתה ב-29 עקרונות [על עקרון אחד לא נבחנה], וביחס ל-8 העקרונות הנותרים, שהינם עקרונות שאומצו לאחרונה ע"י IOSCO, התבצעה הערכה ללא ציונים של רמת המוכנות של הרשות לאמץ את העקרונות הללוׂ.
 
הרשות נבחנה בין היתר, בסטנדרטים של אכיפה, פיקוח על השוק המשני, פיקוח על מתווכים, פיקוח על מנפיקים, פיקוח על קרנות נאמנות ושיתופי פעולה, והציונים ניתנו על פי מפתח שכלל את אחת מההערכות הבאות לגבי כל עקרון: Fully implemented; Broadly Implemented;  Partly Implemented; Not Implemented; N/A.
 
רשות ניירות ערך זכתה לציון הגבוה ביותר ביחס למדינות מובילות כדוגמת ארה"ב, בריטניה, גרמניה, הולנד ושוודיה. 23 עקרונות זכו בציון "fully implemented".
 
ציונים – השוואה בינלאומית
 
יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר, אמר כי "זוהי תעודת כבוד והערכה לרשות ניירות ערך ולמשק הישראלי. איכות גבוהה של פיקוח על שוק ההון והגנה על כספי המשקיעים חיוניות במיוחד בעידן של משברכלכלי עולמי".
 
עיקרי הממצאים:
 
במסגרת הבדיקה בחנה קרן המטבע בין היתר את העקרונות הבאים:
 
עקרונות הנוגעים לרגולטור: רשות ניירות ערך פועלת על פי מנדט ברור, סמכויותיה ותחומי אחריותה מוגדרים על פי חוק והיא בעלת הסמכויות הנדרשות לבצע את תפקידיה. הרשות נהנית מדרגה גבוהה של עצמאות ורמת הדיווח והמחויבות (accountability) שלה כלפי הממשלה, הכנסת והציבור גבוהה.
 
• עקרונות הנוגעים לארגוני פיקוח עצמאי (SROs): רשות ניירות ערך היא בעלת סמכויות נרחבות לפקח על פעילות הבורסה, הממלאת תפקיד משמעותי כ-SRO. בידי הבורסה  סמכויות לאשר ולפקח על חבריה, כמו גם על הפעילות בשוק ועל פעילות הסליקה. הבורסה הינה בעלת הסמכויות הנדרשות על מנת לבצע את תפקידיה, כולל הסמכות להטיל עונשים משמעתיים.
 
• עקרונות הנוגעים לאכיפה: רנ"ע היא בעלת סמכויות נרחבות הנדרשות להשגת מידע, ובעלת סמכות נדרשת להבטיח את הציות לחוקים שעל ביצועם היא מופקדת. הגופים שתחת פיקוחה נתונים לדרישות מקיפות של שמירת מידע. כמו כן, בעלת סמכויות נרחבות לחקור הפרות מנהליות ופליליות של חוקי ניירות ערך ולהטיל סנקציות במקרים של הפרות מנהליות. הרשות הינה רגולטור אקטיבי המבצע פעילות פיקוח מקיפה ומאורגנת היטב, הכוללת שימוש במערכות טכנולוגיות מתוחכמות לזיהוי הפרות חוק.
 
• עקרונות הנוגעים לשיתוף פעולה: רנ"ע בעלת סמכויות לשתף במידע רשויות מקומיות וזרות, בנושאים הנוגעים לתחומי אחריותה. הרשות חתמה על 19 מזכרי הבנה עם רשויות חוץ ובנוסף חתומה על ההסכם הרב צדדי לשיתוף פעולה של ארגון IOSCO (יוסק"ו).
 
• עקרונות הנוגעים למנפיק: הנפקת ניירות ערך לציבור בישראל מחייבת פרסום תשקיף אשר אושר על ידי הרשות. דרישות הגילוי בתשקיף עומדות בקנה אחד עם עקרונות יוסק"ו. לרשות ניתנה סמכות נרחבת לאכוף את הציות לדרישות הדיווח והסטנדרטים הנדרשים. דרישות מיוחדות קיימות לגבי עסקאות עם בעלי עניין ושינויי שליטה, ובפרט ניתן דגש על ההגנה על זכויות המיעוט. יחד עם זאת, ניכרת חולשה בכל הקשור לפעילות החיתום בישראל אשר אינה מוסדרת ומפוקחת.
 
• עקרונות הנוגעים לקרנות נאמנות: ישנם כללים ברורים לפעילותן של הקרנות והמבנה המשפטי שלהן, כגון הדרישה למינוי נאמן. ישנן דרישות מפורטות להערכת נכסיהן ולקביעת מחירי היחידות וישנה שקיפות מלאה לגבי הנושאים הללו.
 
• עקרונות הנוגעים למתווכים: הרשות מעניקה רישיונות למנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות ומשווקים והיא בעלת סמכויות לוודא את קיומן של דרישות הרישוי. בעלי רישיון נתונים לדרישות רגולטוריות מקיפות והרשות אקטיבית בפיקוח על הציות להן. לבורסה נתונה הסמכות לאשר את חברי הבורסה והפיקוח שלה נעשה בעיקר כלפי חברים שאינם בנקים. (הבנקים נתונים לפיקוחו של המפקח על הבנקים). יחד עם זאת, קיים חוסר בהסדרה של פעילות ברוקר דילר, ככל שהיא מבוצעת על ידי מי שאינו חבר בורסה וככל שאינה כרוכה במתן ייעוץ.
 
• עקרונות הנוגעים לפעילות השוק המשני: הבורסה לניירות ערך בתל אביב הינה השוק המשני היחיד בישראל והיא נתונה לפיקוח הרשות, אשר הינה בעלת סמכויות נרחבות להבטיח כי הבורסה פועלת בהתאם לדרישות הרגולטוריות. הרשות מעורבת מאד בתהליכי קבלת ההחלטות בבורסה ומיישמת תכנית פיקוח אפקטיבית. המסחר בשוק מתאפיין בשקיפות. לרשות יש סמכות ישירה לאתר תופעות של שימוש במידע פנים ומניפולציות אחרות במסחר, ולשם כך היא עושה שימוש במערכת טכנולוגית מרשימה.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים