כניסה

רשות ניירות ערך הטילה על חבר הבורסה פסגות ניירות ערך בע"מ עיצום כספי בסך 412,500 ₪ בשל הפרת הוראות חוק איסור הלבנת הון
13/05/2012
​בביקורת שנערכה בחברה על ידי רשות ניירות ערך נמצאו מספר הפרות לכאורה של צווי איסור הלבנת הון. בין היתר הצביעו ממצאי הביקורת על הפרות לכאורה של חובת הדיווח. נמצא כי החברה לא דיווחה על פעילות בלתי רגילה בחשבונות של לקוחות שחשבונותיהם מנוהלים בבנקים ולא בחברה עצמה (דיווח אשר היה מתאפשר אילו החברה היתה עורכת מעקב אחר הפעילות בחשבונות אלה).
 
לאחר שמיעת טענות החברה בכתב ובעל פה וקבלת חלק מהן, החליטה הועדה על הטלת העיצום בגין ארבע הפרות של חובת הדיווח הבלתי רגיל, ובגין מספר הפרות נוספות של חובות הזיהוי, הרישום, שמירת המסמכים וקיום מאגר נתונים ממוחשב.
 
נוכח חשיבותה של חובת הדיווח למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, וחומרת המקרים שנמצאו בביקורת, המעידים על כך כי אין המדובר בהפרות נקודתיות בלבד, אלא בכשל רחב יותר בהליך הבקרה, החליטה הועדה כי יש מקום להטיל עיצום כספי בגין הפרות אלה. כמו כן, החליטה הועדה להטיל עיצום כספי בגין ההפרות הנוספות, שכן חובות אלה הינן משמעותיות לצורך יישום הוראות החוק ולאיתור ואכיפה כנגד פעילות הלבנת הון והפשיעה המאורגנת.
 
לאור האמור, החליטה הועדה להטיל על החברה עיצום כספי בסך של 825,000 ₪. יחד עם זאת, החליטה הועדה להקל עם החברה ולהפחית 50% מגובה העיצום הכספי ולהטיל עיצום כספי כולל בסך 412,500 ₪. בהחלטתה זו, נתנה הועדה משקל גבוה לכך שהחברה פעלה לתיקון הליקויים שנמצאו בביקורת ומעבר לכך נראה כי מושקעים מאמצים ומשאבים מרובים לצורך עמידתה בהוראות החוק והצווים. החברה פעלה לגיוס עובדים נוספים לצורך מילוי תפקידים הנוגעים לאיסור הלבנת הון. כמו כן, החברה מקיימת הדרכות ועורכת בחינות לעובדיה, וכן מבצעת ביקורות פנימיות ואף קיימת אפשרות להטלת סנקציות על עובדים אשר נמצאו ליקויים בפעילותם. בנוסף, היקף ההפרות שנמצאו בביקורת נמוך באופן יחסי להיקף הפעילות בחברה והחברה שיתפה פעולה עם הביקורת.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים