כניסה

רשות ני"ע מפרסמת קווים מנחים לבחינת מהותיות של טעות בדוחות הכספיים ומעגנת בצורה בהירה את הפרקטיקה הנוגעת לגילוי בעת הצגה מחדש
12/03/2012
רשות ניירות ערך פרסמה היום עדכון להחלטה מספר 99-4 בעניין קווים מנחים לבחינת מהותיות של טעות בדוחות הכספיים. במסגרת ההחלטה המעודכנת נקבעו אמות מידה כמותיות ואיכותיות חדשות לקביעת מהותיות של טעות בדוחות הכספיים, וזאת מתוך מטרה למנוע ריבוי תיקוני דוחות כספיים ולמקד את התיקונים רק למקרים בהם אכן יש בטעויות כדי להשפיע על החלטות כלכליות המתקבלות על ידי המשקיע הסביר. כמו כן, פרסמה הרשות כחלק מעדכון ההחלטה גם את עמדה משפטית מספר 105-24 בדבר אופן פרסום דוחות כספיים מתוקנים, במטרה ליצור מתכונת דיווח אחידה בעת פרסום דוחות מתוקנים, ולצמצם את מספר הדוחות הכספיים שיש לפרסם מחדש למינימום הכרחי. בנוסף, פרסמה הרשות במקביל הנחיית גילוי המבהירה את פרטי הגילוי שעל תאגיד לתת בעת הצגה מחדש, וזאת, בין היתר, לאור הפרקטיקה המגוונת שהתפתחה בנושא.
 
בהתאם להחלטה בדבר מהותיות של טעות בדוחות הכספיים משנת 2005 בחינת מהותיות דרשה בדיקה של כלל עובדות המקרה בהתאם לנסיבות העניין, תוך בחינת שיקולים כמותיים ואיכותיים. במסגרת אותה החלטה נקבעה חזקה כמותית לפיה טעות המהווה 5% ויותר מהרווח הנקי (בערכו המוחלט) או 2% ויותר מההון העצמי (בערכו המוחלט) הינה טעות מהותית, והפעלת שיקול דעת איכותי ביחס לטעויות כאלה כמעט שלא נעשתה (אלא בנסיבות חריגות ביותר).
 
חשש למצב בו חברות מתקנות דוחות כספיים גם במקרים בהם הטעות אינה מהותית, הביא את סגל הרשות לבצע בחינה מחודשת של עמדה זו. בעקבות בחינה זו החליט סגל הרשות לבצע התאמות ועדכונים ביחס להוראותיה שנועדו להסיר חשש כאמור.  במסגרת העמדה המעודכנת, החליט סגל הרשות להעלות את החזקה הכמותית הנוגעת להון עצמי, כך שטעות תיחשב מהותית אם היא מהווה 5% מההון העצמי (בערכו המוחלט) (חלף שיעור של 2% בהחלטה הקודמת). בנוסף, חידד והדגיש סגל הרשות את האפשרות לחברות לסתור את החזקה הכמותית ולקבוע שטעות אינה מהותית גם מקרה בו  מתקיימת החזקה הכמותית, וזאת בהתאם לעקרונות שנקבעו בעמדה. בנוסף, בהתייחס לטעויות בדוחות רבעוניים הדגיש סגל הרשות כי בחינת המהותיות אינה נעשית רק בהתייחס לדוחות הרבעוניים אלא גם תוך ראייה שנתית של מהותיות הטעות.
 
כמו כן, במסגרת העמדה שפורסמה היום, קבע סגל הרשות קווים מנחים לאופן פרסומם מחדש של דוחות כספיים הכוללים טעות מהותית, וזאת בכדי ליצור מתכונת אחידה לפרסום דוחות כספיים מתוקנים. בהתאם לעמדה, מקום בו התגלתה טעות מהותית בדוחות כספיים שפורסמו בעבר, יידרש התאגיד לפרסם מחדש את הדוחות הכספיים לשנת הדיווח האחרונה והדוחות הרבעוניים שפורסמו לאחר מכן, הכוללים את הטעות המהותית. עם זאת, במסגרת העמדה הוסיף סגל הרשות מספר הקלות לעניין חובת הפרסום מחדש, המאפשרות לתאגיד אשר גילה טעות מהותית בדוחות רבעוניים בלבד שפורסמו עובר לפרסום הדוח השנתי האחרון שלא לפרסמם מחדש, אלא לתקן את הטעות על דרך תיקון מספרי ההשוואה של הדוחות הרבעוניים של השנה השוטפת. בנוסף, רשאי תאגיד שגילה טעות מהותית בנתוני הדוח השנתי האחרון שלא לפרסם מחדש את הדוח השנתי האחרון אלא לתקן את הטעות במסגרת מספרי ההשוואה של הדוח השנתי השוטף, וזאת ככל שהמועד בו קמה חובת הדיווח אודות הטעות שהתגלתה חל לא יותר מעשרה ימי עסקים עובר למועד פרסום הדוח השנתי השוטף. סגל הרשות אף הוסיף חידוש נוסף המאפשר לתאגידים לבצע תיקון על דרך של "התאמה לא מהותית למספרי ההשוואה" מקום בו התגלתה טעות שאינה מהותית לתקופות העבר אולם מהותית לתקופה השוטפת.
 
לבסוף, על רקע הפרקטיקה שהתפתחה באשר למתכונת הגילוי של טעויות שהתגלו בדוחות הכספיים, ובמקביל לפרסום החלטות הסגל האמורות, פורסמה הנחית רשות שעניינה הגילוי בעת הצגה מחדש של דוחות כספיים. במסגרת ההנחיה נקבעה מתכונת אחידה ובהירה של פרטי גילוי שעל חברה לתת במסגרת הדיווח המידי על קיומה של הטעות ובדוח הדירקטוריון (כגון תיאור הטעות, מהותה, השפעותיה וכו'), ונקבע מועד אחיד לפרסום הדוחות המתוקנים (10 ימי עסקים מהמועד בו קמה החובה לפרסם את הדיווח המידי בדבר קיומה של הטעות)
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים