כניסה

רשות ניירות ערך מפרסמת הנחייה בדבר השפעת אימון IFRS 9 על יישום מבחני החלוקה לצורך חלוקת דיבידנד
23/01/2012
יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר: "אנו מגבשים המלצות לתיקון חוק החברות כך שמבחן הרווח יותאם למציאות החשבונאית הקיימת לאחר אימוץ תקני החשבונאות הבינלאומיים"
 
רשות ניירות ערך מפרסמת היום טיוטת הנחיה העוסקת בהשפעה של אימוץ IFRS9 על מבחני החלוקה הקבועים בחוק החברות לצורך חלוקת דיבידנד.
 
ההנחיה החדשה מטילה חובות גילוי מקיפות על חברות שבחרו לאמץ באימוץ מוקדם את IFRS9, וכתוצאה מכך נוצרו להם לכאורה רווחים הראויים לחלוקה כדיבידנד.
 
רקע:
 
חוק החברות משנת 2000 קובע כי חברה רשאית לחלק דיבידנד ללא אישור של בית המשפט מתוך יתרת העודפים הכלולה בדוחות הכספיים שלה, לפי כללי החשבונאות המקובלים. במרוצת השנים, השתנו כללי החשבונאות המקובלים בעקבות אימוץ כללי החשבונאות הבינלאומיים (IFRS). על בסיס  כללים אלה, התרבו המקרים בהם נרשמים רווחים שטרם מומשו כתוצאה משערוך נכסים ו/או התחייבויות שונים לשווי הוגן.
 
זאת ועוד, לאחרונה המוסד לתקינה הבינלאומי פרסם תקן חדש ("IFRS 9") אשר קובע כי במקרים מסוימים הפסדים מהחזקה במכשירים פיננסים שונים לא ישפיעו על הרווח הנקי של החברה אלא יוכרו כרכיב נפרד בהון העצמי של החברה. התקן צפוי להיכנס לתוקף בשנת 2015, אך חברות רשאיות לאמץ אותו כבר עתה באימוץ מוקדם.
 
רשות ניירות ערך מתארת בדברי ההסבר להנחיה את הבעייתיות שבשילוב הוראות חוק החברות במתכונתן הקיימת כיום יחד עם הוראות IFRS 9, המאפשרות להוציא לצמיתות הפסדים אלו מהרווח הנקי גם במקרה של מכירת המכשירים הפיננסים. לדעתה, יש להביא בחשבון את העובדה שהתכליות העומדות לנגד עיני מתקיני כללי החשבונאות והמחוקק בישראל אינן בהכרח זהות.
 
על רקע האמור, הרשות לניירות ערך מפרסמת הוראות גילוי אשר יחולו על חברה אשר אימצה באימוץ מוקדם את תקןIFRS 9 , והכריזה על חלוקת דיבידנד, כאשר אלמלא אימוץ התקן החדש לא היו לה רווחים ראויים לחלוקה בגובה סכום הדיבידנד.
 
הרשות מבהירה כי אין בהוראות ההנחיה כדי לגרוע מסמכותה לדרוש גילוי דומה גם מחברה המבצעת חלוקה המתבססת בעיקרה על רווחים אחרים שטרם מומשו.
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אמר כי "בימים אלו אנו מגבשים המלצות לתיקון חוק החברות כך שמבחן הרווח יותאם למציאות החשבונאית הקיימת לאחר אימוץ תקני החשבונאות הבינלאומיים".
 
בהקשר זה, יצוין כי רשות ניירות ערך בוחנת המלצה לתיקון החוק כך שנקודת המוצא ליישום מבחן הרווח לצורך חלוקת דיבידנד יתבסס על הרווח הכולל תוך נטרול רווחים שטרם מומשו הנובעים משערוך נכסים ו/או התחייבויות לשווי הוגן.
 
במסגרת פנייה ראשונית, סגל הרשות המליץ למשרד המשפטים, כי בתקופת הביניים שעד תיקון החקיקה האמור לעיל, יתקין שר המשפטים תקנות אשר יקבעו כי רכיבים אשר הוכרו בהון העצמי כתוצאה מאימוץ IFRS9 ייחשבו כחלק מהעודפים הראויים לחלוקה. תיקון זה יאפשר לנטרל את השפעת IFRS9 על מבחן הרווח שנקבע בחוק החברות כתנאי לחלוקת דיבידנד ללא אישור בית המשפט.
 
הוראות ההנחיה:
 
ההנחיה דורשת מחברות אשר אימצו את IFRS9 ובחרו ליעד מכשירים פיננסים מסוימים ל"רווח כולל אחר" (כך שתוצאות שערוך אותם מכשירים לעולם לא יזקפו לדוח רווח והפסד) את הגילוי הבא:
 
- בכל דוח כספי (שנתי ורבעוני) יוצגו במסגרת ביאור בדוח יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה אילולא היה מאומץ IFRS 9.
 
רשות ניירות ערך סבורה שבאמצעות גילוי זה נושי החברה המסתמכים על ההון העצמי המוצג בדוחות הכספיים, ככזה המהווה כרית בטחון עבורם, יוכלו לקבל נתון זה גם כשהוא מחושב בהתאם לתכלית מבחן הרווח המנטרלת את ההשפעה של אימוץ IFRS 9.
 
- בכל מועד הכרזת דיבידנד של חברה העומדת במבחן הרווח רק בעקבות אימוץ IFRS 9:
 
1. נימוקי הדירקטוריון לקיומם של רווחים ראויים לחלוקה, על רקע תכלית מבחני החלוקה הקבועים בחוק החברות.
 
2. המידע וההערכות המהותיים שעמדו בבסיס החלטת הדירקטוריון באשרו את החלוקה.
 
רשות ניירות מדגישה בהנחיה כי הוראת גילוי זה הינה מקיפה ביחס להוראות הגילוי הקיימות כיום בהקשר זה. כך למשל, בעוד שהוראות הגילוי כיום מתייחסות ל"מהות אופי וטיב המידע" כעיבוד של המידע שעמד בפני הדירקטוריון בקבלו את ההחלטה לחלק את הדיבידנד, הרי שהנחיה זו מטילה חובת גילוי של "המידע הגולמי" שעמד בפני הדירקטוריון.
 
3.אם התבסס הדירקטוריון, במישרין או בעקיפין, על הערכת שווי, חוות דעת מקצועית, תזרים מזומנים חזוי או מסמך בעל מאפיינים דומים, יצורף המסמך כשהוא ערוך במתכונת הקבועה בתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים