כניסה

רשות ניירות ערך ביטלה את רישיון ניהול התיקים של חברת בסט אינווסט בע"מ
28/05/2012
בביקורת של הרשות נמצא כי החברה הציגה בפני לקוחותיה מצגים מטעים בנוגע לשווי התיק שלהם, הסתירה הפסדים שנגרמו להם וביצעה בתיקים פעילות שעל פניה נועדה לאפשר לה להציג מצג מטעה ביחס לשווי התיק
 
בסט אינווסט הינה חברה בעלת רישיון ניהול תיקים החל מחודש יוני 2010 המנהלת את תיקי כ- 130 לקוחותיה בעיקר באמצעות פעילות באופציות.
 
בביקורת שערכה רשות ניירות ערך בחברה עלה כי על פי ההסכמים שנחתמו עם הלקוחות שנבדקו, מטרת ההשקעה הייתה שמירה על קרן ההשקעה, תוך משיכת "רווחים" כאשר שווי התיק עולה על סכום ההשקעה הראשונית. אלא שבפועל נמצא כי החברה הטעתה את לקוחותיה באופן שבשיחות חודשיות שקיימה עמם, היא הציגה בפניהם מצג מטעה בנוגע לשווי התיק שלהם, הנחתה אותם שבאפשרותם למשוך כספים תוך שמירה על קרן ההשקעה, מקום ששווי התיק היה נמוך משווי ההשקעה, ביצעה בתיקים פעילות שעל פניה נועדה לאפשר לה להציג מצג מטעה ביחס לשווי התיק, ולא קיימה את התחייבותה להודיע ללקוח מקום ששווי התיק ירד מתחת לשיעור מסוים מסכום ההשקעה הראשונית.
 
לאחר שימוע שנערך לחברה, מצאה הרשות כי נוכח היקף ההפרות, התחכום שבהן וחומרתן, יש בממצאי הביקורת כדי להעיד באופן מובהק כי נפל פגם במהימנותה של החברה והחליטה לדחות את טענות החברה ולבטל את רישיונה לעסוק בניהול תיקים בהתאם לסמכות המוקנית לה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות.
 
הרשות קבעה בהחלטתה כי התנהלות ביושר ובשקיפות מלאה מול הלקוחות הינה עניין חיוני העומד בלב העיסוק בניהול תיקים, בו מנוהלים כספים על ידי אחר. העיסוק כמנהל תיקים מטיל על בעל רישיון חובת אמון מיוחדת כלפי לקוחותיו, שכן הוא מופקד על ענייניהם הפיננסיים של אחרים וככזה חלה עליו חובת נאמנות מוגברת, וחובה מיוחדת לשמירה על החוק ועל טוהר המידות. ממצאי הביקורת העלו כי החברה לא עמדה בחובות אלו ועל כן היא אינה ראויה לשמש כבעלת רישיון. כמו כן הרשות הבהירה בהחלטתה כי שלילת הרישיון אינה ממצה את ההליכים שהרשות עשויה לנקוט בנדון בהתאם לסמכויותיה על פי כל דין.
 
יצוין, כי בהמשך לממצאי הביקורת והליך שלילת הרישיון, הודיעה החברה על כוונתה לסיים פעילותה בקרוב, אולם הרשות סברה כי אין בכך כדי לרפא את ההפרות שבוצעו וכי פעולה כאמור אינה יכולה להחליף בנסיבות העניין את הצורך בשלילת הרישיון בהליך של פגם במהימנות.
 
על מנת למנוע נזק אפשרי שעלול להיגרם ללקוחות כתוצאה מביטול מיידי של הרישיון, הרשות קבעה כי ביטול הרישיון יכנס לתוקף ב-15 ליוני 2012, ואולם, ממועד קבלת ההחלטה על-ידי החברה, היא לא תהיה רשאית לגייס לקוחות חדשים או לבצע בתיקי לקוח כל פעולה באופציות שיש בה כדי להגדיל את חשיפת הלקוח לסיכון, אלא על פי הרשאה מפורשת של הלקוח. בנוסף, חייבה הרשות את החברה להודיע לכל לקוחותיה באופן מיידי ולכל היותר תוך חמישה ימים ממועד קבלת ההחלטה, על ביטול רישיון החברה על ידי הרשות בשל פגם במהימנות ועל האפשרויות העומדות בפניהם ולהפנותם להחלטה. 
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים