כניסה

פאנל בנושא תשקיפים , דוחות תקופתיים ודיווחים
17/12/2012
כנס תאגידים השנתי של רשות ניירות ערך
 
פאנל בנושא: תשקיפים, דוחות תקופתיים ודיווחים
 
בהנחייתו של עו"ד אמיר הלמר ראש מערך תאגידים ודיווח, ובהשתתפותם של רו"ח אביבה בן משה, עו"ד ליאור צוברי ועו"ד אלי דניאל
 
----------------------------------------------
 
עו"ד אמיר הלמר: "אף תאגיד מדווח אינו יכול להרשות לעצמו להזניח את רמת הדיווח השוטף שלו; בשלוש השנים האחרונות בדקה הרשות למעלה מ-200 תאגידים באופן יזום".
 
"התאגידים המדווחים צריכים לקחת בחשבון שרשות ניירות ערך תבדוק את דיווחיהם באופן יסודי ומעמיק כאילו היו בתשקיף וזאת ללא כל התראה מראש ולפיכך אינם יכולים להרשות לעצמם להזניח את רמת הדיווח השוטף שלהם גם אם אין בכוונתם להגיש תשקיף", כך אמר היום עו"ד אמיר הלמר ראש מערך תאגידים ודיווח במחלקת תאגידים במסגרת כנס תאגידים השנתי של רשות ניירות ערך.
 
הלמר הוסיף כי בשלוש השנים האחרונות מאז מיושמת ההחלטה האסטרטגית שהתקבלה במחלקה לעבור לבדיקה יזומה של דוחות כספיים של חברות נבדקו בדרך זו למעלה מ-200 תאגידים מדווחים וזאת בנוסף לבדיקות תשקיפים, הסדרים ודיווחים נוספים.
 
בנוסף הסביר עו"ד אלי דניאל אשר אחראי על תחום המימון והנזילות במחלקת תאגידים ברשות כי בעתיד הקרוב לא יוכלו דירקטוריונים בתאגידים המדווחים להימנע מלפרסם את הגילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי באמצעות הצהרה לפיה אין חשש סביר כי התאגיד לא יעמוד בהתחייבויותיו.
 
דניאל הסביר כי ההחלטה לבטל אפשרות זו הקיימת היום נובעת מהתפיסה שקיימת חשיבות עצומה לגילוי תזרים המזומנים החזוי כך שכל אחד מהמשקיעים יוכל להעריך את סבירות ההנחות של ההנהלה וכן לאור הניסיון הנצבר שהעיד כי מקום שניתנו הצהרות הן הסתמכו על הנחות שלא תמיד היו סבירות.
 
דניאל האחראי במחלקה גם על תחום הביומד ציין כי במסגרת הנחיית גילוי שצפויה להתפרסם ידרשו חברות מדעי החיים לאמץ מדיניות דיווחים מיידיים ברורה ולסטות ממנה רק במקרים חריגים תוך מתן הסבר לסטייה זו, וזאת כדי לתת מענה לתופעה של דיווחי סרק על ידי חברות מדעי החיים העלולים להשפיע באופן מהותי על מחירי המניות שלהן.
 
עוד התברר במסגרת הפאנל שעסק בנושאי גילוי ודיווח כי הרשות גיבשה ביחד עם החברות הקימעונאיות מספר פרמטרים כמותיים שקיימת הסכמה לגבי חשיבותם והצורך בגילוי אודותיהם לשם יצירת גילוי בר השוואה בין החברות הקמעונאיות.
 
פרמטרים אלו, כוללים, לפי דבריה של רו"ח אביבה בן משה ראש צוות קמעונאות וגז ונפט במחלקת תאגידים, גילוי אודות מכירות למ"ר וכן נתוני מכירה בחנויות זהות (Same Store Sales).
 
בן משה ציינה בנוסף לגבי שותפויות הנפט והגז, כי לאחרונה ולאחר עבודה משותפת עם משרד המשפטים פרסם משרד המשפטים תזכיר הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות אשר במסגרתה יאומצו בפקודה כללי ממשל תאגידי רבים הקבועים בחוק החברות לרבות מינוי דח"צים שיבחרו על ידי מחזיקי יחידות ההשתתפות.
 
בפאנל השתתף גם עו"ד ליאור צוברי אשר אחראי על תחום התשקיפים והאכיפה במחלקה. צוברי ציין כי כבר בדוחות לשנת 2012 תידרש כל חברה ציבורית לפרסם את תשובותיה לשאלון הממשל התאגידי שפרסמה הרשות. המדובר בשאלון המונה 42 שאלות בנושאי ממשל תאגידי עליהן נדרשת החברה לענות "נכון" או "לא נכון".
 
"השאלון", אמר צוברי, "צפוי לשמש כלי חשוב לצורך הבאת מידע מרוכז, מסודר ואחיד,  אל ציבור המשקיעים, על מנת שזה יוכל להעריך בצורה נוחה יותר את איכות הממשל התאגידי בחברה, וכפועל יוצא מכך, את איכות הנהלתה החברה ושוויה".
 
בנוסף דיבר צוברי על הפרמטרים שבוחנת הרשות בקשר עם זכאותם של תאגידים לתשקיף מדף וציין כי שלדים בורסאים לא יקבלו היתר לפרסם תשקיף מדף בכל התקופה שהיא מהווה שלד בורסאי, וכן במשך תקופה של 12 חודשים לפחות ממועד הכנסת פעילות חדשה לשלד הבורסאי וזאת בדומה לחברה שהשלימה  IPO.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים