כניסה

שאלות ותשובות לעניין תכניות אכיפה פנימיות בתחום ניירות הערך וניהול ההשקעות

28/08/2012

28 אוגוסט, 2012
 
י' אלול, תשע"ב
 
הודעה לעיתונות
 
רשות ניירות ערך מפרסמת שאלות ותשובות לעניין תכניות אכיפה פנימיות בתחום ניירות הערך וניהול ההשקעות
 
במענה לשאלות שנתקבלו מגורמים מפוקחים, פרסמה היום רשות ניירות ערך שאלות ותשובות לעניין תכניות אכיפה פנימית בקרב תאגידים, מנהלי קרנות נאמנות ובתי השקעות. להלן הסוגיות שניתן להן מענה במסגרת פרסום זה:
 
-   האם מוטלת חובה על תאגיד לגבש וליישם תכנית אכיפה פנימית?
 
-   האם לקיומה של תכנית אכיפה פנימית יש משמעות לעניין הטלת עיצום כספי "פשוט"?
 
-   האם הליך האכיפה המנהלי חל על חברות דואליות באופן כזה שגם להן יש תמריץ 
    לעריכת תכנית אכיפה פנימית?
 
-   האם הדירקטוריון מחויב שהגורם האחראי מטעמו לפיקוח ומעקב תהיה ועדה שכל
    חבריה דירקטורים או ניתן שתהיה זו ועדה אחרת?
 
-   האם ניתן למנות כממונה על האכיפה אדם חיצוני לחברה, שאינו נושא בה כל תפקיד,
    כמו יועץ משפטי חיצוני לחברה?
 
-   האם מנכ"ל החברה יכול להיות הממונה על האכיפה?
 
-   האם יכול להיות ממונה על אכיפה אחד לקבוצת חברות?
 
-   האם הממונה על האכיפה יכול להיות בעל תפקיד בדרג נמוך יותר מאשר חבר הנהלה
    או נושא משרה?
 
-   האם המבקר הפנימי יכול להיות ממונה על האכיפה?
 
-   מה היחס בין נהלי תכנית האכיפה הפנימית לנהלי ה- ISOX?
 
פרסום זה בא בהמשך למאמצי הרשות לעודד אימוץ תכניות אכיפה פנימיות על-ידי הגורמים המפוקחים, והגברת הודאות המשפטית בכל הקשור במסלול האכיפה המנהלית.
 
להלן קישורית למסמך המלא כפי שפורסם היום באתר הרשות:  אכיפה פנימית  
 
לרקע כללי בעניין פרסום שאלות ותשובות ביחס לקריטריונים לאכיפה פנימית - לחץ כאן.
 
לפרטים נוספים: שרונה מזליאן לוי, דוברת הרשות 050-6230453
 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים