כניסה

אמות מידה לניתוב תיקי חקירה

17/07/2012

רשות ניירות ערך פירסמה מסמך אמות מידה מפורטות לניתוב תיקי חקירות, המציג את מדיניות הרשות לעניין זה. יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אמר כי "במסגרת מדיניות הרשות להגברת הוודאות המשפטית, פרסום אמות המידה נועד להשקיף את שיקולי הרשות ביחס לניתוב תיקים להליך פלילי או מנהלי".
 
החל משנת 2011 מוסמכת רשות ניירות ערך לאכוף עבירות והפרות בשוק ההון באמצעות אחד משני הליכים: הליך פלילי או הליך מנהלי. השיקולים הכלליים אשר מנחים את הרשות בהחלטה אם לנתב תיק חקירה להליך הפלילי או למנהלי קבועים בחוק ניירות ערך, ואלו הם:
 
     - חומרת המעשה או המחדל ונסיבותיהם;
     - הערכת טיבן ועוצמתן של הראיות הקשורות באותו מעשה או מחדל;
     - מדיניות האכיפה של הרשות.
 
כדי להגביר את הוודאות והשוויוניות באכיפה גיבשה הרשות אמות מידה מפורטות לניתוב תיקים המבוססות על השיקולים הכלליים שנקבעו בחוק. אמות המידה גובשו על בסיס ניסיון אכיפתי שהצטבר ברשות ביחס לאכיפה בעבר ולאחר התייעצות עם גורמים ברשות ומחוצה לה. אמות המידה עשויות להשתנות מעת לעת בהתאם לניסיון האכיפתי שיצטבר ברשות ביחס לאכיפה המנהלית.
 
כך לדוגמא, במסגרת השיקול הכללי הראשון ("חומרת המעשה או המחדל  ונסיבותיהם") הודיעה הרשות כי תבחן, בין היתר, פרמטרים כגון רווח והפסד, מחזור והיקף פעילות, מידת שינוי שער ניירות הערך בפעילות מניפולטיבית וכן מובהקות הטעיה בהפרות של דווח וכד'. במסגרת השיקול הכללי השני ("הערכת טיבן ועצמתן של הראיות הקשורות במעשה או במחדל") ייבחנו הראיות הקיימות בשלב הנוכחי ופוטנציאל השגת הראיות בתיק; במסגרת השיקול הכללי השלישי ("מדיניות האכיפה של הרשות") יובאו בחשבון שיקולי הרשות כרגולטור, סדרי העדיפויות שלה, שיקולי הרתעה (בדרך של בחירה בהליך אשר יביא בעת הזו לאכיפה אפקטיבית יותר). שיקולים נוספים שיובאו בחשבון במסגרת שיקול "מדיניות הרשות" הם שיקולים כגון אכיפה שוויונית, משך הזמן שחלף ממועד ביצוע ההפרה/עבירה וכן התנהגות המפר לאחר בצוע ההפרה.
 
ההחלטה בכל תיק היא תוצר של מכלול השיקולים הנ"ל, כל תיק על פי נסיבותיו. כל תיק זוכה לטיפול דומה בכך שנשקלת מערכת השיקולים הרלבנטית מתוך סט השיקולים ובכך מובטחת האכיפה השוויונית והיעילה.
 
להלן פירוט אמות המידה:
 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים