כניסה

רשות ני"ע מפרסמת טיוטת הנחיית גילוי בנוגע לפעילות בתחום מדעי החיים (ביומד)
15/10/2012
‏15 אוקטובר, 2012

‏כ"ט תשרי, תשע"ג
 
הודעה לעיתונות
 
רשות ני"ע מפרסמת טיוטת הנחיית גילוי בנוגע לפעילות בתחום מדעי החיים (ביומד)
 
רשות ניירות ערך פרסמה היום להערות הציבור טיוטת הנחיית גילוי בנוגע לפעילותן של חברות מתחום מדעי החיים, קרי חברות שעיסוקן העיקרי כולל פעילות של מחקר, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים (תרופה או מכשיר רפואי).
 
הנחיית הגילוי היא חלק ממתווה הרגולציה לשנים הבאות בשוק ההון שהציג לאחרונה יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, תחת הכותרת "מפת הדרכים של רשות ני"ע".
 
מטרתה להביא לפישוט הדיווח ושיפור הרלוונטיות, ההשוואתיות (בין חברות ובין תקופות) והוודאות שלכללי הדיווח והגילוי הניתנים על ידי חברות הפועלות בתחום מדעי החיים. מטרה זו תושג, בין היתר, באמצעות הפחתת כפילויות בגילוי, סידור פריטי מידע בצורה טבלאית ומרוכזת, שיפור ברמת הרלוונטיות של פריטי המידע ועוד - כל זאת על מנת לאפשר לציבור המשקיעים קבלת החלטת השקעה מושכלת.
 
עיקרי הגילוי הייחודי לתחום מדעי החיים, כפי שבאים לידי ביטוי בטיוטת הנחייה, הינם כדלקמן:
 
א.  הצעה לכלול בדוח תקופתי של חברת מדעי החיים פרטים אודות מדיניות הדיווחים שלה בנוגע לסוגי אירועים, שיחייבו את החברה להגיש דיווח מיידי;
 
ב.  קביעה של כללי דיווח מיידי אחידים לסוגים שונים של אירועים;
 
ג.  שימוש בטבלאות אשר נועד לרכז מידע ולהקל על קריאת הדוח התקופתי ועל שליפת הנתונים הדרושים מתוכו;
 
ד.  שיפור הגילוי בנושאים המהותיים לפעילות חברות מדעי חיים, ובכלל זה גילוי בנוגע לקניין הרוחני של החברה, ניסויים קליניים, הליך קבלת אישור מאת רשויות רגולטוריות למוצר הרפואי ועוד;
 
ה.  פירוט בדוח התקופתי או בתשקיף (לפי העניין) של התוכנית התקציבית ל-12 חודשים מראש, וכן גילוי באשר ליישום בפועל של התוכנית התקציבית של החברה לשנה השוטפת;
 
ו.   פירוט שיש לכלול במסגרת הערכת שווי אשר שימשה בסיס לקביעת ערכם של נתונים בדוחות הכספיים, ובכלל זה התייחסות מעריך השווי לסבירות ההנחות המהותיות אשר שימשו בסיס להכנת הערכת השווי;
 
טיוטת ההנחיה עורכת אבחנה בדרישות הגילוי בין חברת מדעי חיים הנמצאת בשלב הבשלות ובין חברת מדעי חיים המצויה בראשית דרכה ופעילותה מתמקדת, רובה ככולה, במחקר ופיתוח של מוצר רפואי.
 
יצוין, כי בשנים האחרונות בוצעו בשוק ההון מספר גיוסי הון בהיקפים משמעותיים על ידי חברות הפועלות בתחום מדעי החיים. כך, למשל, בשנת 2011 גייסו חברות הפועלות בתחום מדעי החיים כ-709 מיליוני ₪ במסגרת 26 הנפקות ו-25 הקצאות פרטיות של מניות וניירות ערך המירים[1].
 
נכון לראשית אוקטובר 2012, רשומות למסחר בבורסה 58 חברות הפועלות בתחום מדעי החיים כאשר שווי השוק של החברות הללו הסתכם באותה העת לסך של כ-13.3 מיליארד ₪ - כ-2.2% משווי השוק של כלל החברות הנסחרות בבורסה. מתוך 58 החברות הפועלות בתחום מדעי החיים, 7 הן חברות דואליות אשר שווי השוק שלהן הסתכם לסך של כ-7.6 מיליארד ₪ (כלומר, כ-58% מהשווי של כלל חברות מדעי החיים הציבוריות).
 
טיוטת הנחיית הגילוי בנוגע לפעילות בתחום מדעי החיים - לחץ כאן.
 
הציבור מוזמן להעביר לסגל רשות ניירות ערך הערות לטיוטת הנחיית מדעי החיים עד ליום 30 בנובמבר 2012.
 
לפרטים נוספים: שרונה מזליאן לוי, דוברת הרשות 050-6230453 
[1]הנתונים הסטטיסטיים המובאים בפסקאות שלהלן, לקוחים מאתר הבורסה בכתובת האינטרנט הבאה: http://www.tase.co.il/tase

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים