כניסה

ועדת הכספים אישרה לקריאה שניה ושלישית הצעת חוק לחיזוק מעמדם של הנאמנים לתעודות התחייבות מול המנפיקים
13/06/2012
 
יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר: "לנאמנים תפקיד חשוב בהגנה על ציבור המשקיעים. תיקון חקיקה חשוב זה יחזק את מעמד הנאמנים וישפר את מצבם של מחזיקי תעודות ההתחייבות. אני מבקש להודות ליו"ר וועדת הכספים, חה"כ משה גפני וכן לחה"כ ציון פיניאן על תרומתם המכרעת לקידומו של תיקון חשוב זה".
 
ועדת הכספים אישרה היום הצעת חוק שיזמה רשות ניירות ערך בעניין נאמנים לתעודות התחייבות. משבר הסאב פריים והסדרי החוב הרבים שהופיעו בעקבותיו חידדו את הצורך בתיקון חקיקה זה.
 
כיום מתווה חוק ניירות ערך בקווים כלליים את תפקידו של הנאמן והכישורים הנדרשים ממנו. הוראות החוק כוללות תנאי כשירות בסיסיים והוראות בדבר הימנעות מניגוד עניינים. כן נקבע כי על הנאמן לפעול לטובת ציבור המחזיקים ולהבטיח תוקפן של בטוחות שניתנו למחזיקי האג"ח. בחינה מעשית של ההוראות האמורות הראתה כי קיים פער בין תפיסת הנאמנים את תפקידם לבין הציפיות של רשות ניירות ערך ושל המשקיעים מהם. מכאן נבע תיקון החוק, המפרט באופן נרחב את תפקידי הנאמן, סמכויותיו, חובות הדיווח שלו ועוד.
 
הצעת החוק מבקשת, בין היתר, לעגן במפורש את חובת הנאמן לפקח באופן שוטף על עמידת המנפיק בהתחייבויותיו כלפי מחזיקי האג"ח. נקבע כי על הנאמן לפעול בזהירות, באמונה ובשקידה, מבלי להעדיף עניינו של מחזיק אחד על פני עניינו של מחזיק אחר.
 
חיזוק מרכזי למעמד המחזיקים, מצוי בקביעת נסיבות שבהתקיימן תקום עילה להעמדת האג"ח לפירעון מיידי. נסיבות אלה כוללות הרעה מהותית בעסקי המנפיק, אי פירעון התחייבות על פי האג"ח במועד, איחור בהגשת דוחות כספיים או מחיקת האג"ח ממסחר.
 
כמו כן, כוללת הצעת החוק  הוראות בנושאים נוספים. כך למשל, הסדרת נושא מינוי נאמן במקומו של נאמן אחר שכהונתו הופסקה, או הסדרת נושא אסיפות מחזיקי אג"ח. על אסיפות אלה יחולו הוראות ברוח ההוראות הקיימות בחוק החברות המתייחסות לאסיפות בעלי מניות בשינויים והתאמות שונות. למשל, קיצור משמעותי של פער הזמנים הנדרש בין זימון האסיפה או בין המועד הקובע לזכאות להשתתף בה, לבין כינוסה בפועל. הצעת החוק אף מבקשת להקנות לנאמן שיקול דעת בבחינת ניגודי עניינם בקרב המצביעים באסיפה ולא לכלול קולות אלה בעת מניין הקולות בהצבעה.
 
כמו כן, מוצע להסמיך את שר האוצר להתקין תקנות בדבר חובות הדיווח של הנאמן לרשות ניירות ערך ולמחזיקים, אשר יחד עם קביעת תוכנו של הדוח השנתי על ענייני הנאמנות, יאפשרו למחזיקים לפקח על פעולות הנאמן ובמידת הצורך להחליפו.
 
לבקשת יו"ר הוועדה, חה"כ משה גפני, פוצל מתיקון החוק הסעיף העוסק בסמכויות הנאמן, וזאת על מנת לאפשר הרחבת ניסוחו באופן שיקבע את האסדרה הראויה גם ביחס לפעילות נציגויות מחזיקי האג"ח.
 
כזכור, לפני כשנה פורסם תיקון 17 לחוק החברות אשר הסדיר עניינים הנוגעים לחברות שאינן ציבוריות ואשר הנפיקו אג"ח לציבור. בין היתר נקבעו בו כללי ממשל תאגידי שיחולו על חברות כאמור. תיקונים אלה שלובים זה בזה ונועדו להשלים את ההסדרה הנדרשת בנושא תעודות התחייבות, נושא אשר חשיבותו התחדדה כאמור עקב משבר האשראי.
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אמר כי "לנאמנים תפקיד חשוב בהגנה על ציבור המשקיעים. תיקון חקיקה חשוב זה יחזק את מעמד הנאמנים וישפר את מצבם של מחזיקי תעודות ההתחייבות. אני מבקש להודות ליו"ר וועדת הכספים, חה"כ משה גפני וכן לחה"כ ציון פיניאן על תרומתם המכרעת לקידומו של תיקון חשוב זה".

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים