כניסה

ועדת הכספים אישרה את נוסח הצעת החוק ייעוץ השקעות כללי לקראת הצבעה במליאת הכנסת לקריאה ראשונה
30/05/2012
יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר: "הצעת החוק נועדה להגביר את ההגנה על המשקיעים ולמנוע הטעייה בפעולות ייעוץ"
 
ועדת הכספים של הכנסת, בראשות ח"כ משה גפני, אישרה היום נוסח לקריאה ראשונה של הצעת החוק ייעוץ השקעות כללי. מדובר בהצעת חוק פרטית של ח"כ אמנון כהן, ח"כ פאינה קירשנבאום, ח"כ ציון פיניאן וח"כ יצחק ועקנין, אשר גובשה בתיאום עם רשות ניירות ערך.
 
הדיון בוועדה נסב סביב ארבעה נושאים מרכזיים: ייעוץ השקעות כללי (אנליזות ועוד); ייעוץ ביחס לקרנות השתלמות; ייעוץ ביחס לפיקדונות בנקאיים; ואיסור הטעייה בפעולת ייעוץ.
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אמר כי "הצעת החוק נועדה להגביר את ההגנה על המשקיעים ולמנוע הטעייה בפעולות ייעוץ".
 
נציגת הרשות בדיון, מנהלת מחלקת חקיקה, עו"ד דניאל רימון הסבירה כי על פי המצב המשפטי כיום לא קיימת בחוק אבחנה בין שירותי ייעוץ הניתנים באופן אישי ללקוח מסוים לבין ייעוץ כללי הניתן לציבור רחב, כדוגמת עבודת אנליזה. מצב דברים זה הביא לכך שהוראות חוק מסוימות הוחלו גם על ייעוץ כללי, על אף שהן לא התאימו (למשל- החובה להתקשר בהסכם או החובה לבחון צורכי לקוח).
 
לאור זאת, כבר בשנת 2007 פרסמה הרשות הוראה ביחס למתן שירותי אנליזה, שבה פורטו חובות הגילוי של אנליסטים, במיוחד אלו הנוגעות לניגודי העניינים בפעילותם. בד בבד פורסמה החלטת הרשות לפיה לא ינקטו הליכים נגד בעלי רישיון, הנותנים שירותי אנליזה, ביחס לאי קיום חלק מהוראות חוק הייעוץ.
 
לפיכך, ההצעה הנוכחית מבקשת להסדיר באופן ספציפי את הייעוץ הכללי. לפי ההצעה שהוגשה מוצע כי העיסוק בייעוץ כללי יהיה פטור מרישיון, אך יחד עם זאת יקבעו חובות גילוי ייעודיות בעת מתן שירותים אלה. מי שנותן ייעוץ או שיווק כללי יחויב להסביר שאין מדובר בייעוץ המתחשב בצרכי לקוח, לגלות ניגודי עניינים ולתת גילוי נאות על העניינים המהותיים לייעוץ. תוכנם של אלה ייקבע בתקנות. הוכרע כי בנוסח שיובא לקריאה שניה ושלישית תיווסף הסמכה לקביעת תקנות גם בעניינים נוספים (תנאי כשירות לאנליסט ומרשם אנליסטים).
 
עו"ד דניאל רימון הבהירה כי הרשות רואה לנגד עיניה בראש ובראשונה את האינטרסים של הלקוחות. יחד עם זאת, הרשות אינה מתעלמת כלל ועיקר מחששם של יועצי ההשקעות מפני אכיפה לא מידתית שהם לכאורה חשופים לה; הרשות רואה חשיבות בכך שהיועץ יתנהל מטעמים עניינים וללא חשש ומורא תוך שמירה על המוניטין המקצועי.
 
יובהר כי כאשר מדובר בייעוץ השקעות כללי הנעשה באמצעי התקשורת (טלוויזיה, רדיו או עיתונות) – הדרישות יהיו רק אלה הקבועות בחוק עצמו, ולמעשה יוותר המצב הקיים- יידרשו רק לומר שאין מדובר בייעוץ המתחשב בצרכי לקוח ויגלו קיומו של עניין אישי של הדובר. אין מדובר בהרחבת אכיפה ביחס לעיתונאים.
 
באשר לאיסור הטעייה בפעולת ייעוץ - נוסח התיקון שאושר לקריאה ראשונה קובע כי אין לכלול בפעולת ייעוץ מידע מהותי כוזב. הוחלט כי לקראת קריאה שניה ושלישית האיסור יפורט יותר.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות