כניסה

שר האוצר אישר את הצעת רשות ניירות ערך להפחתת עמלות ההפצה בקרנות הנאמנות

11/09/2012

 ‏11 ספטמבר, 2012
 
כ"ד אלול, תשע"ב
 
הודעה לעיתונות
 
שר האוצר אישר את הצעת רשות ניירות ערך להפחתת עמלות ההפצה בקרנות הנאמנות
 
שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ: "אני מברך על יוזמת יו"ר רשות ניירות ערך, הצעד יביא להפחתת דמי הניהול אותם משלם הציבור לקרנות, ולהגברת התחרות בתחום".;
 
יו"ר הרשות, פרופ' שמואל האוזר: "מאז ועדת בכר, גובה עמלות ההפצה לא השתנו. הורדת גובה עמלות ההפצה יאפשרו הוזלה בדמי הניהול שגובות קרנות הנאמנות"
 
שר האוצר אישר את הצעת רשות ניירות ערך להפחתת עמלות ההפצה בקרנות הנאמנות והניח אותה על שולחן ועדת הכספים.
 
עמלות ההפצה שמשלמים מנהלי הקרנות לבנקים יופחתו: עבור קרנות כספיות ישולמו 0.1% במקום 0.125%, בקרנות סולידיות 0.2% במקום 0.25% ובשאר הקרנות 0.35% (במקום 0.8% לקרנות מנייתיות ו-0.4% לשאר הקרנות). מנהלי הקרנות יחויבו להפחית את דמי הניהול שהם גובים מהמשקיעים בהתאמה; למהלך שתי מטרות נוספות: הסרת חסמים בפני מנהלי קרנות, ובכלל זה כשיתאפשר הדבר גם מנהלי קרנות זרות, שמבקשים להציע מוצרים בדמי ניהול נמוכים במיוחד והקטנת פוטנציאל ניגוד העניינים בייעוץ על ידי קביעת עמלה אחידה לקרנות נאמנות מנייתיות ולקרנות אחרות שאינן סולידיות.
 
בשנת 2005 אישרה הכנסת חקיקה שתכליתה יישום המלצות ועדת בכר. בחקיקה זו, נקבע, בין היתר, מודל תגמול בתחום הפצת קרנות הנאמנות, המבוסס על תשלום עמלות הפצה בידי מנהלי הקרנות לבנקים המפיצים את קרנות הנאמנות (בשונה ממודל התגמול הנהוג לגבי ניירות ערך, המבוסס על תשלום בידי המשקיעים).
 
בתקנות המסדירות כיום נושא זה, קבועים שיעורים מרביים של העמלה אותה רשאי מפיץ לגבות ממנהל קרן, ורשאי מנהל קרן לשלם למפיץ, ביחס לארבעה סוגים של קרנות: 0.8% לקרנות מנייתיות, 0.25% לקרנות סולידיות (אג"ח ממשלתי לטווח של עד שנתיים), 0.125% לקרנות כספיות ו-0.4% לשאר הקרנות. בפועל כל הבנקים גובים את השיעור המרבי ועל כן למעשה קובעות התקנות את שיעורי העמלות הנהוגים בענף.
 
מבדיקה שנעשתה ברשות עולה כי עמלות ההפצה בשיעורן הנוכחי מהוות חסם משמעותי בפני הפחתת דמי הניהול בקרנות הנאמנות. כך למשל, מנהל קרן מנייתית המחויב כיום בתשלום לבנק המפיץ את יחידותיו בשיעור של 0.8% לשנה משווי היחידות המוחזקות באמצעותו למעשה מנוע מלקבוע את שכרו בשיעור הנמוך משיעור זה. בקרנות כספיות, בהן רגישותו של המשקיע לדמי הניהול גבוהה במיוחד, מהווים תשלומי מנהל הקרן לבנקים כשלושה רבעים בממוצע מכלל הכנסותיהם מדמי הניהול. אפקטיביות ההפחתה של עמלות ההפצה על גובה דמי הניהול הוכחה בעבר באופן מובהק, כאשר עם הטלת האיסור על גביית עמלת הפצה בקרנות מחקות מנייתיות בתחילת שנת 2008, ירד שיעור דמי הניהול הממוצע בהן לכ – 0.18%, לעומת כ- 2.8% בקרנות המנייתיות שמנהליהן משלמים עמלת הפצה של 0.8%.
 
נוסף על ההיבט של עלויות המוצר למשקיע, מצב בו בהתאם לשיעורים הנהוגים היום, בנק עשוי להיות מתוגמל בשיעור כפול ביחס לקרן מנייתית לעומת קרן אחרת שעשויה להיות מאופיינת בפרופיל סיכון דומה (למשל קרן המתמחה בהשקעה באג"ח בסיכון גבוה) מגלם בחובו פוטנציאל ניגוד עניינים גבוה וספק אם יש לו הצדקה עניינית.
 
לאור האמור לעיל, לאחר שבחנה מספר חלופות לעניין זה, החליטה הרשות ליזום מהלך הכולל שני רכיבים הקשורים ומשלימים זה את זה:
 
1. שיעורי עמלות ההפצה יופחתו כדלקמן: בקרנות כספיות 0.1% במקום 0.125%, בקרנות סולידיות 0.2% במקום 0.25% ובשאר הקרנות 0.35% (במקום 0.8% לקרנות מנייתיות ו-0.4% לשאר הקרנות). הפחתה זו מהווה הקטנה בשיעור של כ- 20% בסך התשלומים המשולמים כיום בידי מנהלי הקרנות לבנקים המפיצים את יחידות הקרנות שבניהולם.
 
2. מנהלי הקרנות, בתאום עם הרשות, קיבלו על עצמם להפחית את דמי הניהול בכל קרן שבניהולם כתוצאה מהפחתת התשלומים בגין עמלת ההפצה עבור אותה קרן, וזאת לתקופה של חצי שנה. בתום תקופה זו התחרות בענף צפויה להביא להתבססות דמי הניהול בנקודת שיווי משקל חדשה המגלמת את השינויים שחלו בגובה העמלות והדינמיקה שמנעה עליה בדמי הניהול לפני ההפחתה צפויה להישמר בנקודת שיווי המשקל החדשה שנוצרה.
 
לפרטים: צביקה רובינס, יועץ תקשורת לרשות ני"ע:  03-5626162, 052-3698769
 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים