כניסה

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום הצעת חוק המסדירה את פעילות תעודות הסל וקרנות הסל (ETF) -
10/06/2012

פרופ' שמואל האוזר, יו"ר רשות ניירות ערך: "זהו צעד חשוב שנועד להגביר את ההגנה על ציבור המשקיעים ולהרחיב את מגוון מוצרי ההשקעה הפאסיבית ליצירת תחרות הוגנת ואפקטיבית בשוק ההון"

ההוראות החדשות המרכזיות שמוצעות ביחס לתעודות הסל הן: הנכסים לא יהיו של המנפיק אלא של המשקיעים בתעודה; יוקם חשבון מגבה שמטרתו יצירת כרית ביטחון זמינה להבטחת פעילות מנהל תעודת הסל; ייקבעו כללי השקעה שמטרתם הבטחת סיכויי עמידת מנהל התעודה בהתחייבויותיו ותחויב עשיית שוק.
 
תעודות הסל מוצעות לציבור בישראל החל משנת 2000 כתעודות התחייבות המונפקות ע"י חברות ייעודיות. כיום נסחרות בישראל כ-460 תעודות סל בשווי כולל של כ-60 מיליארד ₪. התעודות נסחרות בבורסה, ומעניקות למחזיק בהן זכות לקבל מאת המנפיק, את תשואת נכס המעקב (למשל, מדד) אחריו הן עוקבות בהתאם לנוסחת המרה. כמו כן, מחזיק התעודה רשאי להמירה בכל יום מסחר לרכיבי נכס המעקב או לשוויו הכספי, בהתאם לתנאי התעודה.
 
עד עתה הצעות לציבור של תעודות סל הוסדרו בהיבטים של דיווח (כשאר תעודות ההתחייבות המוצעות לפי חוק ני"ע), וזאת על אף שבטיבן דומות תעודות אלה להשקעה בקרנות הנאמנות, אשר מפוקחות על ידי הרשות באופן הדוק. יוצא אפוא כי על פי המצב כיום נוצר ארביטראז' רגולאטורי בין מוצרים הדומים מאוד באפיונם ובמטרות ההשקעה בהם.
 
לאור האמור מוצע במסגרת תיקון החוק שיזמה הרשות, להסדיר את תחום תעודות הסל באופן דומה לקרנות הנאמנות, בשינויים המחויבים ממאפייניו הייחודיים של תחום תעודות הסל כמוצר התחייבותי.
 
ההוראות החדשות המרכזיות שמוצעות ביחס לתעודות הסל הן במישור היציבות - הנכסים לא יהיו של המנפיק אלא של המשקיעים בתעודה; יוקם חשבון מגבה שמטרתו יצירת כרית ביטחון זמינה להבטחת פעילות מנהל תעודת הסל; ייקבעו כללי השקעה שמטרתם הבטחת סיכויי עמידת מנהל התעודה בהתחייבויותיו ותחויב עשיית שוק.
 
בנוסף, מוצע במסגרת התיקון לחוק להסדיר את "קרן הסל". קרן סל הינה מכשיר פיננסי חדש המשלב מאפיינים של קרן נאמנות ותעודת סל ומבוסס בין היתר על המודל האמריקאי של ה- ETF, תוך התאמות המתחייבות ממאפייני שוק ההון הישראלי. קרן הסל תהיה קרן נאמנות סגורה, מחקה, היינו, שיעודה השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעור השינוי בנכס המעקב. מהיותה קרן סגורה נגזר כי יחידותיה ירשמו למסחר בבורסה ורכישת יחידותיה תתאפשר במהלך המסחר בלבד ואולם - ניתן יהיה לפדות את יחידותיה בכל יום מסחר. מאפייניה היחודיים של קרן הסל מיועדים להקנות לה יתרונות יחודיים שיאפשרו קיומה של תחרות הוגנת ואפקטיבית בין מוצרים תחליפיים בשוק ההון.


תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים