כניסה

וועדת האכיפה המנהלית אישרה הסדר עם סוחר יום שבצע עסקאות עצמיות תוך הטלת סנקציות כספיות ומניעת מסחר בבורסה לשנה

‏29 דצמבר, 2013

‏כ"ו טבת, תשע"ד

הודעה לעיתונות

וועדת האכיפה המנהלית אישרה הסדר עם סוחר יום שבצע עסקאות עצמיות תוך הטלת סנקציות כספיות ומניעת מסחר בבורסה לשנה

ועדת האכיפה המנהלית אישרה היום הסדר אכיפה שכרתה רשות ניירות ערך עם יואב ליפשיץ, משקיע בניירות ערך, שבצע 447 עסקאות עצמיות בניירות ערך של חברות ציבוריות; על ליפשיץ הוטלו סנקציות של עיצום כספי בגובה של 180,000₪, עיצום כספי על תנאי באותו סכום ומניעת מסחר בבורסה לשנה.

מותב ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופט בדימוס מר יהושע גרוס, וחברי המותב עו"ד רוני טלמור ורו"ח אייל נייגר, אישרו היום (29.12.13) את הסדר האכיפה שנחתם בין רשות ניירות ערך מצד אחד, ובין המשיב יואב ליפשיץ, מצד שני. ד"ר אילנה מודעי מנהלת האכיפה המנהלית ועו"ד טל אמיר ממחלקת אכיפה מנהלית ייצגו את רשות ניירות ערך בתיק מנהלי זה. מחלקת מודיעין, חקירות ובקרת מסחר קיימה את הבירור המנהלי בתיק.

במסגרת ההסדר הוטלו על המשיב, שהינו משקיע בניירות ערך סנקציות של עיצום כספי בגובה של 180,000₪ ועיצום כספי על תנאי באותו סכום. כמו כן הוטל על המשיב אמצעי אכיפה של נקיטת צעדים למניעת הישנות ההפרה, לפיו התחייב המשיב להימנע ממסחר בניירות ערך בבורסה לפי שיקול דעתו באמצעות חשבונות שבבעלותו או כל חשבון אחר, במשך 12 חודשים מיום חתימת ההסדר. אמצעי האכיפה הנזכרים הוסכמו בין הצדדים בהסדר אכיפה מתוקן, לאחר קיום דיון בפני מותב הוועדה המנהלית בנוגע להסדר המקורי שהוגש לו.

הסדר האכיפה בין הרשות למשיב נחתם חלף הגשת כתב טענות על ידי הרשות ופתיחה בהליך אכיפה מנהלי כנגד המשיב בפני מותב ועדת האכיפה המנהלית. על פי הסדר האכיפה הודה המשיב בעובדות המתעדות את האירועים ובביצוע הפרות מניפולציה והסכים ליטול על עצמו סנקציות של עיצום כספי והתחייבות להימנע ממסחר בבורסה, כאמור.

תמצית העובדות שהיוו בסיס להסדר

המשיב הינו משקיע בניירות ערך וסוחר יום. הסדר האכיפה מייחס למשיב ביצוע 447 עסקאות עצמיות ב-390 ימי מסחר, בהיקף כספי של כ- 7.9 מיליון ₪, בניירות ערך שונים, במהלך התקופה שבין 1/3/11 – 31/12/12. בעסקאות אלה מכר וקנה המשיב בו זמנית באמצעות שמונה חשבונות, שני חשבונות בבעלותו ויתר החשבונות בבעלות מקורביו, כאשר בכולם הוא מיופה כוח בחשבון והוא היחיד שפעל והעביר הוראות בחשבונות אלו. נציין כי מרבית העסקאות העצמיות בוצעו בין חשבונותיו. בפעילותו, השפיע המשיב על שערי ניירות הערך במהלך המסחר בבורסה, כאשר רוב עסקאותיו העצמיות העלו את שער ניירות הערך וחלקן הורידו את השער. בכך בצע המשיב הפרות מניפולציה לפי סע 54(א1)(2) לחוק ניירות ערך.

החלטת ועדת האכיפה המנהלית

המותב הדגיש את מאפייני הפרת המניפולציה המנהלית ובפרט עסקאות עצמיות, שהינן עסקאות מלאכותיות, המאיינות זו את זו וקשה עד מאוד להוכיח כי אינן בגדר פעילות תרמיתית. המותב הזכיר כי הוועדה אימצה את קביעות הפסיקה בעניין מאפייני ותכלית עבירת המניפולציה הפלילית, לעניין ההפרה המנהלית, אשר נועדה אף היא למנוע פגיעה באמון הציבור בשוק ניירות הערך ולשמור על שוק הון יעיל והוגן.

המותב סבר כי מאחר והמשיב בצע פעולות גם בחשבונות חבריו ולא רק בחשבונותיו וחשבונות ילדיו, יש לבחון מעשי המשיב גם לאור החובות המוטלות על מי שמנהל תיקי השקעות של אחרים, אף אם אינו חייב ברישיון ניהול תיקים, על פי חוק הייעוץ, לרבות חובות אמון וזהירות.

במקור נכרת הסדר מקל יותר עם המשיב שבמסגרתו הסכים לשלם עיצום כספי בגובה של 125,000 ש"ח וכן עיצום על תנאי באותו סכום, בנוסף להתחייבותו להימנעות ממסחר, המותב קיים דיון עם הצדדים בנדון לאחר שסבר כי העיצום הכספי בהסדר המקורי מקל מדי. לאחר הדיון הגיעו הצדדים להסדר מתוקן שכלל עיצום כספי גבוה יותר, כמפורט לעיל. המותב סבר לעניין העונש כי אמצעי האכיפה עליהם הוסכם במסגרת הסדר האכיפה המתוקן הינם סבירים בנסיבות העניין, תוך שהוא מביא בחשבון, כשיקול מרכזי, את נסיבותיו הבריאותיות הקשות של המשיב, המצדיקות במקרה זה סיום ההליך בהסדר והקלה בגובה העיצום הכספי ביחס לעיצום הכספי שהוטל בתיק מנהלי 8/12 בעניין אשר ויטנר, שעניינו דומה.

 "במרכז הטענות שהובאו בפנינו בהסדר המקורי ואשר זכו להרחבה נוספת בדיון שהתקיים בפנינו היו הנסיבות הבריאותיות הקשות של המשיב. סברנו כי שיקול זה מצדיק בהחלט התקשרות בהסדר וסיום מהיר של ההליכים, כמו גם התחשבות מסוימת בגובה העיצום הכספי. עם זאת, סברנו כי העיצום עליו הוסכם בהסדר המקורי היה נמוך מדי, גם בהתחשב בשיקול זה. הצדדים הטמיעו הערות אלו של הוועדה, והתקשרו בהסדר מתוקן אשר נראה לנו סביר בנסיבות אלה."

המותב הביא בחשבון גם שיקולים מקלים נוספים, והם בין היתר, העובדה שהמשיב הוא סוחר יום ואינו נושא משרה, הודאתו של המשיב בבירור המנהלי והחרטה שהביע, לרבות הפסקת פעילות בניירות ערך וסגירת החברה שבבעלותו. כמו כן, ייחס המותב חשיבות לסנקציה הנוספת של מגבלות המסחר בבורסה שנטל  על עצמו המשיב במסגרת ההסדר

להחלטת המותב לחץ כאן:

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים