כניסה

ועדת האכיפה המנהלית החליטה כי בכירי אפריקה תעשיות ומנכ"ל נגב בצעו הפרת שימוש במידע פנים, הפרת דווח והפרת הטעית רשות ניירות ערך
18/11/2013
​‏18 נובמבר, 2013
 
‏ט"ו כסלו, תשע"ד
 
 
הודעה לעיתונות
 
ועדת האכיפה המנהלית החליטה כי בכירי אפריקה תעשיות ומנכ"ל נגב בצעו הפרת שימוש במידע פנים, הפרת דווח והפרת הטעית רשות ניירות ערך
 
הוועדה הטילה סכום של 5 מיליון ₪ עיצום כספי על החברה וכמאות אלפי שקלים על נושאי המשרה; זהו המקרה הראשון באכיפה המנהלית שבו מוטלות סנקציות על נושאי משרה בחברות ציבוריות
 
כללי
 
ביום 27.8.13 נתן מותב ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופטת בדימוס ברכה אופיר-תום, וחברי המותב עו"ד ד"ר לאה פסרמן וד"ר מאיר סוקולר, את החלטתו בתיק מנהלי 1/13 רשות ניירות ערך נ' אפריקה תעשיות בע"מ ואח', להטיל עיצום כספי בסך 5 מיליון ₪ על חברת אפריקה תעשיות וכמאות אלפי שקלים על נושאי המשרה. החלטה זו מתפרסמת כעת לאחר חלוף למעלה מ-60 יום הנדרשים בחוק ניירות ערך ממועד מתן ההחלטה ועד לפרסומה. במהלך תקופה זו הגישו המשיבים עתירה לבית המשפט המחוזי בה ערערו למעשה על החלטת מותב וועדת האכיפה. במסגרת עתירה זו הגישו בקשה לדחיית פרסום החלטת הוועדה עד להחלטה בעתירה. בקשה זו נדחתה היום על ידי בית המשפט המחוזי.
 
על פי העובדות בתיק, ביום 24.5.12 נחתמה עסקת קרמיקה רחבת היקף בין חברת נגב קרמיקה בע"מ לחברה קנדית העוסקת בהפצה, אולימפיה טיילס אינטרנשיונל. מס' חודשים קודם לכן ב-15.1.12 יצאה אפריקה תעשיות בהצעת רכש לרכישת מניות נגב שבאחזקת הציבור והפיכתה מחברה ציבורית לחברה פרטית. על פי כתב הטענות, באותה עת התנהל מו"מ מתקדם לעסקה הנזכרת לעיל בין נגב לאולימפיה, והמידע לגבי המו"מ היה מידע מהותי שהיה על חברת אפריקה תעשיות לדווח עליו במפרט הצעת הרכש. מעבר לכך, ביצוע הצעת הרכש לציבור תוך כדי העלמת המידע ממנו מהווה גם הפרה של שימוש במידע פנים בידי אפריקה תעשיות.
 
הפרות אלה יוחסו לאפריקה תעשיות, ולמנכ"ל אפריקה תעשיות אברהם נובוגרוצקי. כמו כן מנכ"ל נגב אבי מוטולה הועמד לדין בהפרת פרט מטעה במפרט הצעת רכש.
 
פרשה שניה שנזכרה בכתב הטענות המנהלי עסקה בהפרה מנהלית חדשה של הטעית רשות ניירות ערך. במסגרת חילופי מכתבים בין אפריקה תעשיות לבין רשות ני"ע בעניין הדיווח המיידי על העסקה, שיגרה אפריקה תעשיות לרשות שני מכתבים מטעמה, בלווית שני מכתבים נוספים של מנכ"ל נגב מוטולה וג'ורג' גל מנכ"ל אולימפיה בהם נכללו פרטים מטעים לגבי תחילת המו"מ בין הצדדים. בבצוע הפרה זו הועמדו לדין – אפריקה תעשיות, נובוגרוצקי, מוטולה, ואלון הרפז סמנכ"ל אפריקה תעשיות.
 
בהחלטה יחסה הוועדה את הפרת השימוש במידע פנים ופרט מטעה במפרט הצעת הרכש לאפריקה תעשיות ולמנכ"לה נובוגרוצקי ואת הפרת הטעית הרשות לאפריקה תעשיות, נובוגרוצקי, מוטולה ואלון הרפז.
 
העונשים שהוטלו על המשיבים: אפריקה תעשיות עיצום כספי בגובה 5 מיליון ₪; נובוגרוצקי עיצום כספי בגובה  400,000 ₪; מוטולה – 150,000 ₪; הרפז – 75,000 ₪.
תיק זה נחקר בבירור מנהלי על ידי מחלקת מודיעין, חקירות ובקרת מסחר של רשות ניירות ערך. כתב הטענות המנהלי כנגד המשיב הוגש על ידי מח' האכיפה המנהלית ע"י עו"ד אילנה מודעי וטל אמיר. בפני המותב נוהל הליך מנהלי מלא כולל הגשת תגובה בכתב מצידם של המשיבים וקיום שני דיונים בעל פה בעניינם.
 
מותב ועדת האכיפה קבע בהחלטתו כי בעת שפרסמה אפריקה תעשיות את הצעת הרכש לציבור למניות נגב, נוהל מו"מ לעסקה מהותית בין נגב לאולימפיה ובשל כך ואף שהמו"מ הסתיים רק מס' חודשים לאחר הצעת הרכש, היה על חברת אפריקה ומנכ"לה לגלות לציבור במסגרת הצעת הרכש על אודות המו"מ. כן נקבע כי מידע חיובי זה עשוי היה לשנות את תמחור המניות בהצעת הרכש ולהעלות מחירן בה.
 
הוועדה קבעה כי מבחינת מעשי נגב ואולימפיה במגעיהם לגיבוש ההסכם במהלך החודשים שקדמו להצעת הרכש במהלכה ואף לאחריה עד לחתימת העסקה, התמונה המצטיירת היא תמונה חד משמעית של עשייה רצופה ונמרצת, של נסיעות ומפגשים חוזרים ונשנים של נציגי שתי החברות ויש בכך להפריך את טענת המשיבים כאילו דבר לא התרחש בין נגב ובין אולימפיה עד לחתימת ההסכם במאי 2012. הוועדה יחסה משקל להצהרת נגב בבקשה למענק יצוא שהגישה למשרד התמ"ת בחודשים שסמוך להצעת הרכש כי הינה מנהלת מו"מ עם אולימפיה, וכן לעובדה בחודש ינואר בפגישה במשרדי התמ"ת הציגו מצג אופטימי לגבי מצבו של המשא ומתן. עוד יחסה הוועדה משקל לכך שבמצגות פנימיות בכנסים בקבוצת אפריקה הוצג המו"מ ופרטיו וכן לכך שבכתבה במרץ 2012 נאמר על ידי מנכל נגב כי העסקה עומדת לפני חתימה.
 
הוועדה קבעה כי אין ספק כי המו"מ לעסקה הינו אירוע עוצמתי עבור התאגיד נגב, משמע די בסיכויי התרחשות שאינם גבוהים כדי שהמידע בדבר המו"מ יחשב כמהותי. מאחר שבעת פרסום מפרט הצעת הרכש על ידי אפריקה, סיכויי הצלחת המו"מ עם אולימפיה היו לא מועטים, הרי שהמידע בדבר קיומו היה מידע מהותי כבר במועד פרסום דו"ח הצעת הרכש.
 
המותב קבע כי מכתבי קבוצת אפריקה ובכיריה לרשות ניירות ערך בתגובה לדרישה להבהרה שהופנתה אליהם מן הרשות, היו מטעים בכך שנאמר בהם כי המו"מ בין החברות החל רק במאי 2012, ארבע ימים לפני חתימת החוזה, וכן שהמגעים הראשוניים לקראת העסקה היו באפריל 2012 בעת בקור בתערוכה בחו"ל בה נפגשו הצדדים, וקודם לכן לא היה דבר.
 
כפי שאמרה הוועדה: "ההיתממות שהפגינו המשיבים במכתביהם לרשות, בהם פרשו את כל שהתרחש בתקופה הרלוונטית בנגב כמגעים חסרי משמעות עם אולימפיה, הגיעה ללא ספק לרשלנות שאפיינה את כל גישתם לנושא, שהמגמה הבולטת היא הותרת הרשות בערפל".
 
מקרה זה הינו המקרה הראשון באכיפה המנהלית שבו מוטלות סנקציות על נושאי משרה בחברות ציבוריות. בהתחשב בכך לא בקשה הרשות להשית על מי מבין המשיבים סנקציה של מניעת כהונת נושא משרה אל  א הסתפקה בבקשת עיצומים כספיים בלבד. הוועדה סברה כי אף שהעיצומים הכספיים היו בסכומים בסדר גודל של 5 מיליון ₪ לחברה, 400,000  ש"ח למנכ"ל אפריקה ל 150,000 ₪ למנכ"ל נגב, הרי שמדובר בעיצומים כספיים מתונים וכי הרשות עשתה חסד עם אפריקה תעשיות בהסתפקה בעיצום המגיע לכדי שליש מן הסכום המקסימלי הנקוב בחוק, ואילו לגבי נושאי המשרה סברה הוועדה כי מאחר שהרשות לא ביקשה סנקציה של מניעת כהונת נושא משרה הרי שהיה עליה לדרוש סכומים גבוהים יותר. מכל מקום, הוועדה השיתה את הסכומים שהרשות בקשה.
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, ברך על החלטה זו  ואמר כי "ההחלטה שולחת מסר חשוב לנושאי המשרה בחברות הציבוריות ומדגישה בפניהם כי בעת שהחברה הציבורית מציעה לרכוש ניירות ערך מן הציבור עליהם לוודא כי מסמך הגילוי אינו חסר מידע מהותי הנדרש לציבור המשקיעים בהחלטות ההשקעה שלהם".
 
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים