כניסה

עמדות סגל בסוגיות הנוגעות לתגמול נושאי משרה בחברות ציבוריות ובחברות אג"ח בעקבות תיקון 20 לחוק החברות
15/01/2013
‏15 ינואר, 2013
 
‏ד' שבט, תשע"ג
 
הודעה לעיתונות
 
רשות ניירות ערך מפרסמת עמדות סגל בסוגיות הנוגעות לתגמול נושאי משרה בחברות ציבוריות ובחברות אג"ח בעקבות תיקון 20 לחוק החברות
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "החשיבות הרבה של התיקון לחוק היא בצורך שבקביעת מדיניות תגמול שתביא למתאם בין ביצועי החברות לבין השכר הניתן למנהליהן. על החברות להתנהל בכל הנוגע לקביעת מדיניות תגמול ואופן אישור תנאי השכר לפי הסטנדרטים של החוק החדש, והבהרות אלה המפורסמות היום יסייעו לחברות ביישומו".
 
ביום 12.11.2012 פורסם ברשומות תיקון מס' 20 לחוק החברות. עיקרי התיקון הינם הסדרת מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברות ציבוריות ובחברות אג"ח וקביעת הליך מיוחד לאישור תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה (גם אם אינם קשורים לבעל השליטה). כאמור בדברי ההסבר לתיקון, התיקון מהווה נדבך משלים לתיקונים 16 ו-17 לחוק החברות שעניינם ייעול ושיפור הממשל התאגידי בחברות ציבוריות ובחברות איגרות חוב תוך עיגון הוראות המחזקות את כוחם של בעלי מניות המיעוט ואת עצמאות הדירקטוריון וועדותיו בכל הקשור לענייני שכר נושאי משרה בחברה.
 
לאור שאלות רבות שהגיעו לפתחה של הרשות מיום פרסום התיקון ברשומות, רשות ניירות ערך מפרסמת הבוקר קובץ ראשון של שאלות שהופנו אליו בקשר עם התיקון ועמדתה ביחס אליהן. תוכן העמדות המפורסמות מנחה את הרשות בהפעלת סמכותה והציבור יוכל להשתמש בהן ולהחילן בנסיבות דומות.
 
יצוין, כי התשובות בעמדה זו תואמות את עמדות משרד המשפטים בנושאים הנדונים.
 
בין הנושאים המרכזיים הנדונים נכללים: דין הארכת הסכמים קיימים בתקופה שממועד כניסת תיקון 20 לתוקף ועד קביעת מדיניות תגמול בחברה; אופן האישור של הענקת בונוס לנושא משרה לאחר כניסת תיקון 20 לתוקף, על-פי הסכם שכר שאושר לפני כניסת התיקון לתוקף; תוקפו של הסכם שכר שנחתם קודם לתיקון 20 אשר אינו תואם את מדיניות התגמול שקבעה לעצמה החברה בהתאם להוראות תיקון 20; אופן האישור של רכיב תגמול משתנה לא מהותי המוענק לנושא משרה על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה; המועד בו צריך דירקטוריון למנות לראשונה ועדת תגמול ותדירות התכנסותה; משמעות העניין האישי לדירקטורים באישור מדיניות תגמול, ועוד.
 
לשאלות ותשובות באתר הרשות - לחץ כאן
 
לפרטים: שרונה מזליאן לוי, דוברת הרשות 050-6230453, 03-7109931
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים