כניסה

אושר הסדר אכיפה במסגרת הליך מנהלי שנקטה רנ"ע כנגד חברת בסט אינווסט ומנהל התיקים יחזקאל קלפקה
02/06/2013
‏2 יוני, 2013
 
‏כ"ד סיון, תשע"ג
 
הודעה לעיתונות
 
אושר הסדר אכיפה במסגרת הליך מנהלי שנקטה
 
רנ"ע כנגד חברת בסט אינווסט ומנהל התיקים יחזקאל קלפקה
 
במסגרת ההסדר הוטלו על קלפקה סנקציות של ביטול רישיון מנהל תיקים לצמיתות ומניעת כהונה כנושא משרה בגוף מפוקח ל 3.5 שנים
 
כללי
 
מותב ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופטת בדימוס גב' ברכה אופיר תום, וחברי המותב עו"ד רוני טלמור וד"ר מאיר סוקולר, אישרו היום את הסדר האכיפה המנהלית בין רשות ניירות ערך מצד אחד, ובין המשיבים חברת בסט אינווסט ניהול תיקי השקעות בע"מ ומנהל התיקים יחזקאל קלפקה, מצד שני.
 
במסגרת ההסדר הוטלו על קלפקה סנקציות של ביטול רישיון ניהול התיקים של המשיב לצמיתות וכן מניעת כהונה כנושא משרה בגופים מפוקחים למשך 3.5 שנים.
 
הליך מנהלי זה הינו בהמשך להליך מקדמי של ביטול רישיון מטעמי פגם במהימנות שניהלה רשות ניירות ערך כנגד חברת בסט אינווסט טרם הגשת כתב הטענות המנהלי, ובמסגרתו ביטול רישיון החברה ביום 21.5.12.
 
על פי הסדר האכיפה הודו המשיבים באופן חלקי בעובדות ובהפרות הנזכרות בכתב הטענות וקלפקה הסכים ליטול על עצמו את הסנקציות שלעיל.
 
תמצית העובדות שהיוו בסיס להסדר
 
הסדר האכיפה מייחס למשיבים את ההפרות המנהליות הבאות לפי חוק הייעוץ - הפרת אמונים כלפי ֹארבעה עשר מלקוחותיהם לפחות, בדרך של הצגת מצגים מטעים בהם לא חשפו בפני הלקוחות את מצב תיקיהם והובילום למשוך כספים מתיקיהם גם בהיותם במצב הפסדי, בהטעותם לחשוב שהמשיכות מבוצעות מרווחים ולא מן הקרן. זאת בניגוד למוסכם בהסכם ניהול התיקים שקשרו עם הלקוחות. עוד, נשלחו דוחות מטעים לאותם הלקוחות אודות הרכב ושווי תיק ההשקעות שניהלו עבורם, במטרה להסתיר מהם הפסדים שנגרמו עקב עסקאות כושלות לתיק ההשקעות שנוהל על ידם וכדי למנוע את הפסקת התקשרותם עמם.
 
הפרה של חובת הדיווח החלה על המשיבים בהיותם בעלי רישיון ניהול תיקים, לאחר שנמנעו ברשלנותם מלשלוח לארבע עשר מלקוחותיו לפחות, דו"חות רבעוניים בשני רבעונים עוקבים 6/11 ו- 9/11, על מצב השקעותיהם כנדרש בחוק.
 
החלטת ועדת האכיפה המנהלית
 
המותב קבע כי אף שהמשיבים לא הודו במסגרת ההסדר בביצוע הפרות האמון, לאור העובדות בהן הודו במסגרת ההסדר וכן ראיות משמעותיות שהוצגו בדיון, טענת הרשות לגבי המצגים שהציגו בפני 14 הלקוחות, הינה סבירה וכן כי בהתנהלותם המתוארת שללו מהלקוחות את האפשרות להפסיק ההתקשרות עמם ובכך התעלמו מטובת הלקוחות ודאגו לטובתם הם. ביחס להפרות הדיווח ציינה הוועדה כי המשיבים הודו בביצוען באורח מלא והזכירה את החשיבות בקיום הוראות החוק המחייבות את מנהל התיקים בדווח מפורט ללקוחותיו. 
 
בבחנו את טיב הראיות עליהן נסמך התיק, העיר המותב כי אכן ההליך המנהלי אינו כפוף לכללי הראיות החלים על ההליך הפלילי ואין למנוע במסגרת זו הסתמכות על עדות שמועה כבסיס לקביעת הפרה. עם זאת, כאשר מדובר בגביית עדויות שלא בדרך של הודעה רשמית או הקלטה, אלא בזיכרון דברים שנרשם על ידי מפקח או חוקר ברשות, יש לרשום את תאריך רישום השיחה בעת קיומה, להביא דברים בלשונו של הנחקר, ולקבל אישור מפיו על נכונות הרישום כתנאי למתן משקל מירבי לראיה זו, שהינה כאמור קבילה.
 
באשר לאמצעי האכיפה בתיק זה, הכרוכים בהרחקת המפרים מן השוק ללא פגיעה בכיסיהם, קיבלה הוועדה את עמדת הרשות כי בנסיבות התיק בו מצוי קלפקה בהליך פשיטת רגל ונוכח הפסקת פעילות החברה, ביטול רישיונה והיות קלפקה ערב לחובותיה, אין למשיבים יכולת כספית לעמוד בנטל עיצום כספי. עוד קבעה כי סבירה הנחת התביעה כי בנסיבות אלה גם לו היה נמשך ההליך המנהלי עד תום, והיו ההפרות בו מוכחות, לא היה התיק מסתיים באופן שונה משמעותית מזה בו הגיעו לסיומו במסגרת ההסדר. המותב הדגיש כי אמצעי ענישה של ביטול רישיון ומניעת כהונה כנושא משרה הינם אמצעים חמורים. לדעת המותב ראוי כי אמצעי האכיפה שמוטלים על מפר שפגע כספית בזולתו יכללו גם עיצום כספי כגורם מרתיע, פרט למקרים בהם הדבר חסר תוחלת כבמקרה שבפנינו.
 
החלטת המותב פורסמה באתר האינטרנט של הרשות:
 
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים