כניסה

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על חברות
22/04/2013
‏22 אפריל, 2013
 
‏י"ב אייר, תשע"ג
 
 
הודעה לעיתונות
 
רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על חברות
 
בשל הפרות תקנות דיווח
 
עיצומים כספיים הוטלו על חברת מפעלי פ.מ.ס מיגון בע"מ בשל הפרות חוק בנוגע לאי מתן גילוי כנדרש לפרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם; על חברת סקיילקס קורפוריישן בע"מ בשל הפרות חוק בנוגע לאיחור במתן גילוי בדבר מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פרעון; על חברות אס.די.אס (סטאר מערכות בטחוניות) בע"מ, סטאר נייט טכנולוגיות בע"מ ויורו טרייד-נדל"ן בינלאומי (י.נ.ב) בע"מ הוטלו עיצומים כספיים בשל הפרות חוק בנוגע למועד הגשת דוחות כספיים; ועל חברות בוימלגרין קפיטל בע"מ, אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ וטופספין מדיקאל אינק' בע"מ, בשל הפרות חוק בנוגע לאי דיווח במועד בדבר פקיעת כהונתו של דח"צ בחברה.
 
------------------------
 
עיצום כספי בגובה 387,500 ₪ הוטל על חברת מפעלי פ.מ.ס מיגון בע"מ. החברה הפרה את הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנות 10(ב)(7) לתקנות הדוחות וכן סעיפים 2(ב), 2(ג) ו-2(ו) לתוספת השנייה לתקנות. החברה הפרה את חובותיה ע"פ הדין בנוגע לגילוי באשר לחשיפת התאגיד לסיכוני שוק ודרכי ניהולם וכן על אופן הצגתם.
 
להלן קישור לדרישת העיצום הכספי באתר: לחץ כאן
 
עיצום כספי בגובה 125,000 ₪ הוטל על חברת סקיילקס קורפוריישן בע"מ. החברה הפרה את הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנות 9ד ו-38ה לתקנות הדיווח. החברה אחרה במתן גילוי בדבר מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון.
 
להלן קישור לדרישת העיצום הכספי באתר: לחץ כאן
 
עיצום כספי בגובה 29,250 ₪ הוטל על חברת אס.די.אס (סטאר מערכות בטחוניות) בע"מ. החברה הפרה את הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנה 39 לתקנות הדיווח. החברה אחרה בהגשת הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2012.
 
להלן קישור לדרישת העיצום הכספי באתר: לחץ כאן
 
עיצום כספי בגובה 19,500 ₪ הוטל על חברת סטאר נייט טכנולוגיות בע"מ. החברה הפרה את הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנה 39 לתקנות הדיווח. החברה אחרה בהגשת הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2012.
 
להלן קישור לדרישת העיצום הכספי באתר: לחץ כאן 
 
עיצום כספי בגובה 7,500 ₪ הוטל על חברת יורו טרייד-נדל"ן בינלאומי (י.נ.ב) בע"מ. החברה הפרה את הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנה 39 לתקנות הדיווח. החברה אחרה בהגשת הדוחות התקופתיים לשנת 2011.
 
להלן קישור לדרישת העיצום הכספי באתר: לחץ כאן
 
עיצום כספי בגובה 21,600 ₪ הוטל על חברת בוימלגרין קפיטל בע"מ בשל הפרות חוק בנוגע לאי דיווח במועד בדבר פקיעת כהונתו של דח"צים בחברה. החברה הפרה את הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנה 34(א) לתקנות הדיווח, כאשר איחרה בהגשת הדיווח מיידי באשר לפקיעת כהונת דח"צים בחברה.
 
להלן קישור לדרישת העיצום הכספי באתר: לחץ כאן
 
עיצום כספי בגובה 8,550 ₪ הוטל על חברת אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ, בשל הפרות חוק בנוגע לאי דיווח במועד בדבר פקיעת כהונתו של דח"צ בחברה החברה הפרה את הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנה 34(א) לתקנות הדיווח, כאשר איחרה בהגשת דיווח מיידי באשר לפקיעת כהונת דח"צ בחברה.
 
להלן קישור לדרישת העיצום הכספי באתר: לחץ כאן
  
עיצום כספי בגובה 8,460 ₪ הוטל על חברת טופספין מדיקאל אינק' בע"מ בשל הפרות חוק בנוגע לאי דיווח במועד בדבר פקיעת כהונתו של דח"צ בחברה. החברה הפרה את הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנה 34(א) לתקנות הדיווח, כאשר איחרה בהגשת דיווח מיידי באשר לפקיעת כהונת דח"צ בחברה.
 
להלן קישור לדרישת העיצום הכספי באתר: לחץ כאן
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים