כניסה

רשות ניירות ערך מפרסמת כללים לביצוע דיווח מקדים לדוחות הכספיים
20/11/2013
‏20 נובמבר, 2013
 
‏י"ז כסלו, תשע"ד
 
 
הודעה לעיתונות
 
רשות ניירות ערך מפרסמת כללים לביצוע דיווח מקדים לדוחות הכספיים
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "דיווח מקדים לדוחות הכספיים הנעשה באופן נאות יכול לשפר את זמינות המידע למשקיעים, לשכלל את המסחר בניירות הערך ולאפשר לחברות ישראליות לפעול כמקובל בעולם".
 
בעקבות פניות שקיבל סגל רשות ניירות ערך בנוגע לאפשרות לבצע דיווח מקדים של נתונים כספיים קודם לפרסום הדוחות הכספיים המלאים, פורסמה היום החלטה המבהירה כי ניתן לפרסם דיווח מקדים בכפוף לאיסורים הכלליים הקבועים בדיני ניירות ערך לרבות בעניין הכללת פרט מטעה ותרמית בקשר לניירות ערך.
 
הדיווח המקדים הינו כלי המשמש תאגידים בחו"ל לצורך מתן גילוי מקדים וחלקי של נתונים כספיים מהדוחות הכספיים המלאים, נתונים המבוססים על הדוחות הכספיים (כגון EBITDAׂ) ומדדים ענפיים מקובלים אחרים, עוד טרם השלמת הדוחות הכספיים המלאים. הדיווח המקדים מקובל בשוקי ההון בעולם וישנן מדינות בהן הוא מחייב.
 
סגל הרשות סבור כי הדיווח המקדים עשוי להיות כלי חשוב, אשר היתרונות הגלומים בו עולים על חסרונותיו, כל עוד נעשה בו שימוש ראוי ובהתאם לדין. אי לכך, הציג סגל הרשות קווים מנחים כיצד לדווח באופן המתיישב עם הוראות החוק.
 
בין היתר הבהיר סגל הרשות כי על הדיווח המקדים לכלול, לכל הפחות, את הדוחות הבאים:
 
א. דוח על רווח או הפסד;
 
ב. דוח על מצב כספי לסוף תקופה;
 
ג.  דוח על תזרימי מזומנים לתקופה.
 
בנוסף, על הדיווח לכלול כל מידע מהותי נוסף העשוי להיות חשוב להבנת הדיווח המקדים.
 
עמדת הסגל ניתנת ליישום כבר לקראת הדוח התקופתי לשנת 2013.
 
להלן קישורית לעמדת הסגל באתר הרשות: לחץ כאן
 
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים