כניסה

רשות ניירות ערך ואגף שוק ההון פרסמו להערות הציבור את ההסדרה המוצעת לחברות ייעוץ למוסדיים
17/09/2013
​‏17 ספטמבר, 2013
 
‏י"ג תשרי, תשע"ד
 
לצפייה בטיוטה להערות הציבור לחץ כאן
 
לצפייה בעקרונות ראויים  - סיכום הערות הציבור בטבלה - נספח א לחץ כאן
 
הודעה לעיתונות
 
רשות ניירות ערך ואגף שוק ההון פרסמו להערות הציבור את ההסדרה המוצעת לחברות ייעוץ למוסדיים
 
יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר: "אני מייחס חשיבות רבה להסדרת פעילות חברות הייעוץ למוסדיים לנוכח השפעתן על אופן ההצבעה של המשקיעים המוסדיים ועל הממשל התאגידי בחברות הנסחרות בבורסה. ההסדרה המוצעת תגדיר את הנורמות והסטנדרטים להתנהלות הגופים המוסדיים וחברות הייעוץ, ותבטיח כי האקטיביזם המוסדי ישרת את ציבור המשקיעים בשוק ההון. אנו מצפים כי פעילות חברות הייעוץ תיעשה בהתאם לעקרונות הראויים, והגופים המוסדיים לא ייעזרו בהן אם לא תעמודנה בעקרונות בסיסיים אלו"
 
בחודשים האחרונים פעלה רשות ניירות ערך להסדרת פעילותן של חברות הייעוץ לגופים מוסדיים. חברות אלו מייעצות למנהלי קרנות הנאמנות ולגופים מוסדיים נוספים לגבי אופן ההצבעה שלהם באסיפות הכלליות. להצבעות אלו חשיבות רבה על רקע שיעורי ההחזקות המשמעותיים של המשקיעים המוסדיים בחברות הציבוריות, ויכולתם לשמש אמצעי פיקוח אפקטיבי על חברות אלו.
 
בהמשך לטיוטת עקרונות ראויים לפעילות חברות הייעוץ ו"שולחן עגול" רב-משתתפים שקיימה הרשות, פורסמו כעת כל נדבכי ההסדרה המתוכננת. הפרסום נעשה בתיאום עם אגף שוק ההון ובמקביל לפרסום דומה מצידו בנוגע לחובות שיחולו על הגופים המוסדיים המפוקחים על-ידו.
 
ההסדרה המתוכננת כוללת שלושה נדבכים:
 
1. הסדרת היקף חובת ההשתתפות של קרנות הנאמנות באסיפות כלליות
 
כיום מוסדרת חובת ההשתתפות באסיפות כלליות בסעיף 77 לחוק השקעות משותפות בנאמנות. חובה זו מנוסחת באופן עמום ורחב יחסית. טיוטת התקנות המפורסמת כעת נועדה לקבוע באופן ברור מתי תתקיים חובת ההשתתפות, תוך יישום לקחים מהשנים האחרונות. על פי הכללים המוצעים תחול חובת ההשתתפות כאשר ישנו צורך בהגנת זכויות הציבור וקיימת יכולת השפעה על ההחלטה הצפויה להתקבל באסיפה הכללית.
 
2. הסדרת התקשרותם של מנהלי הקרנות עם חברות הייעוץ לצורך הסתייעות בהן
 
התקשרותם של מנהלי הקרנות עם חברות הייעוץ נעשית משיקולים מקצועיים וכלכליים, וזאת על רקע העובדה כי מנהל הקרן נדרש להשתתף באסיפות רבות. טיוטת החוזר נועדה להבטיח כי ניתן יהיה להיעזר בשירותיהן של חברות הייעוץ אך מאידך הדבר לא ייעשה במתכונת של הסתמכות עיוורת. בחוזר נקבעו תנאים, בדיקות ואישורים מינימאליים אשר מנהל קרן יידרש לקיים בהתקשרותו עם חברות הייעוץ, על מנת ליהנות מחזקה כי הצבעתו בהתאם להמלצת חברת הייעוץ מקיימת את חובת הנאמנות כלפי בעלי היחידות, בה הוא מחויב על פי חוק.
 
3. עקרונות ראויים לפעילות חברות הייעוץ
 
הנדבך השלישי בהסדרה המתוכננת הוא מסמך העקרונות הראויים לפעילות חברות הייעוץ למוסדיים. המסמך משקף את אופן עבודתן הרצוי של חברות הייעוץ, ונועד ליצור אמת מידה עבור הגופים המוסדיים ביחס לסטנדרט ההתנהלות המצופה מחברות הייעוץ. הוא מטפל בסוגיות כגון כשירות חברת הייעוץ, ניגודי עניינים פוטנציאליים, מתכונת העבודה מול הגופים המוסדיים והחברות הציבוריות, ועוד. המסמך פורסם להערות ציבור בחודש מרץ 2013 ומפורסם כעת לסבב נוסף של הערות ציבור לאחר שנערכו בו מספר שינויים בעקבות הערות אלו. כמו כן מפורסמת טבלה המרכזת את הערות הציבור לעקרונות הראויים והתייחסות סגל הרשות להערות אלו.
 
לנוחיותכם, מצ"ב טיוטת ההסדרה המוצעת.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים