כניסה

אושר הסדר אכיפה מנהלי בין רשות ניירות ערך למנהל התיקים לירון אסא בשל הפרת אמון ללקוחות
19/02/2013
‏19 פברואר, 2013
 
‏ט' אדר, תשע"ג
 
הודעה לעיתונות
 
אושר הסדר אכיפה מנהלי בין רשות ניירות ערך
 
למנהל התיקים לירון אסא בשל הפרת אמון ללקוחות
 
במסגרת ההסדר הוטלו סנקציות של ביטול רישיון מנהל תיקים לצמיתות
ומניעת כהונה כנושא משרה בגוף מפוקח לחמש שנים
 
כללי
 
מותב ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופט בדימוס מר יהושוע גרוס, וחברי המותב עו"ד רוני טלמור וד"ר מאיר סוקולר, אישר אמש את הסדר האכיפה המנהלית שנחתם ב-12 בנובמבר 2012 בין רשות ניירות ערך מצד אחד, ובין המשיב מנהל התיקים לירון אסא, מצד שני. ד"ר אילנה מודעי מנהלת מחלקת האכיפה המנהלית ועו"ד טל אמיר ממחלקת אכיפה מנהלית ייצגו את רשות ניירות ערך במו"מ לכריתת ההסדר.
 
במסגרת ההסדר הוטלו סנקציות של ביטול רישיון ניהול התיקים של המשיב לצמיתות וכן מניעת כהונה כנושא משרה בגופים מפוקחים למשך 5 שנים. שני אמצעי האכיפה מחייבים על פי החוק את אישור בית המשפט להחלטת המותב.
 
בפרשה זו הוגש כנגד המשיב כתב טענות מנהלי, ועם חתימת הסדר האכיפה הופסק ההליך המנהלי כנגד המשיב והתיק כנגדו נסגר בתנאים. על פי הסדר האכיפה הודה המשיב בעובדות ובהפרות הנזכרות בכתב הטענות והסכים ליטול על עצמו סנקציות של ביטול רישיון מנהל תיקים לצמיתות ומניעת כהונה כנושא משרה בגוף מפוקח לחמש שנים.
 
תמצית העובדות שהיוו בסיס להסדר
 
הסדר האכיפה מייחס למשיב את ההפרות המנהליות הבאות לפי חוק הייעוץ - הפרת אמונים כלפי ֹשְמוֹנָה מלקוחותיו לפחות, בדרך של שליחת דוחות מטעים לאותם הלקוחות אודות הרכב ושווי תיק ההשקעות שניהל עבורם, במטרה להסתיר מהם הפסדים שנגרמו עקב עסקאות כושלות לתיק ההשקעות שנוהל על ידו וכדי למנוע את הפסקת התקשרותם עמו.
 
הפרה של חובת הדיווח החלה על המשיב בהיותו בעל רישיון ניהול תיקים, לאחר שנמנע מלשלוח לאַחַד-עָשָֹר מלקוחותיו לפחות, דוחות רבעוניים על מצב השקעותיהם כנדרש בחוק, או ששלח להם דוחות מטעים.
 
ביצוע פעילות אסורה על בעל רישיון, לאחר שהמשיב, בהיותו בעל רישיון ניהול תיקים, סחר עבור חשבונות חברת מומנטום שבשליטתו, בארבעים וַחֲמישה מקרים שונים, בניגוד לאיסור הקבוע בסעיף 4(ב) לחוק הייעוץ.
 
החלטת ועדת האכיפה המנהלית
 
המותב קבע כי מצא את מעשיו של המשיב מבין החמורים שמנהל תיקים יכול לעולל ללקוחותיו. במרכז הפרשה נמצא מעשה סילוף נתוני דוחות והעברתם ללקוחות. אמנם, אין טענה כי המפר לקח מכספיהם לכיסו, אולם הוא מעל בצורה חמורה באמון לקוחותיו, ופגע ביכולתם של הלקוחות להחליט בצורה מושכלת לגבי המשך הניהול של כספם על ידיו. המשיב פגע באינטרסים העומדים בבסיס חוק הייעוץ ובהם הגנה על כספי לקוחות אשר מנוהלים על ידי המתווכים הפיננסים והגנה על אמון הציבור בפעילותם של אותם מתווכים.
 
המותב קיבל את עמדת הרשות ביחס לנימוקה מדוע אמצעי האכיפה בהסדר אינם כוללים סנקציה של עיצום כספי בגין ההפרות שבצע המשיב, אלא סנקציות של הגבלת עיסוק בלבד. מדובר בתוצאת איזון ראויה, נוכח מצבו הכלכלי הקשה של המשיב, עליו הצהיר המשיב במסגרת תצהיר עליו חתם בקשר להכנסותיו והוצאותיו המראה על חוסר אמצעים והעדר יכולת לעמוד בעיצום כספי. בנוסף, ממסמכים שצורפו לבקשה לאישור ההסדר עולה, כי עסקו החדש של המשיב בתחום נגרות הגינה טרם מפיק רווחים, הוצאותיו עולות על הכנסותיו, מתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל, והוא על סף פשיטת רגל. נוכח מצבו הכלכלי של המשיב מצאה הרשות להסתפק באמצעי אכיפה לא-כספיים, אך גם חמורים לא פחות, אשר נותנים לדעתה מענה אכיפתי הולם בנסיבות העניין. עוד מוסיפה הרשות, כי כל עיצום שיוטל על המשיב ויועבר לאוצר המדינה, יגרע מיכולתו של המשיב לשלם את החובות שלו לנושיו שרובם לקוחות לשעבר שלו.
 
באשר לשני אמצעי האכיפה שהושתו בהסדר – קבע המותב כי שני אמצעי האכיפה הנ"ל, המוסכמים על הצדדים, משלימים זה את זה בהגבלת העיסוק של המשיב. אמצעי האכיפה של ביטול רישיון, מונע מן המשיב באופן ישיר לנהל כספי ציבור כבעל רישיון ניהול תיקים, ובמקביל אמצעי אכיפה של איסור כהונה למשך חמש שנים שולל מן המשיב את היכולת להיות בעל השפעה ומעורב בפעילות אשר מפוקחת בשל היותה נוגעת לכספי ציבור, מתוקף כהונה בתפקיד בכיר בגוף מפוקח.
 
עוד ציין המותב כי אמצעי האכיפה הכלולים בהסדר הם מבין הסנקציות החמורות שבסמכות ועדת האכיפה המינהלית להטיל במסגרת סימן ג' לפרק ח'4 לחוק ניירות ערך, בשל הפגיעה בחופש העיסוק הגלומה בהם. לא בכדי טעונה הטלת אמצעי אכיפה אלה אישור של בית המשפט.
 
המותב סבר כי נכון עשתה הרשות בדרשה הודאה מלאה בעובדות ובהפרות, להבדיל משני הסדרי האכיפה הקודמים בהם לא עמדה על כך או דרשה הודאה בעובדות בלבד וזאת בשל כך שבנסיבות תיק זה קיים אינטרס ציבורי בהודאה המלאה, זאת הן בשל השלב המתקדם של ההליך, מהות ההפרות וחומרתן, הפגיעה בלקוחות והודאתו של המשיב שעלתה בבירור במהלך חקירתו.
 
החלטת המותב פורסמה באתר האינטרנט של הרשות.
 
להחלטת המותב באתר הרשות לחץ כאן
 
לפרטים: שרונה מזליאן לוי, דוברת הרשות 050-6230453, 02-6556441
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים