כניסה

נחתם הסדר לסגירת תיק בין הפרקליטות לבין רועי ורמוס
23/07/2013
​23 יולי, 2013
 
ט"ז באב תשע"ג
 
הודעה לעיתונות
 
נחתם הסדר לסגירת תיק בין הפרקליטות לבין רועי ורמוס
 
היום נחתם בין הפרקליטות לבין רועי ורמוס הסדר לסגירת תיק מותנית בתנאים. ההסדר הוא מכוח חוק ניירות ערך ובמסגרתו רשאי פרקליט מחוז, על אף קיומן של ראיות לכאורה לביצוע עבירה על ידי חשוד להתקשר עימו בהסדר, ולפיו החשוד ייטול על עצמו אמצעי אכיפה הקבועים בחוק, ובכפוף למילויים, לא יוגש כתב אישום והוא לא יידרש להודות במיוחס לו. 
 
במסגרת ההסדר המפרט את התשתית העובדתית ואת הוראת החיקוק הרלוונטית, מייחסת הפרקליטות לורמוס כדלקמן:
 
1. ורמוס היה צד לשיחות בהן תוארה על ידי מנהל מחלקת הברוקרז' של פסגות ניירות ערך, האחראי על ניהול חשבון הנוסטרו של פסגות, פעילות ניירות ערך בחשבון הנוסטרו. על פי עמדת התובעת מאמירות מנהל הנוסטרו עלה חשד לפעילות לא תקינה בחשבון הנוסטרו.
 
2. התובעת מוצאת כי בהתחשב בתכנים שעלו בשיחות הללו, ובתוקף תפקידו, היה על ורמוס לוודא כי אמירות אלו אינן משקפות פעילות בלתי תקינה של מנהלי הנוסטרו, ומשלא עשה כן פגע בניהול התקין של התאגיד שבראשו עמד, לפי סעיף 424(2) לחוק העונשין התשל"ז-1977.
 
ורמוס נטל על עצמו לשלם סך של 500 אלף ₪ לאוצר המדינה בתוך 60 יום, ונקבע כי עם ביצוע התשלום יוכל לשוב ולכהן כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח.
 
כזכור בנובמבר 2010 הפסיקה פסגות את העסקתו כמנכ"ל בית ההשקעות בשל החקירה כנגדו, במסגרת הסדר פסגות, וכאחד השיקולים בבסיס סגירת תיק החקירה נגדה. מאז, מזה כשנתיים וחצי, הוגבלה בפועל העסקתו של ורמוס במשרה בכירה בשוק ההון.  במסגרת ההסדר הצהיר ורמוס כי אין לו ולא יהיו לו טענות כנגד הרחקתו בפועל מעיסוק כמנהל בשוק ההון בתקופה זו.
 
כמצויין בו, מתחשב ההסדר במכלול נסיבות העניין וטיבן של העבירות בהן עסקה החקירה, ולאחר שהפרקליטות שקלה בין היתר את משמעות הנטלים בהם נשא ורמוס עד כה ואת אלה בהם יישא:
 
במקור נחשד ורמוס בשותפות בעבירות תרמית בניירות ערך ביחד עם אדרי ושותפיו. בסופו של יום סבורה הפרקליטות כי תכני השיחות מבססים חובות התנהגות מצידו של נושא משרה בגוף מפוקח. הימנעותו של ורמוס מנקיטתן עולה כדי עבירת פגיעה בניהול התקין של עסקי התאגיד, לפי סעיף 424 (2) לחוק העונשין. בצידה של עבירה זו קבוע עונש של שנת מאסר אחת וקנס.   
 
בשים לב להגבלה בפועל בה נשא ורמוס עד עתה, כשנתיים וחצי, העובדה כי ורמוס השלים עם הרחקתו, העובדה כי מדובר בפרשה מורכבת, שהגשת כתב אישום בה תיארך עוד זמן מה, וראייתה של הפרקליטות את נטילת אמצעי האכיפה על ידי ורמוס במסגרת הסדר סגירה בתנאים, כעונה על האינטרס הציבורי בנסיבות העניין.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים