כניסה

הועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המו"פ הגישה את המלצותיה הסופיות ליו"ר רשות ניירות ערך: ממליצה על מתן הקלות ותמריצים לחברות היי-טק שיירשמו למסחר, הטבות מס, והקמת קרנות הון סיכון סחירות במבנה של קרנות נאמנות
 
‏21 ינואר, 2014
כ' שבט, תשע"ד
לצפייה בדו"ח  לחץ כאן
 הודעה לעיתונות
 
הועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המו"פ הגישה את המלצותיה הסופיות ליו"ר רשות ניירות ערך: ממליצה על מתן הקלות ותמריצים לחברות היי-טק שיירשמו למסחר, הטבות מס, והקמת קרנות הון סיכון סחירות במבנה של קרנות נאמנות
 
יו"ר הרשות, פרופ' שמואל האוזר: "המשמעות של תרבות ה"אקזיט" של חברות היי טק לחו"ל היא אובדן דרך של המשק הכלכלי והון אנושי רב ערך ופגיעה בתעסוקה ובצמיחה בטווח הארוך. כל דולר "אקזיט" הוא אובדן של למעלה משלושה דולרים למשק הישראלי. השארת מרכז פעילותן של חברות ההיי טק חשוב מאין כמוהו והוא מחייב חשיבה אחרת 'מחוץ לקופסא', כמו הטבות מס ליזמים, ויפה שעה אחת קודם"  
 
מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, מר יוסי ביינארט: "יישום המלצות הדו"ח יאפשר לבורסה של תל-אביב להיות תחרותית עבור חברות הייטק, באמצעות גיוס הון מהציבור בשלבים מוקדמים ובתנאים נוחים יותר מאשר בבורסות אחרות".
 
הועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח הגישה היום את המלצותיה הסופיות ליו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר. מסקנות הוועדה כוללות שורה של המלצות שנועדו לקדם פתרונות אפשריים למימון חברות היי-טק באמצעות הבורסה לניירות ערך בתל אביב וזאת באמצעות עידוד הנפקות ראשונות לציבור של חברות היי-טק גדולות יחסית ועידוד הקמת קרנות הון סיכון סחירות אשר ישקיעו ויתמכו במספר חברות היי-טק ובמיזמים בשלבים מוקדמים. בנוסף, הועדה ממליצה על אימוץ מספר פתרונות מימון חוץ בורסאיים.
 
פרופ' שמואל האוזר אשר הקים את הועדה בספטמבר 2012, מינה את עו"ד שריה אורגד, יועמ"ש מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך, וגב' חני שטרית בך, סמנכ"ל בכיר ומנהלת המחלקה הכלכלית בבורסה לניירות ערך בתל אביב לעמוד בראשה. הוועדה היא וועדה בין-משרדית, הכוללת בכירים ברשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך בתל אביב, אגף החשב הכללי, אגף תקציבים ואגף שוק ההון במשרד האוצר, משרד המשפטים, המועצה הלאומית לכלכלה ורשות המסים. המלצות הועדה כוללות הקלות בתחומי אחריותם של כל הגופים השותפים בה.
 
במסגרת המלצותיה, אשר גובשו לאחר עשרות דיונים ופגישות עם גורמים שונים הפועלים בענפי הטכנולוגיה והביומד, ממליצה הוועדה על מספר צעדים שצפויים להביא לבורסה בתל-אביב  "חברות מטרה": חברות היי-טק ששווי השוק שלהן "אחרי הכסף" 200 מיליון ש"ח לפחות ומעוניינות לגייס הון בהיקף משמעותי.
 
על מנת לעודד הנפקה בבורסה של חברות היי-טק אלה, ממליצה הועדה, בין היתר, כי הבורסה תיצור מדד חדש, "טק עילית", אשר יכלול את מניותיהן של חברות ההיי-טק החדשות לצד חברות הייטק נסחרות, בעלות שווי שוק של 400 מיליון ש"ח לפחות. במסגרת ההקלות וההטבות שיינתנו לחברות המטרה החדשות יותאמו דרישות הגילוי השוטף שלהן  לרבות פטור ממילוי דרישות ה-ISOX, מתן אפשרות לעריכת דוחות כספיים גם לפי כללי החשבונאות האמריקאים ומתן אפשרות להגיש את כל הדיווחים בשפה האנגלית; יינתנו הקלות בממשל התאגידי לפרק זמן מוגבל ממועד הפיכת חברת המטרה לחברה ציבורית; תינתן הטבת מס למשקיעים אשר ירכשו מניות של חברת מחקר ופיתוח במסגרת ההנפקה הראשונה לציבור ובמסגרת הנפקה חוזרת, כך שההשקעה תקוזז מרווחי ההון, וכן תינתן הטבת מס ליזמים של חברות המטרה, כך שהם יתחייבו במס על עליית ערך האופציות שבידיהם לאחר הרישום בבורסה במסגרת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול ההוני, ולא במסגרת סעיף 3(ט) לפקודה זו המחייב יזמים במס בשיעור שולי;
 
כדי להבטיח חשיפה של חברות אלה, תקדם הבורסה ביצוע של תכנית אנליזה בלתי תלויה במסגרתה יסוקרו בשלב ראשון חברות ציבוריות הפועלות בתחום הביומד, ולאחר בחינת הצלחת התכנית, תורחב התכנית לחברות הטכנולוגיה האחרות. כן המליצה הוועדה לבחון השתתפות המדינה בעלויות האנליזה לחברות היי-טק קטנות;
 
כמו כן, הוועדה ממליצה לאפשר הקמה של קרנות הון סיכון נסחרות במודל של קרנות נאמנות סגורות, כאשר אלה יוכלו להשקיע עד 30% מהסכום אותו יגייסו מן הציבור, בניירות ערך של חברות היי-טק, ישראליות, אשר אינן נסחרות בבורסה כלשהי, ו70% בחברות היי-טק ישראליות הנסחרות בארץ. קרנות אלה תהיינה פטורות ממס על הכנסותיהן, ובעלי היחידות בהן יהיו חייבים במס במועד מימוש היחידות בקרן או בעת חלוקת רווחים. בכדי לאפשר את היישום בפועל של מודל זה, ממליצה הוועדה כי להעלות את שיעור ההחזקה המקסימלי של קופות גמל באמצעי השליטה בקרנות (כהגדרתם בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה), מעבר למגבלה הקיימת היום העומדת על שיעור של 50%. כן המליצה הוועדה לבחון מתן תמריצים נוספים להקמת קרנות אלה, לרבות באמצעות שימוש בערבויות מדינה אשר מטרתן להפחית את רמת הסיכון שעומדת בפני המשקיעים, או שימוש בערבויות מדינה שמטרתן להגדיל את תוחלת התשואה, או שילוב של השניים.
 
הוועדה ממליצה גם על שני פתרונות מימון חוץ בורסאיים אשר יתאימו למיזמי היי-טק צעירים שאינם בשלים להירשם בבורסה. כך, ממליצה הוועדה על מתן אפשרות לגיוס הון באמצעות מנגנון ה-Crowdfunding (שימוש באינטרנט על מנת לגייס סכומי כסף קטנים ממספר גדול של משקיעים מקרב הציבור) ומועדוני משקיעים מתוחכמים.    
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, הודה לחברי הוועדה על עבודתם היסודית ואמר כי המשמעות של תרבות ה"אקזיט" של חברות היי טק לחו"ל היא אובדן דרך של המשק הכלכלי והון אנושי רב ערך ופגיעה בתעסוקה ובצמיחה בטווח הארוך. כל דולר "אקזיט" הוא אובדן של למעלה משלושה דולרים למשק הישראלי. השארת מרכז פעילותן של חברות ההיי טק חשוב מאין כמוהו והוא מחייב חשיבה אחרת 'מחוץ לקופסא', כמו הטבות מס מפליגות ליזמים, ויפה שעה אחת קודם".
 
 מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, מר יוסי ביינארט אמר: "יישום המלצות הדו"ח יאפשר לבורסה של תל-אביב להיות תחרותית עבור חברות היי טק, באמצעות גיוס הון מהציבור בשלבים מוקדמים ובתנאים נוחים יותר מאשר בבורסות אחרות".

תגיות:
 

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות