כניסה

רשות ניירות ערך פירסמה את הדוח השנתי לשנת 2013

09 באפריל,  2014

ט' בניסן, תשע"ד

לצפייה בדו"ח  לחץ כאן

לצפייה במצגת  לחץ כאן

 

הודעה לעיתונות

 

רשות ניירות ערך פירסמה את הדוח השנתי לשנת 2013

 

היום (ד'), 9 באפריל 2014, פרסמה רשות ניירות ערך את הדוח השנתי שלה לשנת 2013, ובו פירוט סיכום השנה שחלפה ותוכניות הרשות לשנה הקרובה ולעתיד.

להלן עיקרי הדוח:

הרשות מפקחת כיום על עיקר הפעילות בשוק ההון בישראל. נכון לסוף שנת 2013 מפקחת הרשות על הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, וכן על 658 תאגידים, 1,257 קרנות נאמנות, 531 תעודות סל, 158 חברות בעלות רישיון לניהול תיקים, ו– 4,768 יחידים בעלי רישיון יועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקים.

נכון לסוף שנת 2013 עמד שווי השוק של המניות, הרשומות למסחר בבורסה על כ - 702.4 מיליארד ש"ח ושווי השוק של אגרות החוב שנסחרו בה עמד על כ - 334 מיליארד ש"ח. בשנת 2013 חל גידול בהיקף גיוסי ההון והחוב בבורסה, והרשות צופה כי בשנת 2014 יחול גם גידול במספר ההנפקות הראשונות (IPOs), לאחר ירידה משמעותית בשנתיים האחרונות. בפעילות קרנות הנאמנות ותעודות הסל נרשם גידול משמעותי בשנה החולפת, ויחד עם פעילות ניהול התיקים, מפוקחים על-ידי הרשות בענפים אלו נכון לסוף שנת 2013 נכסים בהיקף העולה על חצי טריליון שקלים.

"מפת הדרכים" של הרשות

שנת 2013 התאפיינה בקידומה של התכנית האסטרטגית "מפת הדרכים", שפורסמה על ידי הרשות באוקטובר 2012 , המפרטת את האסטרטגיה והיעדים של הרשות לשנים הקרובות,  ומושתתת על שלושה יסודות: אסדרה, הקלות ברגולציה, ופיתוח שוק ההון. בכל אחד מנושאים אלו נקבעו יעדים ותכניות עבודה..

שנת 2014 תימשך גם היא בסימן קידום מפת הדרכים ויישומה. הרשות תמשיך לפעול לביסוס שוק ההון והבורסה כמשאב לאומי, לניצול יעיל יותר של מקורות ההון תוך פיתוח הבורסה, הגנה על המשקיעים ואכיפה בלתי מתפשרת, וזאת, בתחומים הבאים:

הליכי אסדרה   בנושאים הבאים: העברת תעודות הסל למסגרת פיקוח חדשה; הסדרת פעילותן של זירות מסחר; פיקוח על חברות הדירוג; הקמת גוף פיקוח על רואי החשבון; שיפור וטיוב הדיווחים הכספיים של החברות; הסדרת פעילות ברוקר-דילר, ועוד.

הקלות ברגולציה לצד הצורך ברגולציה מקיפה בשוק ההון, יש להכיר בכך שהרגולציה חייבת להיות מידתית ומאוזנת. על רקע זה, הובאה לשולחן הכנסת בשנת 2013, סדרת הקלות ראשונה, המורכבת מתיקוני חקיקה ראשית ומשנית במספר תחומים, ובהם  שורה של הקלות על הגורמים המפוקחים, שאין בהן כדי לפגוע בציבור המשקיעים, ובכלל זה, ביטול חובת ה-ISOX לחברות קטנות והארכת תקופת תשקיפי המדף לשלוש שנים. בשנת 2014 תפעל הרשות לאישור תיקוני החקיקה האמורים ולהבאת סדרת הקלות שנייה לשולחנה של הכנסת, בין המשמעותיות שבהן: הקלות באופן הצעת ניירות ערך לציבור והקלות בדיווחים מיידים.

פיתוח שוקשנת 2014 תעמוד בסימן פיתוח השוק, ובכלל זה פיתוח הבורסה, מערכת הצבעות באינטרנט, שמיועדת להגביר את השתתפות הציבור הרחב באסיפות כלליות, כניסת קרנות זרות לישראל להגברת התחרות וקידום מכשירי קפ"מ (קרן פקדונות ומלוות). בנוסף, כוללת תכנית העבודה של הרשות הסרת חסמים ופיתוח מודלים, שיאפשרו אלטרנטיבה מימונית דרך שוק ההון לתחומים וענפים שכיום מתממנים בעיקר באמצעות המערכת הבנקאית והלוואות פרטיות מגופים מוסדיים. בין פרויקטים אלה, נכללים מהלכים הבאים לקדם הכנסתם של מכשירים פיננסיים מגוונים, אגרות חוב מוניציפאליות, מימון תשתיות לאומיות, מימון דיור להשכרה ומימון עסקים קטנים ובינוניים. כחלק מתכנית פיתוח שוק ההון והבורסה כמשאב לאומי, מינה יו"ר רשות ניירות ערך בשנה החולפת שתי ועדות.

הראשונה, ועדה לקידום חברות מחקר ופיתוח, שהוקמה במטרה להשאיר את פעילותן של חברות הטכנולוגיה הישראליות בתחומי המדינה, באמצעות הקלות בגישה למקורות ההון בבורסה. ועדה זו פרסמה את המלצותיה בחודש נובמבר 2013, ובהן שורה ארוכה של תיקוני חקיקה מוצעים, שיאפשרו לחברות טכנולוגיה צעירות להשיג מימון דרך שוק ההון ולהמשיך את דרכן והתפתחותן בישראל, חלף מכירתן או מיזוגן עם חברות גדולות יותר בחו"ל.

השנייה, הוועדה לשכלול המסחר ועידוד הנזילות בבורסה, שהוקמה על רקע השפל במחזורי המסחר בבורסה בשנים האחרונות, הפוגע בשוק המשני ובשוק הראשוני גם יחד. הצורך החיוני בצמיחת המשק, בחלוקה יעילה של מקורותיו ובקיום כלים פיננסיים המאפשרים ניהול סיכונים ברמה גבוהה, מקנים לבורסה חשיבות רבה כמרכז שוק ההון, ומחייבים את פעילותה היעילה על רקע תחרות הולכת וגוברת בשוק ההון הגלובלי ולאור ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום זה. הוועדה הגישה את מסקנותיה הסופיות בראשית חודש אפריל 2014. יישומן של המלצות הועדה, ובכללן הפיכת הבורסה לחברה הפועלת למטרות רווח, כמקובל בכל שוקי ההון המפותחים עשוי להגדיל משמעותית את היקפי המסחר, לעומת אלה הקיימים כיום.  

 

העלאת אמון הציבור

לצד ההקלות על הגופים המפוקחים לצורכי פיתוח השוק, הציבה הרשות כאחד היעדים המרכזיים שלה את העלאת אמון הציבור ביעילותו והגינותו של שוק ההון, מתוך הכרה כי בלעדיו לא יוכל להתקיים שוק הון דינמי ומפוקח, וזאת  בשני מישורים מרכזיים:

הגברת האכיפה בשוק ההון - לצד האסטרטגיה של הרשות להקל על הגופים המפוקחים ולפעול לקידומו של שוק הון יעיל ומפותח, נדרשת פעילות מוגברת לאכיפה בלתי מתפשרת, הן פלילית הן מנהלית, , והן בהגדלת תמיכת הרשות באכיפה אזרחית באמצעות השתתפותה במימון תביעות ייצוגיות ונגזרות, מקום בו היא סבורה כי יש בכך עניין ציבורי. הסדרי חוב - התופעה הבעייתית של הסדרי חוב מעיבה על הפעילות בשוק ההון ומעסיקה את הרשות רבות בשנים האחרונות. בשנת 2013 נכנסו 10 חברות נוספות להליכים של הסדרי חוב, בהתייחס להתחייבויות בשווי של כ – 5.8 מיליארד ש"ח. זאת, בהשוואה ל – 31 הסדרי חוב, בהתייחס להתחייבויות בשווי של כ – 10 מיליארד ש"ח בשנת 2012. הרשות מייחסת חשיבות רבה להתייעלות הליכי הסדרי החוב, והנושא נדון גם במסגרת וועדת הסדרי החוב. 

בנוסף, בשנת 2013, מתוך הכרה בחשיבותו של החינוך הפיננסי ובהתאמה למגמה העולמית לראות בחינוך המשקיעים חלק בלתי נפרד מפעילות רשויות ניירות ערך, יזמה הרשות, יחד עם הטלוויזיה החינוכית, פרויקט הפקה של סרטוני אנימציה, המסבירים מונחים מעולם שוק ההון. כמו כן, הרשות יזמה ומפעילה אתר אינטרנט ייעודי לחינוך פיננסי של הציבור (www.kesef.org.il), ובו מידע על שוק ההון, אפיקי השקעה נפוצים, מילון מונחים ועוד. בכוונת הרשות להמשיך ולהעמיק את פעולותיה בתחום החינוך הפיננסי, בין היתר תוך שימוש במדיה התקשורתית כדי להגיע לציבור רחב ככל הניתן.

 

פעילות בתחום ההסדרה והפיקוח

מחלקת תאגידים  - תפקידה העיקרי של מחלקת תאגידים הוא להגביר את השקיפות בשוק ההון בהתאם להוראות הגילוי הקבועות בדיני ניירות ערך, בשלושה מישורים: פיקוח, הסדרה ואכיפה.

בשנת 2013 התמקדה פעילות המחלקה במספר תחומים, ובהם: טיפול בהיבטים שונים ליישום חובת גילוי שכר בכירים (תיקון 20 לחוק החברות); גיבוש ויישום מתווה גילוי ייחודי לחברות ציבוריות הנסחרות בהתאם להסדר הרישום הכפול, מקום שאלו מבקשות לגייס אגרות חוב רק בישראל; פרויקטים למתן הקלות בדיווח לתאגידים בגילוי בתחום התשקיפים ובתחום הדיווחים המיידיים; קידום פרויקט שיפור הדוחות ובכלל זה, שינוי כולל במבנה הדוח התקופתי של החברות.

שנת 2014 תוקדש להמשך הטיפול בתחומים אלה וליוזמות לפיתוח שוק ההון שבחינתן החלה בשנת 2013, ובהן קידום מודלים, ובכללם:  הנפקת אגרות חוב מוניציפליות, קרנות סחירות להשקעה בפרויקטים לאומיים מתחום התשתיות; קרנות השקעה במקרקעין (קרנות REIT) כמקור מימון לדיור להשכרה; מימון פרויקטים של נדל"ן יזמי באמצעות הבורסה; קרנות אשראי לעסקים קטנים ובינוניים; איגוח של הלוואות ונכסים פיננסיים אחרים.

בנוסף, בכוונת המחלקה לפעול בנושאים הבאים: הסרת חסמים שיעודדו הנפקה של ניירות הערך המסחריים; אימוץ מודל אמריקאי שיקל על חברות לגייס הון או חוב מהציבור באמצעות השוק המשני (ATM); פתיחת שוק ההון להנפקה של מכשירים פיננסיים מובנים; שיפור איכות הדיווח והגילוי של התאגידים המדווחים, וקיצור היקף הדוחות; אסדרה רגולטורית לחברות המוגדרות כשלדים בורסאיים; גיבוש התאמות ל"מבחן הרווח" הקבוע בחוק החברות לעניין חלוקה של דיבידנד; הקמת גוף פיקוח ייעודי לפיקח על מקצוע רואי החשבון.

הערכות לקראת יישום שני תחומי פיקוח חדשים שעוגנו לאחרונה בחקיקה: פיקוח על חברות הדירוג בישראל ורישוי של נאמנים לתעודות התחייבות.

 

מחלקת השקעות - המחלקה מפקחת ומסדירה את פעילותם של גופים האחראים על ניהול כספי ציבור בהיקף של למעלה מחצי טריליון ש"ח ועל מתן שירותי ייעוץ השקעות ושיווק השקעות לציבור רחב המשקיע את כספו בשוק ההון, ובכלל גופים אלה ענף קרנות הנאמנות, ענף תעודות הסל וענף ניהול התיקים.

 

במהלך שנת 2013 קודמו מהלכי החקיקה הבאים בתחום זה: תיקון 21 לחוק השקעות משותפות בנאמנות,  שעיקרו בהעברת תעודות הסל למשטר הפיקוח של החוק; גיבוש והבאה לכנסת של הצעת חוק תיקון 15 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, שמטרתו לאפשר הצעה של קרנות זרות לציבור המשקיעים בישראל, להגביר את התחרות בתחום ולהביא לפיתוח שוק ההון; הפחתת עמלות ההפצה בקרנות הנאמנות, כשבצדה מהלך משלים של התחייבות מנהלי הקרנות, לתקופה מוגבלת, להפחית את דמי הניהול בקרנות שבניהולם. תוצאתו של מהלך זה הייתה הפחתת ממוצע דמי הניהול מ-1.91% בשנת 2007 ל-1.03% בשנת 2014; הקמת תשתית דיווחים ייעודית לתחום תעודות הסל.

 

בשנת 2014 עתידה הרשות לעסוק בתחומים הבאים: השלמת חקיקת הקפ"מ (קרן פיקדונות ומלוות), שתהווה תת-סוג של קרן כספית שקלית ותחליף אפקטיבי לפיקדון הבנקאי, המציע כיום לרוב הציבור שיעורי ריבית נמוכים משמעותית. רפורמת תעודות סל –הצפויה לשנות את מבנה הענף עם כניסתו לתוקף של תיקון 21 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, ולהסדיר מוצר פיננסי חדש – "קרנות סל" – קרנות נאמנות העוקבות אחר נכסי בסיס שנקבעו מראש בכל קרן, שייסחרו בבורסה במתכונת דומה למוצרי ה-ETF המונפקים בחו"ל. קידום הצעות חוק להקמת קרנות למחקר ופיתוח ומתן אפשרות להצעת יחידותיהן של קרנות זרות לציבור בישראל. המשך קידום חקיקת תיקון 15 לחוק השקעות משותפות בנאמנות.

 

מחלקת הפיקוח על הבורסה וזירות מסחר - המחלקה הוקמה בשנת 2013 כמחלקה עצמאית על רקע ההיערכות לפיקוח על זירות המסחר ולשינוי המבני של הבורסה, ומרכזת את נושאי הפיקוח והבקרה של רשות ניירות ערך על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה לניירות ערך בתל אביב ופעילותה חבריה. בנוסף, פועלת המחלקה להבטחת קיומו של פיקוח על מסלקת הבורסה, על מנת לוודא את יציבותה ויעילותה.

בשנת 2013 קודמו התחומים הבאים: הצעה לתיקון צו איסור הלבנת הון החל על חברי בורסה שאינם בנקים (להלן - "חש"בים") בנושא חשבון במערכת סגורה לשם הגברת התחרות בין החש"בים לבין בנקים בתחום הברוקראז';  קידום תזכיר חוק סופיות הסליקה במטרה לחזק את יציבות מסלקות הבורסה בהתאם לתקנים הבינלאומיים; פיקוח על זירות המסחר –קידום טיוטת תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ג-2013, להסדרת פעילותן של זירות סוחר לחשבון עצמו; הסדרת תחום הברוקר-דילר –מיפוי ואפיון הגופים הנתונים להסדרה בתחום הברוקר-דילר בעולם, בכדי לקבוע מהם עיקרי דרישות ההסדרה שיש להחיל על גופים אלה בישראל, בין היתר, במסגרת צוות משותף שהוקם לצורך זה עם בנק ישראל.

עיקרי הפעולות המתוכננות לשנת 2014: בחינה ויישום של המלצות הוועדה לשכלול המסחר ועידוד הנזילות בבורסה, ובפרט ההמלצה להפיכת הבורסה לתאגיד למטרת רווח; יישום וביצוע שינויים והתאמות בעקרונות הממשל התאגידי בבורסה; המשך גיבוש המתווה ליצירת מסגרת חקיקתית לפיקוח ולהסדרת תחום הברוקר-דילר; קידום והשלמת הליך החקיקה והסדרת תחום הפיקוח על זירות סוחר לחשבונו העצמי; היערכות לקראת שינוי מבנה הבורסה.

 

פעילות בתחום האכיפה

 מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר  -

במהלך שנת 2013 נבדקו במחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר מאות ידיעות ומקרים שהעלו חשד לביצוע פעילות אסורה, ועשרות הועברו להמשך בדיקה. יחידת החקירות טיפלה בלמעלה מ- 50 תיקי ניירות ערך – פליליים, מנהליים וחיקורי דין.  במסגרת זו, איתרה וחקרה המחלקה אירועים שבהם בוצעה פעילות החשודה לכאורה כתרמית בניירות ערך, במקרים שבהם עלה חשד לשימוש במידע פנים. בנוסף, ביצעה יחידת החקירות בירורים מנהליים והעבירה ממצאיה ליו"ר הרשות לצורך קבלת החלטה על פתיחה בהליך מנהלי.  

בקרת מסחר  - בוצעה פעילות בשני מישורים: בקרה ופיקוח שוטפים, במטרה לשמור על מסחר תקין והוגן, ופעילות ממוקדת לאיתור פעולות חריגות העשויות להצביע על עבירות או הפרות של חוק ניירות ערך.  

כחלק מאסטרטגיית הרשות להשתלב בתהליכי הגלובליזציה, נענתה המחלקה, כמו בשנים שקדמו לה, לבקשות לחיקורי דין מצד רשויות זרות במסגרת האמנות שעליהן חתמה הרשות (9 תיקים). כמו כן, התקיימו שיתופי פעולה עם גופי אכיפה אחרים בישראל במסגרת המאבק של רשויות האכיפה למיגור הפשיעה הכלכלית.

בשנת 2014 מתוכננת הגברת האכיפה ומתן דגש על ייעול שיטות ותהליכי העבודה, לקיצור תהליכים, פיתוח אלגוריתמים נוספים לאיתור חריגות במסחר, להעמקת הידע ובחינת היבטים שונים של מסחר אלגוריתמי ומסחר בתדירות גבוהה Algo-Trading) ו-HTFׂ) והשפעתם על המסחר.

 

מחלקת ניירות ערך בפרקליטות - בשנת 2013 טיפלה מחלקת ניירות ערך בפרקליטות בכ - 45  תיקי ניירות ערך, המצויים בשלבים שונים של הליכים משפטיים.

צפוי, כי בשנת המשפט 2014 ינותבו תיקים רבים למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי, ופרקליטי המחלקה ינהלו במקביל פרשיות בעלות חשיבות ציבורית רבה. הקמתה של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב בשנת 2011, המתמחה בהליכים פליליים ואזרחיים בתחום זה, הביאה לייעול משמעותי בניהול ההליך הפלילי. 

 

אכיפה מנהלית - מנגנון האכיפה המנהלית פועל ברשות במקביל לאכיפה הפלילית. ההליכים המנהליים נגד מפרים נפתחים בהחלטת יושב ראש הרשות. מחלקת האכיפה המנהלית מגבשת כתבי טענות מנהליים, ומנהלת את תיק התביעה בשם הרשות בפני מותבי ועדת האכיפה המנהלית. בנוסף, מגבשת המחלקה הסדרי אכיפה ומייצגת את יו"ר הרשות בניהול המשא ומתן עם הגורמים המפרים ומול מותב הוועדה המנהלית בבקשה לאישור הסדר אכיפה. עיצומים כספיים - לצד ההליך המנהלי מול ועדת האכיפה המנהלית, כוללים חוקי ניירות ערך מזה מספר שנים הליך מנהלי של הטלת עיצומים כספיים על-ידי הרשות. העיצומים הכספיים מוטלים על גורמים מפוקחים המבצעים הפרות על חוקי ניירות ערך.

 

במהלך שנת 2013 הגיעו לטיפולה של מחלקת האכיפה המנהלית 8 תיקים מנהליים, מתוכם נפתחו הליכים ב-5 תיקים. בסך הכול הגישה וניהלה מחלקת האכיפה המנהלית 7 תיקים מנהליים בפני ועדת האכיפה המנהלית בשנת הדוח.

 

בשנת 2014 צפויה מחלקת האכיפה המנהלית לטפל ב - 10 תיקים מנהליים, בדרך של הגשת כתב טענות וניהול הליך מלא או בדרך של הסדר אכיפה, לפי העניין. בנוסף תמשיך המחלקה לרכז באופן מלא את הליך הטלת העיצומים הכספיים ולטפל בעתירות המנהליות.

 

פעילות בתחומים נוספים

המחלקה הבינלאומית - המחלקה פעילה בארגון הבינלאומי של רשויות ניירות ערך (IOSCO) ושותפה במספר צוותי עבודה קבועים העוסקים בנושאים שעל סדר יומה של הרשות, ובהם ועדת חשבונאות וביקורת, הוועדה בנושא אכיפה ושיתופי פעולה בהחלפת מידע, הוועדה להסדרה ופיקוח על פעילות חברות דירוג וּועדת ההערכה של הארגון, העוסקת בתהליכי הערכה של רשויות ניירות ערך במדינות שונות בעולם החברות בארגון. בנוסף, הרשות נעזרת בהסכמי שיתוף פעולה בינלאומיים לצורך התמודדות עם פעילות עבריינית של גופים מקומיים ופעילים מחו"ל. השנה חתמה הרשות על הסכם שיתוף פעולה עם 24 רשויות מאירופה (החברות ב-ESMA) להעברת מידע פיקוחי שוטף בנוגע למנהלי קרנות זרים המבקשים לפעול בישראל; ולהפך – מנהלי קרנות ישראלים שירצו לפעול במדינות אירופה האחרות. במקביל לכך, ועל רקע הצטרפותה של ישראל ל-OECD, הרשות משתתפת באופן קבוע בפעילות בוועדת ממשל תאגידי של הארגון.

עיקרי הפעילות בשנת 2013: במהלך השנה אירחה המחלקה הבינלאומית שתי ישיבות של ועדות ארגון IOSCO בישראל: ביוני 2013 השנה התקיימו ישיבות ועדת האכיפה (C4) וה-Screening Group, והשתתפו בהן 33 נציגים מכ-25 מדינות. בנובמבר 2013 התקיימה ישיבת הוועדה העוסקת בתחום חברות דירוג אשראי במשרדי הרשות בירושלים. בשנת 2013 נחתמו מזכרי הבנה עם רשויות אירופיות בנוגע לדירקטיבה למנהלי קרנות להשקעות אלטרנטיביות (Alternative Investment Fund Managers Directive – AIFMD).

עיקר הפעולות המתוכננות לשנת 2014: במהלך השנה הקרובה תקדם הרשות את קשריה עם ESMA (רשות ניירות ערך האירופית),  ויושם דגש על שיתופי פעולה באכיפה בינלאומית. בנוסף, במהלך השנה הקרובה (מאי 2014) צפויה הרשות לארח את הוועידה האזורית האירופית ובה נציגי 26 רשויות ניירות ערך אירופיים.

  

 

ייעוץ משפטי

בשנת 2013 עסק הייעוץ המשפטי של הרשות בקידום יישומה של מפת הדרכים על רכיביה השונים. פרויקט ההקלות ברגולציה ופיתוח שוק ההון ניצב במרכז מפת הדרכים שפרסמה הרשות. מרבית ההקלות מחייבות תיקוני חקיקה – ראשית או משנית. תיקוני החקיקה רוכזו במספר פעימות, הן לצורך קבלת הערות הציבור והן לצורך קידום ההליכים בכנסת.

המקבץ הראשון של ההקלות (חוק ההקלות) כולל תיקונים לשלושת החוקים עליהם מופקדת רשות ניירות ערך (חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות) ולתקנות שונות מכוחם של חוקים אלה. הצעת החוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2013, עברה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ב-25 בנובמבר 2013, אושרה בוועדת הכספים ביום 30 בדצמבר 2013, ואושרה בקריאה שנייה ושלישית ביום 20 בינואר 2014.

הצעת החוק  - כוללת הקלות בנושאים הבאים: הפחתת סכומי העיצומים הכספיים המוטלים בגין הפרה נמשכת; הארכת התקופה לגיוס כספים על-פי תשקיפי מדף; הקלות בסיום חובות הדיווח של תאגידים מדווחים; הקלות בתחום תאגידי הרישום הכפול; הקלות בעבודת הדירקטוריון ובעבודת ועדות הדירקטוריון בחברות ניהול תיקים גדולות ובמנהלי קרנות; הקלות בחובות הדיווח של בעלי רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ; הנחת תשתית משפטית שתאפשר הפצה והנגשה של מכשיר הקפ"מ (קרן פקדונות ומלוות) גם ללקוחות שאינם מקבלים ייעוץ השקעות בבנקים; הנחת תשתית משפטית שתאפשר פרסום עבודות אנליזה בתגמול.

תקנות וצווים - בנוסף לתיקוני החקיקה הראשית שאושרו כאמור בחוק ההקלות, כולל הפרויקט גם סדרה של תיקונים בעשרות תקנות וצווים מכוחן ייושמו ההקלות, ובין היתר בנושאים הבאים: הקלות לחברות קטנות; הקלות הנוגעות לתשקיפים; הקלות בנוגע לעיצומים כספיים המוטלים על-ידי הרשות; הקלות בסיום חובות הדיווח של תאגידים מדווחים; הקלות בתקנות ניירות ערך בנושא דיווח כספי; יצירת מסגרת חוקית לעידוד מכשיר הקפ"מ; הקלות בתחום קרנות הנאמנות. חלק מהתקנות מצויות על שולחנה של ועדת הכספים, ואחרות יובאו בקרוב לוועדה.

 

בשנת 2014 צפוי המשך העבודה המאומצת ליישום מפת הדרכים, לרבות סיום שלב החקיקה של מספר פרויקטים מרכזיים:   המשך תכנית ההקלות – הרשות נערכת לפרסום נוסחי חקיקה של סדרת ההקלות השנייה;  מערכת הצבעות אינטרנטית – הצעת החוק אושרה על-ידי הכנסת, וכעת מקודמות תקנות לשם כניסתו לתוקף של החוק ותחילת עבודתה של המערכת;  זירות סוחר – הדיונים בנושא תקנות זירות סוחר חודשו בוועדת משנה של ועדת הכספים של הכנסת, ועם אישור התקנות יחל הפיקוח על תחום זה, אשר אינו מוסדר כיום; חברות הדירוג – הצעת חוק חברות הדירוג אושרה בשנת 2013 בקריאה ראשונה, ולאחר דיונים בוועדת הכלכלה אושרה בקריאה שנייה ושלישית בחודש מרס 2014. בשנה הקרובה יקודמו גם תקנות הדירוג, הנחוצות לתחילת הפיקוח על חברות הדירוג.

פרויקטים רבים נוספים נמצאים בשלבים שונים של טיפול משפטי. על פרויקטים אלו ניתן למנות את הסדרת תחום תעודות הסל; פרויקט שיפור הדיווח, שעניינו יצירת סטנדרט גילוי נאות של התאגידים המדווחים; הצעת החוק בעניין איסור הטרמה; שינויים בתחום החיתום ואופן הצעת ניירות ערך לציבור; והסדרת תחום הייעוץ למוסדיים.

מאז הקמת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, אשר מטפלת באופן ייעודי בתיקי ניירות ערך: הרשות נדרשת להביע עמדות ולהשתתף במספר רב של דיונים בבית המשפט, וכן לטפל במספר הולך וגדל של פניות למימון תביעות ייצוגיות ונגזרות. מגמה זו צפויה להימשך גם בשנה הקרובה.

לסיכום, רשות ניירות ערך ניצבת בפני אתגרים משמעותיים להגנת ענייניו של ציבור המשקיעים. יישום מפת הדרכים שיזמה הרשות, על רכיביה השונים, הוא קריטי להמשך מיצוב שוק ההון הישראלי כאחד משוקי ההון המובילים בעולם מבחינת רגולציה והגנה על המשקיעים.

ניתן לצפות, כי בעקבות יישום התכנית נראה בשנים הבאות שוק הון יציב יותר, מפותח ואמין יותר, ובדרך זו נוכל להגביר את האטרקטיביות שלו, הן בעיני משקיעים מקומיים וזרים והן בעיני חברות ויזמים.

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים