כניסה

בהמשך לאישור החוק להקלות ופיתוח שוק ההון, ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום הקלות בתשקיפי מדף
‏3 פברואר, 2014 
‏ג' אדר א, תשע"ד
 
הודעה לעיתונות
 
בהמשך לאישור החוק להקלות ופיתוח שוק ההון, ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום הקלות בתשקיפי מדף
 
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "אישור התקנות הם צעד חשוב נוסף ביישום התכנית האסטרטגית של הרשות שנועדה ליצור רגולציה מידתית ומאוזנת ולהוזלת עלויות לגופים מפוקחים, ולצד צעדים נוספים לתרום לפיתוח שוק ההון".
 
היום (ג'), 3 בפברואר 2014, אושרו בוועדת הכספים של הכנסת בראשותו של ח"כ ניסן סלומינסקי, תקנות שיזמה רשות ניירות ערך, אשר נועדו להקל על פעילותן של חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. צעד זה בא בהמשך לשורת צעדים נוספים  ובהם אישור חוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 במליאת הכנסת ואישור תקנות שעניינן הקלות לחברות קטנות. צעדים אלו מבוצעים כחלק מהתוכנית האסטרטגית – "מפת הדרכים" שהתווה יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, שבין מטרותיה הקלות ברגולציה ופיתוח שוק ההון בארץ.
 
בספטמבר 2012 פרסמה רשות ניירות ערך את "מפת הדרכים" – תכנית העבודה של הרשות לשנים הקרובות. לצד הפיקוח וההסדרה של שוק ההון, הוצגה הכוונה להקל ברגולציה ולהסיר חסמים לשם פיתוח שוק ההון. מפת הדרכים כללה מתווה מפורט של הקלות בתחומי פעילות שונים של הרשות, ולאחר הליך הערות הציבור הובאה סדרת ההקלות הראשונה מתוך מתווה זה לפתחה של הכנסת.
 
הצעת החוק כללה נושאים מגוונים כגון הקלות בסכומי העיצומים הכספיים אותם רשאית להשית הרשות, הארכת תשקיפי המדף משנתיים לשלוש שנים, והקלות בחובת הדיווח של בעלי רישיון. לשם כניסת ההקלות לפועל נחוץ בדרך כלל גם אישור תקנות רלבנטיות.
 
בעניין הארכת תשקיפי המדף, לפי המצב הקיים כיום, תאגידים שהנפיקו בעבר ניירות ערך לציבור ומדווחים באופן שוטף רשאים לפרסם תשקיף מדף אשר ניתן לו היתר הרשות, על פיו יוכלו להנפיק במשך שנתיים. ההנפקה עצמה נעשית לאחר פרסום דוח הצעת מדף שהנו דוח קצר הכולל בעיקר את תנאי ההנפקה. מנגנון תשקיפי המדף מאפשר הנפקות רבות יותר, במועדים שונים, וגמישות רבה בכל הנוגע ללוח הזמנים לביצוע ההנפקה.
 
ההקלה המרכזית שאושרה היום היא הארכת תקופת תשקיף המדף משנתיים לשלוש שנים. מדובר בהקלה משמעותית מאוד בהיבטים של עלויות ותשומות זמן, והיא צפויה להקל על תאגידים הנסחרים בבורסה לגייס כספים מהציבור. יצוין, כי כיום רוב מוחלט של הגיוסים נעשה באמצעות תשקיפי מדף.
 
בנוסף אושרו הקלות נוספות במנגנון הקיים של תשקיפי מדף: צמצום המקרים בהם נדרש תאגיד לבצע תיקון תשקיף מדף לפני גיוס; קביעה כי לא כל הפרת דיווח תגרור אי מתן היתר או שלילה של תשקיף מדף, אלא הרשות תוסמך לבחון את חומרת ההפרות, הישנותן והצעדים שננקטו למניעתן.
 

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "אני שמח על אישור התקנות המהוות צעד נוסף ביישום סדרת ההקלות הראשונה שנועדה בין היתר להוזלת עלויות לגופים מפוקחים. הרשות ערה לצורך להקל על מפוקחים ופועלת לשם כך תוך הקפדה על שמירת עניינם של המשקיעים ואכיפה לא מתפשרת בשוק ההון. לפנינו עוד שורה של הקלות המצויות בשלבים שונים לקראת דיון בכנסת".

תגיות:
 

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות