כניסה

רשות ניירות ערך מפרסמת אזהרה לציבור בדבר הסיכונים הכרוכים בהשקעות שאינן מפוקחות
 
11 יוני 2014
‏י"ג סיון תשע"ד

 

הודעה לעיתונות

רשות ניירות ערך מפרסמת אזהרה לציבור בדבר הסיכונים הכרוכים בהשקעות שאינן מפוקחות

בעת האחרונה חל גידול במספר המיזמים הפונים לציבור בפרסומים שעניינם הצעות לביצוע השקעות נושאות תשואה. חלק מההצעות נעשות באמצעות האינטרנט והתקשורת האלקטרונית, וחלקן באמצעים שיווקיים אחרים. נראה כי תופעה זו התפשטה על רקע סביבת הריבית הנמוכה המביאה משקיעים לנסות ולאתר אפיקי השקעה אטרקטיביים, ונוכח נגישותו של הציבור הרחב לרשת האינטרנט ולמידע המופץ באמצעותה התורמים להתגברות התופעה.  

רשות ניירות ערך מבקשת להתריע ולהזהיר את הציבור מפני הסיכונים הכרוכים בהשקעות שאינן מפוקחות. לעניין זה, "השקעות שאינן מפוקחות" - השקעות במיזמים שלא פרסמו תשקיף שקיבל את היתר הרשות או השקעות באמצעות גורמים שלא קיבלו רישיון מאת הרשות.

כידוע, כל השקעה פיננסית כרוכה מטבעה בסיכונים. ואולם, השקעת כספים בהשקעות שאינן מפוקחות כפופה לסיכונים רבים ומשמעותיים יותר, שהתממשותם עלולה להביא לאובדן כל כספי ההשקעה. להלן הסיכונים העיקריים אליהם צריך להיות הציבור מודע בקשר עם השקעות שאינן מפוקחות:  

  1. הפעילות עשויה להיות בלתי חוקית - ככלל, פעילות פיננסית מול הציבור הרחב מפוקחת על ידי מי מהרגולטורים הרלבנטיים. פעילות פיננסית מול הציבור הרחב שאינה כפופה לפיקוח כאמור, עלולה להיות בלתי חוקית. לדוגמא, הצעה ומכירה של ניירות ערך לציבור שלא על פי תשקיף מהווה הפרה של חוק ניירות ערך.

  2. חוסר יציבות פיננסית - גורמים מפוקחים רבים מחויבים בדרישות שנועדו להגן על יציבותם הפיננסית (לדוגמא, דרישות להון עצמי מינימלי). לעומתם, גופים שפעילותם אינה מפוקחת עלולים להיות בלתי יציבים, מבלי שתהא כל התראה על כך למשקיעים, ובאופן שיגרור אי עמידה בהתחייבויותיהם.

  3. היעדר גילוי נאות - סיכון של הפסד ההשקעה קיים כמובן גם בהשקעות מפוקחות. עם זאת, יכולתו של הציבור להעריך סיכונים אלה, ולכלכל צעדיו גדלה משמעותית בהשקעות מפוקחות. דרישת התשקיף, לדוגמא, אינה מונעת נטילת סיכון אולם מעמידה גילוי מקיף בדבר ההשקעה המוצעת לציבור, שנועד לאפשר לציבור המשקיעים לקבל החלטות השקעה מושכלות. התשקיף נבדק על-ידי רשות ניירות ערך, וחלה בעניינו אחריות פלילית, מנהלית ואזרחית. גם לאחר פרסום התשקיף חב התאגיד המנפיק בחובות גילוי שוטפות כל עוד ניירות הערך שלו מצויים בידי הציבור. חובות אלו נועדו להקנות למשקיעים יכולת לקבל החלטה מושכלת באשר לניירות הערך שבידיהם גם לאחר ביצוע ההשקעה הראשונית, ולאמוד בין היתר את שווי זכויותיהם.

  4. היעדר כללי ממשל תאגידי - גורמים מפוקחים כפופים לכללי התנהגות ובקרות חיצוניות שונות. לדוגמא, על חברות שהציעו מניות חלות הוראות ממשל תאגידי העוסקות בין היתר במינוי דירקטורים חיצוניים, אישור עסקאות בעלי עניין, ועל חברות שהציעו אגרות חוב חלות הוראות שעניינן חובת מינוי נאמן, הוראות ממשל תאגידי, וזכויות ציבור המחזיקים בקשר עם העמדה לפירעון מיידי של החוב. כל אלה תורמים להקטנת הסיכונים עבור ציבור המשקיעים.

  5. היעדר בקרות ומנגנונים שנועדו לצמצם סיכונים – גורמים מפוקחים נתונים לשורה של בקרות ומנגנונים שנועדו לצמצם סיכונים שונים בפעילותם. לדוגמא, כספים המושקעים אצל מנהל תיקים חייבים להיות מושקעים בנפרד מאלה שלו, ועסקאותיו חייבות להיות מבוצעות בנפרד מאלה שהוא מבצע לחשבונו. או לדוגמא, כספים המושקעים בקרן נאמנות מוגנים בין היתר בכך שנכסי הקרן מוקנים לנאמן (ולא למנהל הקרן). השקעות שאינן מפוקחות עלולות לפעול בהיעדר בקרות ומנגנונים כאמור.

  6. מרמה והונאה של הציבור - פעילות לא מפוקחת עלולה להוות קרקע פורה לפעולות מרמה ו"הונאות פונזי" - הונאת ממון, שבה מובטח למשקיעים החזר השקעה גבוה במיוחד בפרק זמן קצר, כשלמעשה כספי החזר ההשקעה המוצגים כפירותיה, ממומנים מכספי משקיעים חדשים-עתידיים. הונאת פונזי מביאה בסופו של דבר לאבדן כספי ההשקעה רובם ככולם. הונאות מסוג זה ואחרות מלוות לעיתים בשימוש בכלים טכנולוגיים, במוצרים חדשניים, ובמונחים פיננסיים מורכבים, שנועדו למשוך משקיעים רבים ככל האפשר להשקיע מכספם, מתוך הבנה שמשקיעים לא מתוחכמים נוטים להיות חשדניים פחות בשל חוסר היכרות או חוסר הבנה מספקת עם המוצע להם.

  7. ניצול המיזמים לצרכים פליליים ו/או בלתי חוקיים אחרים - עסקאות השקעה הנעשות באמצעות האינטרנט, אינן מאפשרות למשקיעים לדעת בוודאות מיהם הגורמים העומדים מאחורי המיזם, מהו הבסיס המקצועי לפעילותם, מהי איתנותם הפיננסית ומהי יכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם. לפיכך, בשלב מאוחר יותר, עלול להתעורר קושי להתחקות אחרי גורמים אלה לצורך החזר ההשקעה. האנונימיות עלולה להיות מנוצלת לצרכים פליליים, לרבות הלבנת הון, מימון פעילות בלתי חוקית ומימון טרור. רשויות אכיפת החוק עשויות, לעיתים, להפסיק פעילותו של מיזם כלשהו, ככל שיימצא כי שימש לכאורה לצרכים שאינם חוקיים, ובתוך כך למנוע את הגישה או השימוש בהון של ציבור המשקיעים, שייתכן ומצוי בחזקתו של המיזם.  

     

נוכח כל האמור לעיל, מבקשת רשות ניירות ערך להדגיש את חשיבות ההשקעה באמצעות גורמים מפוקחים, ומידת הזהירות שיש לנקוט בהעברת כספים לגורמים שאינם מפוקחים. לצורך בדיקה אם גורם מסוים מפוקח על-ידי הרשות ניתן להיעזר ברשימות המתווכים הפיננסיים והגורמים המפוקחים המצויות באתר הרשות.

רשות ניירות ערך מפרסמת הבהרה לציבור כי הפיקוח על זירות המסחר (פורקס) טרם החל (2/11/14)

 
תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות