כניסה

רשות ניירות ערך פרסמה את ההסדרה בעניין חברות ייעוץ למוסדיים

‏19 פברואר, 2014
‏י"ט אדר א, תשע"ד

הודעה לעיתונות

 

רשות ניירות ערך פרסמה את ההסדרה בעניין חברות ייעוץ למוסדיים
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "הסדרת פעילות חברות הייעוץ מגדירה את אמות המידה הנדרשות מחברות הייעוץ ואת אופן ההתקשרות של הגופים המוסדיים עמן. ההסדרה מתמודדת עם ההתפתחויות שחלו בשוק ההון בשנים האחרונות ומקדמת את האקטיביזם המוסדי בישראל"

 

היום (ד'), 19 בפברואר 2014, פרסמה רשות ניירות ערך מערך הסדרה חדש לפעילות חברות הייעוץ לגופים מוסדיים. חברות אלו מייעצות לגופים המוסדיים לגבי אופן ההצבעה שלהם באסיפות הכלליות. להצבעות אלו חשיבות רבה על רקע שיעורי ההחזקות המשמעותיים של המשקיעים המוסדיים בחברות הציבוריות, ויכולתם לשמש אמצעי פיקוח אפקטיבי על חברות אלו. תקנות הסדרה זו היא פרי עבודה משותפת של רשות ניירות ערך ואגף שוק ההון במשרד האוצר, בשיתוף משרד המשפטים, שהתקיימה במהלך השנה האחרונה.

בספטמבר 2013 פורסמו להערות ציבור שלושת נדבכי ההסדרה. כעת, לאחר שהרשות נתנה דעתה להערות הציבור והטמיעה את חלקן בנדבכי ההסדרה, מפורסמים הנוסחים הסופיים והמחייבים של הסדרת פעילות חברות הייעוץ. בד בבד, וכחלק ממערך הסדרה זה, מפורסם נוסח מתוקן של התקנות המסדירות את חובת ההשתתפות של מנהלי הקרנות באסיפות כלליות, והן עתידות לעבור הליך חקיקה סדור.

יצוין כי אגף שוק ההון נמצא לקראת סיומה של הסדרה דומה, הצפויה להתפרסם אף היא בעתיד הקרוב לגבי הגופים המוסדיים שתחת פיקוחו. 

ההסדרה כוללת שלושה נדבכים:

 1. הסדרת התקשרותם של מנהלי הקרנות עם חברות הייעוץ לצורך הסתייעות בהן
  התקשרותם של הגופים המוסדיים עם חברות הייעוץ נעשית משיקולים מקצועיים וכלכליים, על רקע העובדה כי הגוף המוסדי נדרש להשתתף באסיפות רבות והמומחיות הנרכשת של חברת הייעוץ בנושאי ההצבעות. החוזר נועד להבטיח כי ניתן יהיה להיעזר בשירותיהן של חברות הייעוץ אך מאידך הדבר לא ייעשה במתכונת של הסתמכות עיוורת והפקעת שיקול הדעת של מנהל הקרן. בחוזר נקבעו תנאים, בדיקות ואישורים מינימאליים אשר מנהל הקרן יידרש לקיים בהתקשרותו עם חברות הייעוץ. בכלל זה, יידרש מנהל הקרן לוודא כי חברת הייעוץ עומדת בעקרונות הראויים.
   
 2. עקרונות ראויים לפעילות חברות הייעוץ
  הנדבך השני בהסדרה הוא מסמך העקרונות הראויים לפעילות חברות הייעוץ למוסדיים. המסמך משקף את אופן עבודתן הרצוי של חברות הייעוץ, ונועד ליצור אמת מידה עבור הגופים המוסדיים ביחס לסטנדרט ההתנהלות המצופה מחברות הייעוץ. הוא מטפל בסוגיות כגון כשירות חברת הייעוץ, ניגודי עניינים פוטנציאליים ומתכונת העבודה מול הגופים המוסדיים והחברות הציבוריות.
   
 3. הסדרת היקף חובת ההשתתפות של מנהלי הקרנות באסיפות כלליות
  התקנות המפורסמות כעת נועדו להגדיר ולתחום את גבולותיה של חובת ההשתתפות, תוך יישום לקחים מהשנים האחרונות. על פי ההסדר שגובש, חובת ההשתתפות תחול כאשר יש צורך בהגנת זכויות הציבור ויכולת הכרעה לציבור המשקיעים. לאור האמור תחול חובת השתתפות בכל אסיפה של מחזיקי אגרות חוב וכתבי אופציה, וביחס לאסיפות של בעלי מניות תחול חובת השתתפות בעיקר במקרים בהם נדרש רוב מיוחד לקבלת ההחלטה. 
   כאמור, ההסדרה שפורסמה היום נוגעת למנהלי קרנות נאמנות, ובקרוב צפוי פרסומה של הסדרה דומה מצד אגף שוק ההון במשרד האוצר ביחס לגופים המוסדיים שתחת פיקוחו. 

  להלן קישורית לנדבכי ההסדרה כפי שפורסמו היום:

  http://www.isa.gov.il/Mutual_Funds/1403/1923/Pages/default.aspx

  http://www.isa.gov.il/Mutual_Funds/Staff%20decisions%20and%20Plenary/3570/Fund%20Manager%20-%20ongoing%20management%20of%20the%20Fund/Pages/default.aspx

תגיות:
 

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות