כניסה

עיצום כספי בסך 100,000 ₪ הוטל על שותף במשרד קוסט פורר במסגרת הסדר אכיפה שאושר על ידי ועדת האכיפה המנהלית

‏12 ינואר, 2016

‏ב' שבט, תשע"ו

עיצום כספי בסך 100,000 ₪ הוטל על שותף במשרד קוסט פורר במסגרת הסדר אכיפה שאושר על ידי ועדת האכיפה המנהלית

במסגרת ההסדר הוטל עיצום כספי בסך 100,000 ₪ על רואה החשבון המבקר של חברת כמיפל בשל פרטים מטעים בדוחות כספיים; רואה החשבון התרשל בכך שהוא וצוותו לא בצעו ביקורת נאותה בהתאם לתקנים החשבונאיים, שעה שהיה אמור לאתר את הליקויים בדוחות ולהתייחס אליהם בחוות דעת המבקר

מותב ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופט בדימוס מר זאב המר, וחברי המותב עו"ד רוני טלמור ועו"ד (רו"ח) אייל נייגר, אישרו אתמול (ב'), 11 בינואר 2016, הסדר אכיפה מנהלי שהוגש לוועדה בין רשות ניירות ערך מצד אחד, ובין רואה החשבון המבקר של חברת כמיפל בע"מ, בני מוכתר, מצד שני.

החלטה זו ניתנה יממה לאחר שאושר הסדר אכיפה עם בעל השליטה והמנכל בחברת כמיפל, איתן גל, סמנכ"ל הכספים מאיר רוקח וסמנכ"ל הלוגיסטיקה ניר שי, על ידי וועדת האכיפה באותה פרשיה. במסגרת הסדר זה הוטלו עליהם סנקציות של מניעת כהונת נושאי משרה ועיצומים כספיים שהגיעו במצטבר ל-500,000 ₪.

על פי ההסדר שאושר מיוחסות לרו"ח בנימין מוכתר ממשרד קוסט פורר ושות', שלוש הפרות של הכללת פרטים מטעים ברשלנות בחוות דעת רואה החשבון המבקר שצורפה לדוחות הכספיים השנתיים של כמיפל בין השנים 2010-2012, אודות משיכות כספים שביצע בעל השליטה מהחברה הציבורית. מוכתר הודה במסגרת ההסדר בכל עובדות הרקע הכוללות את משיכות הכספים הבלתי מאושרות שנעשו על ידי בעל השליטה בסיועם של הסמנכ"לים, אולם לא הודה בטיעוני הרשות כי דרך עריכת הביקורת על ידו הייתה רשלנית ומהווה הפרות של הוראות חוק ניירות ערך. מוכתר הסכים במסגרת ההסדר ליטול על עצמו עיצום כספי בסך 100,000 ₪ ועיצום כספי על תנאי באותו סכום.

הבירור המנהלי בוצע על ידי מחלקת מודיעין, חקירות ובקרת מסחר של הרשות, והסדר האכיפה נחתם לאחר הגשת כתב טענות על ידי מחלקת אכיפה מנהלית ברשות וניהול הליך מתקדם בפני מותב ועדת האכיפה המנהלית. ד"ר אילנה מודעי, מנהלת האכיפה המנהלית ייצגה את רשות ניירות ערך בהליך ובמו"מ לכריתת ההסדר.

תמצית העובדות שהיוו בסיס להסדר

חברת כמיפל הינה חברה ציבורית העוסקת בהפצה, מכירה, יבוא ושיווק של תרופות ושל מוצרים אחרים בתחומי האביזרים ועזרים רפואיים, ועוד.

במסגרת תפקידו כשותף במשרד קוסט פורר גבאי את קסירר, היה בני מוכתר אחראי על תיק הביקורת של חברת כמיפל מאז שנת 2008 ועד מועד הדוח השנתי לשנת 2013. מוכתר צירף חוות דעת ביקורת של רואה החשבון לדוחות השנתיים של החברה בין השנים 2010-2012.

ברקע ההסדר עומדת פרשת משיכות כספים של בעל השליטה בכמיפל, איתן גל, לחשבונותיו הפרטיים בתקופה הרלוונטית להסדר. גל משך כספים מן החברה לצרכיו האישיים ללא אישור של מוסדות החברה ונהג להחזיר את הכספים ברבעון העוקב ועד תום כל שנה. משיכות הכספים, הריבית שחויבה בגינם ויתרתם הגבוהה ביותר בכל שנה לא דווחו על ידי החברה, לא בדוחות מיידים ולא בדוחות התקופתיים. משיכות אלו גם לא אושרו כעסקאות בעל שליטה לפי הוראות חוק החברות.

על אף ליקויי הדיווח הכספי האמורים, חוות דעת רואה החשבון המבקר נותרה בכל אחד מהדוחות הרלוונטיים חוות דעת "חלקה" לפיה ערך את ביקורתו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, וכי לדעתו הדוחות משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המצב הכספי של החברה. לדעת הרשות, רואה החשבון התרשל בכך שהוא וצוותו לא בצעו ביקורת נאותה בהתאם לתקנים החשבונאיים, שעה שלפי תקני ביקורת חשבונות היה אמור לאתר את הליקויים בדוחות ולהתייחס אליהם בחוות דעת המבקר. משיכות הכספים לא הוצגו בכרטיס הנהלת החשבונות של בעל השליטה אלא בכרטיס החו"ז של חברת לונדי יבוא ושיווק (1992) בע"מ - חברה שבעל השליטה החזיק בה שליש (33%) מהמניות - שהייתה לה מערכת יחסים מסחריים והתחשבנות שוטפת עם החברה, במסגרתה הייתה זכאית לתשלום מקדמות כל רבעון. רישום זה היקשה על גילוי משיכות בעל השליטה, אם כי לדעת הרשות ניתן היה לגלותן בביקורת ראויה.

בעקבות גילוי המשיכות על ידי רואה החשבון החיצוני של החברה במרץ 2014, פנתה החברה ובעל השליטה גל לרשות ני"ע בגילוי עצמי, במסגרתו החזיר גל מיידית את יתרת חובו לחברה והחברה פרסמה תיקון לדוחות הכספיים הכולל הצגה מחדש של ביאור יתרות בעלי עניין וצדדים קשורים.

החלטת ועדת האכיפה המנהלית

המותב אישר את ההסדר וקבע כי אמצעי האכיפה הקבועים בהסדר עולים בקנה אחד עם השיקולים המנחים בחוק להתקשרות בהסדר אכיפה וכן עולים בקנה אחד עם העיצומים הכספיים שהוטלו בתיקים קודמים על רואה החשבון החיצוני.

לעניין חומרת המעשים והנסיבות, הדגיש המותב את היותן של ההפרות בלב ליבו של עיקרון הגילוי הנאות בדיני ניירות ערך, ובפרט חשיבותה הגבוהה של חובת הגילוי הנוגעת לעסקאות עם בעל השליטה.

מותב ועדת האכיפה המנהלית ממשיך בהחלטה זו לעצב את אחריותם של רואי החשבון כשומרי סף במישור המנהלי בדיני ניירות ערך, בהמשך להחלטותיו הקודמות בתיקים גליקומיינדס ואקסטרא פלסטיק. המותב קבע כי כגובהה של חובת הגילוי בהקשר זה, כך היקפה ועוצמתה של הביקורת הנדרשת מרואה החשבון המבקר, המשמש כשומר סף, לגבי דיות הגילוי בסוגיה זו בדוחות הכספיים. המותב ציין כי לא במקרה כי עולם הביקורת ייחד גילוי דעת ונהלי ביקורת מיוחדים לעסקאות עם צדדים קשורים, שמטרתו גילוי וזיהוי עסקאות אלו. לפיכך, לא ניתן להסתמך בסוגיה זו על נהלי ביקורת המבוססים על עקרונות של מהותיות כמותית, שכן מהותיותן של עסקאות עם בעל השליטה הינה מהותיות איכותית. בשיקולים לחומרא ציין המותב גם את העובדה כי ההפרות נמשכו מספר שנים.

כשיקולים לקולא, ציין המותב את הקושי שהיה בחשיפת המשיכות, שכן המשיכות נרשמו בספרי החברה באופן כזה שהקשה על גילויין. כן התחשב המותב בכך שגילוי ההפרה, על אף שנעשה באיחור רב, נעשה ביוזמת רואה החשבון, לאחר שצוות הביקורת זיהה את המשיכות בביקורת לדוחות הכספיים לשנת 2013.

המותב ציין כי על הרשות לעשות שימוש בסמכותה להתקשר בהסדר אכיפה ללא הודאה מלאה באופן אחראי ומושכל וראוי שתעשה זאת במקרים חריגים. במקרה הנדון, המותב סבר כי העובדות בהן מודה המשיב מספקות בסיס מספיק לסבירותה של עמדת הרשות בדבר ההפרות שייחסה למשיב, ובדבר סבירותו של ההסדר כולו.

לצפייה בהחלטת המותב אשר פורסמה באתר האינטרנט של הרשות הקלק כאן.​

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות