כניסה

רשות ניירות ערך מפרסמת נוסח סופי של הצעת חקיקה בנושא מדרג רגולציה והקלות לתאגידים קטנים
 

‏4 מאי, 2016

‏כ"ו ניסן, תשע"ו

יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר: "חייבים לתמוך בעסקים קטנים ובינוניים. מטרת תיקון החקיקה היא לחסוך בעלויות ולהקל על חברות קטנות ובינוניות. חברות אלו יכללו ברשימת דיווח נפרדת שתקל על המשקיעים בהחלטות ההשקעה שלהם. אם החברות הקטנות והבינוניות תרצינה להיכלל ברשימת החברות המדווחות על בסיס רבעוני הן תוכלנה להמשיך לפרסם דוחות רבעוניים"

רשות ניירות ערך פרסמה היום נוסח סופי של הצעת חקיקה בנושא מדרג רגולציה והקלות לתאגידים קטנים, במטרה להעניק הקלות לתאגידים קטנים בפרסום דוחות כספיים רבעוניים. זאת, בהמשך לניירות קודמים שפורסמו להערות הציבור באוגוסט 2015 ובפברואר 2016 לגבי האפשרות לתת הקלות אלו.

ביסודן של ההקלות עומדת התפישה כי על אף חשיבותם של הדוחות הכספיים, יש מקום להקל בדרישות החלות על תאגידים קטנים כדי להוזיל עלויות רגולציה. בחודש אוגוסט 2015 פרסמה הרשות להערות הציבור מסמך המנתח את היתרונות והחסרונות ביצירת מדרג רגולציה בין תאגידים, המבוסס על קריטריונים מבדילים שהמרכזי בהם הוא גודל התאגיד. בחודש פברואר 2016 פרסמה הרשות להערות הציבור מתווה הקלות ראשוני. לאחר בחינת הערות הציבור שנתקבלו למתווה זה, ולאחר שקיים דיון שולחן עגול בנוכחות עשרות משתתפים, גיבש סגל הרשות את מתווה ההקלות שעיקריו:

תאגידים קטנים, למעט כאלו אשר הנפיקו לציבור אגרות חוב, לא יידרשו לפרסם דוחות כספיים בגין הרבעון הראשון והשלישי; במקום הוויתור על הדוחות הכספיים האמורים, התאגידים לא יידרשו לפרסם דוחות חלופיים, אך תאגיד שירצה להמשיך במתכונת הדיווח הנוכחית, יוכל לעשות כן בכפוף להחלטת הדירקטוריון; תאגידים אשר ידווחו על בסיס חצי שנתי יועברו לרשימת דיווח נפרדת באופן שכל משקיע יוכל ללמוד בקלות על אופן הדיווח שלהם.

בשים לב למספר התאגידים הקטנים אשר מניותיהם רשומות למסחר בבורסה ואשר הציבור אינו מחזיק באגרות חוב שלהם, הרי שמספר התאגידים שיוכלו לבחור לאמץ את ההקלה המוצעת עומד על כ-200 תאגידים (תאגיד קטן הינו תאגיד אשר שווי השוק שלו נמוך מ-300 מיליון ₪).  הקלה זו אינה רלוונטית לתאגידים הדואליים לאור כפיפותם למשטר דיווח זר.

יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר, אמר כי "חייבים לתמוך בעסקים קטנים ובינוניים. מטרת תיקון החקיקה היא לחסוך בעלויות ולהקל על חברות קטנות ובינוניות. חברות אלו יכללו ברשימת דיווח נפרדת שתקל על המשקיעים בהחלטות ההשקעה שלהם. אם החברות הקטנות והבינוניות תרצינה להיכלל ברשימת החברות המדווחות על בסיס רבעוני הן תוכלנה להמשיך לפרסם דוחות רבעוניים". ​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים