כניסה

ועדת הכספים אישרה הקלות לחברות המנפיקות לראשונה בבורסה

‏15 פברואר, 2016

‏ו' אדר א, תשע"ו

היום (ב'), 15 בפברואר 2016, אושרו בוועדת הכספים של הכנסת תקנות שיזמה רשות ניירות ערך, אשר נועדו להקל בהליכי הנפקה ובחובות דיווח של חברות "חדשות" שינפיקו ניירות ערך לראשונה בבורסה. ההקלות כוללות, בין היתר: 

היתר להכיר בתשקיף ההנפקה כ"תשקיף מדף" - מתן אפשרות לחברות לבצע הנפקות חוזרות ללא צורך בהיתר נוסף של הרשות. הנפקת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף מדף טומנת בחובה יתרונות משמעותיים מבחינת החברות: היא מביאה לחסכון משמעותי במשך הזמן ממועד ההחלטה על ההנפקה למועד ביצועה בפועל עקב העדר הצורך בפרסום תשקיף לביצוע ההנפקה והעדר הצורך בקבלת היתר הרשות לתשקיף; משכך יש בה גם בכדי להביא לחסכון בעלויות ובמשאבים הכרוכים בהכנת תשקיף;

פטור מחובת פרסום חוות דעת רו"ח מבקר על אפקטיביות הבקרה הפנימית בחברה - הפטור יחול למשך 5 שנים ממועד ההנפקה הראשונה לציבור (בדומה להקלה שניתנה על ידי הקונגרס האמריקאי במסגרת ה-Jobs Act);

קיצור ופישוט הגילוי בתשקיף - הקלה נוספת בהשראת ה-Jobs Act האמריקאי תאפשר לקצר את הגילוי על הנתונים הכספיים של החברה בתקופות עבר, כך שהגילוי יתייחס לשנתיים שקדמו למועד ההנפקה (חלף דרישת הגילוי הנוכחית שעומדת על שלוש שנים);

הארכת פרק הזמן המרבי לגיוס על סמך התשקיף - הארכת התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות ערך עד 75 ימים ממועד פרסום התשקיף. ההקלה תאפשר לבצע את ההנפקה תוך קביעת מחירה הסופי ומבלי להידרש לפרסום תשקיף חדש במהלך תקופת זמן ארוכה יותר, ובכך תסייע בהליכי ההנפקה והשיווק של חברות חדשות.

ההקלות שאושרו הן חלק ממתווה כולל של הקלות שיזמה הרשות ביחס לחברות חדשות המנפיקות ניירות ערך לראשונה בבורסה בתל אביב, שעניינן ביצוע התאמות בדין ובסביבה הכללית של הנפקות ראשונות, באופן שיעודד חברות לראות בבורסה אפיק פיתוח וגיוס הון מתאים לצרכיהן.

במסגרת ההקלות מוצע לקבוע פטורים מחלק מהוראות הדין לחברות המנפיקות לראשונה לציבור בעיקר לתקופת הסתגלות של חמש שנים ממועד ההנפקה. מתווה זה כולל גם הקלות בממשל תאגידי בו חבות חברות שהנפיקו הון וחוב לציבור שיזמו משרד המשפטים ורשות ניירות ערך ואשר אושרו בשבוע שעבר (8.2.16) בוועדת החוקה של הכנסת.

אימוצן של מכלול הצעות אלו נחוץ לקידום יעילות ותחרותיות בכלכלה המקומית, באמצעות עידוד שוק הון פעיל הכולל הנפקות לציבור. תקופת ההסתגלות המוצעת, תאפשר לחברות המנפיקות לראשונה בבורסה בתל אביב להסתגל באופן הדרגתי לרגולציה בשוק ההון, תוך הפחתה של העלויות ותשומות הזמן הנדרשות לשם עמידה ברגולציה.

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "חייבים לשנות את הסנטימנט השלילי בשוק ההון וליצור תנאים מתאימים לחברות להנפיק בבורסה בתל אביב. התקנות שאושרו היום יקלו על חברות בגישה ובתהליכי הכניסה לשוק ההון הישראלי ומטרתן לעודד חברות להירשם למסחר בבורסה בתל אביב. ההקלות הללו יינתנו לכל חברה שתבצע הנפקה ראשונית בשוק הישראלי, בדומה לתכנית דומה ה- Jobs Actשאושרה בארה"ב לפני כ-5 שנים ובעקבותיה הנפיקו מאות רבות של חברות בשוק האמריקאי. התכנית הזו היא נדבך חיוני נוסף אשר יכול לייצר את המפנה ולהחזיר את הבורסה לתפקידה הבסיסי כמשאב לאומי, להביא לפיתוח מקורות הון חלופיים מחוץ למערכת הבנקאית ולעודד צמיחה אשר תניע את גלגלי כלכלת ישראל."

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים