כניסה

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה את תיק החקירה בעניינו של אלי גבאי לפרקליטות

‏5 אפריל, 2016

‏כ"ו אדר ב, תשע"ו


מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בעניינו של מר אלי גבאי, בעלי חברת "אליתמר", בחשד לביצוע עבירות על חוק ניירות ערך ובהן אי דיווח בכוונה להטעות משקיע סביר, הנעה בדרכי תרמית וקבלת דבר במרמה.

תקציר החשדות אשר עמדו בבסיס החקירה, כפי שהופיעו בנספח בקשת הרשות לבית המשפט, לשחרורו של אלי גבאי בתנאים מגבילים מה-1 בנובמבר 2015:

חברת "אליתמר החברה הישראלית לנדל"ן בע"מ" הינה חברה פרטית בבעלות מלאה של אלי גבאי. אליתמר עוסקת ביזמות, פיתוח, בנייה ושיווק פרויקטים בתחום הנדל"ן.

חברת אנגל משאבים ופיתוח בע"מ התאגדה כחברה פרטית בשנת 1973. בחודש יולי 1980 הפכה החברה לחברה ציבורית עת נרשמו ניירות הערך שלה למסחר בבורסה. אנגל משאבים מחזיקה, במישרין ובעקיפין, בחברות רבות. בחודש אוקטובר 2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לכינוס נכסים על מניות השליטה בחברה. חודש לאחר מכן, מונה כונס נכסים למניות השליטה של החברה. צו כינוס הנכסים על מניות השליטה בחברה נכנס לתוקפו בחודש ינואר 2014.

אלי גבאי הינו הבעלים של אליתמר, וחברות נוספות, ביניהן "קבוצת גבאי – בניה, ייזום, ניהול ואחזקות נדל"ן בע"מ" (להלן: "קבוצת גבאי") וכן גבאי אירופה בע"מ (להלן: "גבאי אירופה").

בחודש מאי 2014 הגישה קבוצת גבאי הצעה לרכישת 51% ממניות אנגל משאבים אשר בידי הכונס. בחודש יולי 2014 קבוצת גבאי הגישה 3 הצעות מעודכנות לרכישת 51% ממניות החברה. בחודש יולי 2014 הודיעה אנגל משאבים כי הדירקטוריון דחה את הצעת גבאי, מאחר וסבר כי ניתן לשקם את החברה וכי שוויה עולה על ההצעות שהוצעו.

בחודש אוגוסט 2015, כונסי הנכסים של אנגל משאבים הגישו לבית המשפט בקשה לאישור הסכם מכירת מניות השליטה לקבוצת גבאי. ביום 24.9.15 הגישה קבוצת גבאי נספח מעודכן להצעה, לפיה, בכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים, עד ולא יאוחר מיום 1.12.15, מניות השליטה בחברה יועברו לידי גבאי אירופה. ביום 13.10.15 דיווחה החברה כי בנק הפועלים בע"מ נתן אישורו להעברת השליטה לידי גבאי אירופה וקבוצת גבאי בכפוף לכך שכל זכויות הבנק יישארו בתוקפם.

על פי החשד, ביום 15.1.15 רכשה אליתמר כמות מניות של 536,555 ע.נ. תמורת כ-3 מיליון ₪, המהוות כ-9.9% ממניות החברה, מבלי לדווח על רכישותיה ועל הפיכתה לבעלת עניין בחברה. עוד על פי החשד, רכישת מניית אנגל משאבים לחשבון אליתמר לא דווחה מתוך כוונה להסתיר מהציבור, מהחברה, מכונסי הנכסים, וממחזיקי אגרות החוב את העובדה כי גבאי הפך לבעל עניין בחברה. בכך, ב"הצעה לתיקון שטרי נאמנות" שניתנה על ידי גבאי, קבוצת גבאי, וגבאי אירופה, במסגרת הצעת הרכש שהגיש לחברת אנגל, וצורפה לדיווח מיידי של החברה מיום 25.10.15 הציג גבאי מצג שווא כלפי החברה, הנאמנים על אגרות החוב, כונסי הנכסים וכלל ציבור המשקיעים לפיו אין "לו, לחברות בשליטתו או לכל מי מטעמו כל ניירות ערך של החברה מכל מין וסוג זולת הזכות לרכישת מניות השליטה בהתאם להסכם המכר".

בהתאם לאמור, גבאי חשוד בביצוען של  העבירות הבאות:

1. דיווח בכוונה להטעות משקיע סביר, לפי סעיף 53(א)(4) יחד עם סעיף 37(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

2. הנעה בדרכי תרמית לפי סעיף 54(א)(1) לחוק ניירות ערך;

3. קבלת דבר במרמה לפי סעיף 415 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.

הודעה זו מתייחסת להעברת תיק החקירה לפרקליטות, ואין בה כל התייחסות לממצאי החקירה ולמסקנותיה. לפרקליטות מסורה הסמכות להחליט על המשך הטיפול בתיק.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים