כניסה

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על חמש חברות מפוקחות בסך כולל של כמיליון ש"ח
 

‏18 מאי, 2016

‏י' אייר, תשע"ו

העיצומים הוטלו על אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ; אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ; אימפקט ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ; מנהל קרן אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ; ועל החברה הציבורית ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות בע"מ

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על חמש חברות מפוקחות (שלוש חברות לניהול תיקים, מנהל קרן ותאגיד ציבורי) בסך כולל של 968,086 ש"ח. העיצומים הוטלו על חברת אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ בסך 665,015 ש"ח בשל גביית דמי ניהול שלא בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות עם הלקוח ובשל קבלת החזרי עמלות מחברי הבורסה שלא בהתאם להסכמי הניהול; על אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ בסך 90,070 ש"ח בשל אי סימון ניירות ערך המוגדרים כניירות ערך "חריגים" בדוח הרבעוני ללקוח; על חברת אימפקט ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ בסך 45,056 ש"ח בשל עיסוק בניהול תיקים ללא עמידה בחובות הביטוח; על מנהל הקרן אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ בסך 135,545 ש"ח בשל החזקת אגרת חוב חוץ בקרן, אשר חל איסור לרוכשה ולהחזיקה; ועל חברת ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות בע"מ בסך 32,400 ש"ח בשל איחור בהגשת הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2015.

-------------------------------------------

עיצום כספי בסך 665,015 ש"ח הוטל על חברת אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ בשל קבלת החזרי עמלות מחברי הבורסה שלא בהתאם להסכמי הניהול.

הרשות הודיעה לחברה על כוונתה להטיל עליה עיצום כספי בגין שתי הפרות: האחת, גביית דמי ניהול גבוהים יותר מדמי הניהול שנקבעו בהסכם ההתקשרות עם הלקוח. והשנייה, קבלת החזרי עמלות מחבר בורסה שלא בהתאם להסכמת חלק מלקוחותיה לעניין קבלת החזר או לשיעורו. לאחר שהוועדה דנה בטענות החברה, קיבלה הוועדה טענה עובדתית שהעלתה החברה לגבי אחד הלקוחות, לפיה הוא הסכים לדמי הניהול שנגבו ולפיכך לא בוצעה הפרה בעניינו. על אף שהוועדה לא קיבלה את יתר טענות החברה, וקבעה כי החברה הפרה את הוראות החוק לגבי יתר תיקי הלקוחות שצוינו, החליטה הוועדה שלא להטיל עיצום כספי בגין הפרה זו בהתחשב בכך שמדובר בסכומים נמוכים ביחס לעיצום הכספי הגבוה ובכך שיוטל על החברה עיצום כספי משמעותי בגין ההפרה השנייה. באשר להפרה השנייה, קבעה הוועדה כי החברה קיבלה טובות הנאה שלא כדין. עם זאת הוועדה התחשבה בטעמים מקלים והפחיתה את העיצום הכספי בשיעור של 40%, לאור הפעולות בהן נקטה החברה להקטנת הנזק ולמניעת הישנות ההפרות ומפני שנסיבות ההפרה אינן מצויות בצד החמור ביותר של "סרגל החומרה" של הפרה מסוג זה.

לדרישת העיצום הכספי באתר הרשות – הקלק כאן.

עיצום כספי בסך 90,070 ש"ח הוטל על חברת אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ בשל אי סימון בדוח הרבעוני ללקוח ניירות ערך המוגדרים כניירות ערך "חריגים".

החברה לא סימנה בדוח הרבעוני ללקוחותיה מספר ניירות ערך חריגים שהוחזקו בתיק ההשקעות המנוהל. מטרת הדוח הרבעוני ללקוח הינה להציג ללקוח תמונה עדכנית מלאה ושקופה לגבי תיקו, זאת לנוכח ההשלכות האפשריות לעניינים שונים, לרבות שווי התיק המנוהל, התשואה בו, חישוב דמי הניהול והסיכון הגלום בתיק בהיבט של נזילות וסחירות. עם זאת, החליטה הוועדה להפחית את סכום העיצום הכספי בשיעור כולל של 40%. הוועדה התחשבה בכך שהרשות לא מצאה שהחברה הפרה חובות החלות עליה בשלוש השנים שקדמו לביצוע ההפרות דנן, החברה נקטה בפעולות מסוימות לכך שההפרה לא תשנה, אך לא בצורה מלאה ובכך ששיעור ההחזקות בנכסים חריגים בתיקי הלקוחות היה נמוך.

לדרישת העיצום הכספי באתר הרשות – הקלק כאן.

עיצום כספי בסך 45,056 ש"ח הוטל על חברת אימפקט ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ בשל עיסוק בניהול תיקים ללא עמידה בחובות הביטוח.

סכום הביטוח שערכה החברה היה נמוך מהסכום הנדרש לפי החוק והתקנות. לטענת החברה, היא לא כללה בשווי הנכסים המנוהלים את שווי יחידות ההשתתפות של קרנות נאמנות המנוהלות על ידה בהוסטינג ואשר מוחזקות בתיקי לקוחותיה המנוהלים. הוועדה קבעה בהחלטה כי החברה לא עמדה בחובות הביטוח כנדרש ובכך, הפרה החברה את סעיף 20ג לחוק הייעוץ אשר קובע כי תאגיד מורשה לא יעסוק בניהול תיקים בעת שאינו עומד בתנאים ובסכומים שנקבעו בתקנות לעניין הביטוח. עם זאת, החליטה הוועדה להפחית את סכום העיצום הכספי בשיעור של 85%, בהתחשב בכך שהרשות לא מצאה שהחברה הפרה חובות החלות עליה בשלוש השנים שקדמו לביצוע ההפרות דנן, ובכך שהחברה הגדילה את הביטוח באופן רטרואקטיבי ופעלה למניעת הישנות ההפרה בעתיד. בנוסף, התחשבה הוועדה במצבה הכלכלי של החברה ובכך שערכה ביטוח בסכום מסוים, על אף שהיקפו נמוך יותר מהנדרש בתקנות.

לדרישת העיצום הכספי באתר הרשות – הקלק כאן.

עיצום כספי בסך 135,545 ש"ח הוטל על חברת אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ, בשל החזקת אגרת חוב בקרן, אשר חל איסור לרוכשה ולהחזיקה.

תקנות הנכסים קובעות רשימת תנאים שעל נייר ערך חוץ הנסחר בשוק מוסדר לעמוד בהם, כאשר אחד מהם הוא שעל הנייר להיות מוצע לציבור על פי תשקיף שאישר מי שרשאי לאשרו במדינה שבה נרשם נייר הערך למסחר. מנהל הקרן רכש אגרת חוב זרה שאינה עומדת בתנאי זה והחזיק בה במשך תקופה ממושכת. עם זאת, החליטה הוועדה להפחית את סכום העיצום הכספי בשל כך שהרשות לא מצאה שמנהל הקרן הפר חובות החלות עליו בשלוש השנים שקדמו לביצוע ההפרות דנן ולאור הפעולות שנקט מנהל הקרן למניעת הישנות ההפרה. בנוסף, התחשבה הוועדה בכך שבמכלול נסיבות ההפרה, נראה כי באופן יחסי, אין מדובר בהפרה חמורה ביחס לנסיבות שיכולות להקים הפרה זו, זאת בעיקר בשל העובדה כי מנהל הקרן מחזיק בקרנות שבניהולו אג"ח רבות בחו"ל ושיעור ההחזקה באגרות החוב הזרות הללו היה קטן מסך נכסי הקרן ולמנהל הקרן לא צמח רווח מההפרה. נסיבה מקלה נוספת שהתקיימה במקרה זה הינה כי זהו המקרה הראשון בו מיוחסת הפרה למנהל קרן מכוח תקנה זו.

לדרישת העיצום הכספי באתר הרשות – הקלק כאן.

עיצום כספי בסך 32,400 ש"ח הוטל על חברת ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות בע"מ בשל איחור בהגשת הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2015.

החברה הגישה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני לשנת 2015 באיחור של 31 ימים. יחד עם זאת, בשל מצבה הכלכלי הקשה של החברה, כפי שעולה מדוחותיה הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2015 ובהתחשב בכך שלא ניתנו לחברה הפחתות מכוח עילות אחרות הקבועות בתקנות ההפחתה, החליטה הוועדה להפחית את סכום העיצום הכספי בשיעור של 40%.

לדרישת העיצום הכספי באתר הרשות– הקלק כאן.

בכל המקרים הנדונים נהגה רשות ניירות ערך בהתאם למדיניותה בשנים האחרונות, ליישום תקנות ההפחתה לטובת המפרים. סכומי העיצום הבסיסי על פי החוק הופחתו בשיעורים של בין 40%-90% בהתאם לנסיבות כל מקרה וליישומן על פי התקנות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים