כניסה

רשות ניירות ערך השלימה את הרפורמה לפתיחת שוק קרנות הנאמנות לתחרות מחו"ל

‏9 פברואר, 2016

‏ל' שבט, תשע"ו

ועדת  הכספים אישרה תיקון לתקנות שיאפשרו הפצתן של יחידות של קרנות נאמנות זרות בישראל

יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר: "מדובר בבשורה צרכנית חשובה להגדלת התחרות בענף, הוזלת העלויות למשקיע הישראלי והגדלת מגוון המוצרים הנגישים העומדים לרשות הציבור לצורך ניהול השקעותיו"

ועדת הכספים בכנסת, בראשות ח"כ משה גפני, אישרה היום את נוסח התקנות מכוח חוק השקעות משותפות בנאמנות המסדירות לראשונה הפצתן של קרנות זרות (קרנות חוץ) בישראל. את התקנות יזמה וקידמה רשות ניירות ערך מתוך תפיסה כי יש לשפר את התחרותיות בענף קרנות הנאמנות בישראל, וכי פתיחת השוק בפני קרנות נאמנות זרות תביא להגברת התחרות ולהרחבת אפשרויות ההשקעה, הפסיביות והאקטיביות, העומדות בפני המשקיע הישראלי בשוק ההון.

התקנות קובעות את התנאים בהם צריכה לעמוד קרן זרה על מנת להציע את יחידותיה לציבור בישראל. התנאים משקפים גישה מדודה ומאוזנת בין שיפור התחרות כאמור לבין יצירת הגנה מסוימת לציבור המשקיעים.

אחד התנאים המרכזיים שנקבע בתקנות, הוא שניהול הקרן הזרה אשר יחידותיה יוצעו בישראל יעשה לפי דין מדינת המוצא שלה ולא לפי הדין החל בישראל; באופן זה, תשקיף הקרן הזרה אינו נבדק על ידי רשות ניירות ערך והיא אינה מפקחת על הקרן או על מנהל הקרן, אך מנהל הקרן הזר מקבל היתר של הרשות להציע את יחידות הקרן הזרה בישראל, בהתבסס על הדין הזר החל עליו ולאחר שיוכיח כי עמד בכל התנאים הקבועים בתקנות.

בהתאם, יוכלו לפעול בישראל רק קרנות המתמחות בהשקעה מחוץ לישראל, שהיקף ההשקעה בהן גדול מאוד, והן נמנות על בתי השקעות המובילים בעולם. למעשה, הקרנות שיוכלו להיכנס לארץ הן רק אלה שמותרות להצעה לציבור בשוקי ההון של אירופה וארה"ב ועומדות בסטנדרטים המקובלים על הרגולטורים בארה"ב ובאירופה. הקריטריונים שנקבעו בתקנות מבטיחים כי גופי הניהול הגדולים שיפיצו את הקרנות הזרות בישראל יהיו בעלי היקף נכסים גדול במיוחד (למעלה מ-20 מיליארד דולר נכסים מנוהלים), למנהל קרן החוץ צריכות להיות לפחות חמש קרנות חוץ שיחידותיהן מוצעות לציבור מזה חמש שנים, ושווי הנכסים שמנוהל בכל אחת מהן לא נמוך

מ-500 מיליון דולר. כמו כן הקרנות אותן ניתן יהיה להציע לציבור בישראל הן קרנות שכבר מוצעות לציבור במדינות אחרות ושווין לא נמוך מ-50 מיליון דולר. 

במסגרת התקנות נקבעו גם מנגנונים נוספים שתכליתם הגנה על ציבור המשקיעים בארץ, בכללן יידרש המנהל הזר למנות נציג מקומי, דובר עברית, אשר ישמש לו כתובת ויבטיח מענה לציבור ולרשות ניירות ערך. מנהל הקרן הזרה יידרש להעביר לידיעת הציבור בישראל את הדיווחים אותם הוא מדווח בחו"ל, וכמו כן, מנהל קרן זרה יידרש להעמיד ערבות בנקאית בסכום שלא יפחת ממיליון ש"ח לטובת הבטחת עמידתו בתנאים רגולטוריים וכן פיקדון כספי לטובת בעלי היחידות בסכום מדורג בהתאם לשווי היחידות המוחזקות באמצעות מפיצים בישראל.

בתקנות הושם דגש גם על שימור התחרות ההוגנת בין המנהלים הזרים למנהלי הקרנות המקומיים -  כך למשל יחולו כללים דומים לעניין פרסומים מטעם המנהל הזר וכן הושוו הדרישות לעניין הפצת הקרנות הזרות ותגמול המפיצים (בעיקר הבנקים) בארץ.

התקנות ייכנסו לתוקף בתום חצי שנה מפרסומן ברשומות.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים