כניסה

הפיקוח על פעילות חברות דירוג האשראי יחל מחרתיים
‏30 מרץ, 2016
‏כ' אדר ב, תשע"ו

הפיקוח על פעילות חברות דירוג האשראי יחל מחרתיים  

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "הפיקוח על חברות הדירוג יתרום להגנה על ציבור המשקיעים המסתמך על הדירוג ויבטיח כי תהליך הדירוג והדירוג עצמו יהיו אמינים, איכותיים ובלתי תלויים, בדומה לכל שוקי ההון המערביים"

חוק הפיקוח על חברות הדירוג יחול על חברות הדירוג מדרוג ומעלות, החל מיום שישי הקרוב, ה-1 באפריל 2016.

חברות הדירוג עוסקות בעיקר בהערכת יכולת העמידה של חברות בהתחייבויותיהן או בסיכויי הפירעון של מכשירים פיננסיים, על-פי סולמות השוואתיים. דירוגי האשראי מהווים כלי חשוב בידי השחקנים בשוק ההון, ומעוררים עניין רב בקרב משקיעים ונותני אשראי כאחד. כך, בין היתר, מהווים דירוגי האשראי מרכיב חשוב במהלכי גיוס חוב של תאגידים בשל השפעתם על הריבית שהלווה נדרש לשלם, כמו גם כלי תומך השקעה בידי המשקיעים השונים – קמעונאיים ומוסדיים. כמו כן, בשל מגבלות החלות על גופים מוסדיים – רגולטוריות או כאלו שנטלו על עצמם - משפיע הדירוג גם על חלקו של החוב המונפק בתיק ההשקעות של המשקיעים המוסדיים. בשל כל אלה מהוות חברות הדירוג גורם דומיננטי בהשפעתו על פעילות שוקי ההון בעולם ובהתאם נודעת חשיבות רבה להסדרת תחום פעילות זה.

במשבר ה"סאב-פריים", ובמשבר האשראי שבא בעקבותיו, באו לידי ביטוי כשלים בפעילותן של חברות הדירוג שהתבטאו בעיקר בכשלים במתודולוגיית הדירוג, בבעיות של ניגודי עניינים ובהיעדר שקיפות בתהליך הדירוג. תרומתן של חברות הדירוג למשבר התעצמה בין השאר לנוכח הסתמכות היתר של המשקיעים על תוצרי תהליך הדירוג. כלקח מכך עלה הצורך בהסדרת תחום חשוב זה.

החוק מסדיר נושאים שונים שיש בהם כדי להשפיע על תהליכי הדירוג ועל הדירוגים עצמם, בהם תנאי הכשירות של חברות הדירוג, לרבות דרישות מהימנות וכללי ממשל תאגידי, צמצום וטיפול בניגודי העניינים בעבודת חברות הדירוג, והתוויית תהליכי הדירוג. כמו כן כוללת האסדרה בתחום הוראות שמטרתן הגברת השקיפות בפעילותן של חברות הדירוג, באמצעות הטלת חובות גילוי לרשות ולציבור, הן בדרך של דיווחים מידיים והן בדרך של דיווחים תקופתיים.

בין היתר, נדרשות חברות הדירוג לחשוף את המתודולוגיות והמידע העומדים בבסיס הדירוג ולספק מידע סטטיסטי הנוגע לאיכות הדירוג במבט לאחור, וזאת על מנת שניתן יהיה להעריך את אמינותן ואיכותן.

במקביל ניתנו לרשות סמכויות פיקוח ואכיפה על פעילותן של חברות הדירוג, לרבות אמצעי אכיפה בשל הפרת ההוראות שנקבעו. ואולם, מאחר שהדירוג מטיבו מהווה הערכה בלבד, נקבע כי לרשות לא תהיה סמכות להתערב בתוכן הדירוג ובשיטות ההערכה של חברות הדירוג.

בשל אופייה הבין לאומי של פעילות חברות הדירוג, ולאור המעורבות הרגולטורית הגוברת בתחום דירוגי האשראי בעולם, עוצבה החקיקה המקומית בשים לב להסדרים המקבילים הקיימים בחו"ל, תוך התאמה למאפייני הפעילות בישראל.

הפיקוח יבוצע בפועל על ידי יחידת הפיקוח שבמחלקת תאגידים. הפיקוח על חברות הדירוג ישולב עם הידע הקיים במחלקה באשר לחברות המדורגות ובתוך כך תגבר אפקטיביות הפיקוח. 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים