כניסה

לראשונה אושר הסדר אכיפה בהליך אכיפה מנהלית שנקטה הרשות נגד זירת סוחר

‏16 נובמבר, 2016

‏ט"ו חשון, תשע"ז

ועדת האכיפה המנהלית אישרה הסדר אכיפה בין הרשות לחברת די. ג'י. אי מדיה בע"מ, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, במסגרתו הוטלו עיצומים כספיים בסך כולל של 500,000 ש"ח וסנקציה של מניעת כהונת נושא משרה על המנכ"ל ובעל השליטה.

ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופט בדימוס זאב המר, וחברי המותב עו"ד (רו"ח) אייל נייגר ועו"ד רוני טלמור, אישרו אתמול, ביום 15 בנובמבר 2016, הסדר אכיפה מנהלי שהוגש לוועדה בין רשות ניירות ערך מצד אחד ובין חברת די. ג'י. אי מדיה בע"מ ומנכ"ל החברה, מצד שני.

על פי ההסדר הודו המשיבים כי החברה המשיכה לנהל זירת סוחר, ללא רישיון, לאחר שנכנסו לתוקף תיקון 42 לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ה-2014, אשר החילו משטר של פיקוח על זירות הסוחר. המשיבים הודו בהסדר בכל העובדות ובביצוע הפרה והסכימו ליטול על עצמם את אמצעי האכיפה שלהלן.

במסגרת ההסדר הוטל עיצום כספי בסכום כולל של 500,000 ש"ח. על מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר גבריאל לביא, הוטל עיצום כספי בגובה של 300,000 ש"ח, עיצום כספי על תנאי בגובה של 300,000 ש"ח וכן מניעת כהונה כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח במשך שנתיים. על החברה הוטל עיצום כספי בגובה של 200,000 ₪.

הבירור המנהלי בוצע על ידי מחלקת מודיעין, חקירות ובקרת מסחר של הרשות, והסדר האכיפה נחתם לאחר הגשת כתב טענות על ידי מחלקת אכיפה מנהלית ברשות ופתיחה בהליך אכיפה מנהלי כנגד המשיבים בפני מותב ועדת האכיפה המנהלית. עו"ד אילנה מודעי ועו"ד אורית שרייבר ייצגו את רשות ניירות ערך במו"מ לכריתת ההסדר.

תמצית העובדות שהיוו בסיס להסדר

מיום 21 בדצמבר 2014 ועד ליום 11 בפברואר 2016, לכל הפחות, הפעילה החברה זירת סוחר בתחום האופציות הבינאריות. מתחילת פעילותה של החברה כזירת סוחר היו לחברה כ-700 לקוחות, בוצעו בממוצע כ-450 עסקאות ביום ומחזורה החודשי של החברה במסחר עמד על כ-2.5 מיליון דולר בחודש. בעלת המניות בחברה הינה חברה בשליטתו הבלעדית של מר לביא, שכיהן כדירקטור יחיד וכמנכ"ל בחברה.

ביום 26 במאי 2015 (להלן: "יום התחילה") נכנסו לתוקף תיקון 42 לחוק ניירות ערך ותקנות זירת סוחר, המחייב רישיון לצורך הפעלת זירת סוחר. בתקנות נקבעה הוראת מעבר לפיה חברה שהגישה בקשה לקבלת רישיון לניהול זירת סוחר עד ליום התחילה, תהא רשאית להמשיך ולהפעיל את זירת הסוחר לאחר תאריך זה כל עוד לא ניתנה החלטת הרשות בבקשת הרישיון. החברה לא הגישה בקשה לרישיון עד ליום התחילה ולפיכך לא עמדה בהוראת המעבר. למרות זאת, המשיכה החברה לנהל זירת סוחר גם לאחר יום התחילה ואף במהלך תקופת הבירור המנהלי וזאת במשך 8 חודשים, תוך הפקת רווחים גבוהים.

החברה ובעל השליטה בה היו מודעים לדרישות החוק ולהוראת המעבר, אך לא הגישו בקשה במועד אלא רק ביום 14 בינואר 2016. לחברה הובהר כי גם לאחר הגשת בקשת רישיון אסור לחברה להפעיל זירת סוחר עד לקבלת רישיון, ככל שהבקשה תאושר.

החלטת ועדת האכיפה המנהלית

מותב האכיפה המנהלי אישר את ההסדר וקבע כי אמצעי האכיפה שהוטלו במסגרתו הם מידתיים וסבירים ואף יש בהם כדי להרתיע. המותב קיבל את טענת הרשות כי ניהול זירת סוחר ללא רישיון ראויה להתייחסות מחמירה, בשל הסיכונים הכרוכים בכך למשקיעים. שיקולים נוספים להחמרה היו העובדה כי ההפרה בוצעה במודעות מלאה ובמשך תקופה ממושכת יחסית וכן מידת הרווח שהפיקו המשיבים מההפרה. אל מול חומרת ההפרה הביאה הרשות בחשבון שיקולים מקלים, בכך שהמשיבים הודו וחסכו במשאבים בעצם כריתת ההסדר בשלב מוקדם, החזירו את כספי הלקוחות שהופקדו אצל החברה וכי מדובר באכיפה ראשונה בתחום חדש ועל כן אין למצות את הדין עם המשיבים.

יו"ר המותב, כבוד השופט (בדימוס), מר זאב המר, ציין כי שקל בכובד ראש את אמצעי האכיפה של מניעת כהונה למשך שנתיים לאור פגיעתו בחופש העיסוק והפגיעה הכלכלית הנלווית לו. מסקנתו הייתה כי ההגבלה סבירה ומידתית בנסיבות העניין, ובפרט לאור העובדה כי המשיב המשיך לבצע את ההפרה למרות הבהרות הרשות והבירור המנהלי. עניין נוסף אליו התייחס יו"ר המותב הוא הפער בין גובה העיצום הכספי לבין הרווחים הגבוהים שהפיקו המשיבים מההפרה. יו"ר המותב קיבל את הסברי הרשות בדבר שיקוליה לאיזון אמצעי האכיפה על ידי עיצומים כספיים גבוהים פחות ואיסור כהונה לתקופה ארוכה יותר.  גם אם האיזון בין שני סוגי העונש היה צריך להיות שונה לדעת הוועדה, הרי שהאיזון שעשתה הרשות הינו סביר,  ובוודאי אינו כה חורג עד שעל הוועדה להתערב בהסדר עם הודאה מלאה שהמשיב יוצג בו על ידי עו"ד מומחה בתחום. חבר המותב, עו"ד (רו"ח) אייל נייגר, קיבל גם הוא את הטענה כי צד המיוצג על ידי בא כוח רשאי ליטול על עצמו אמצעי אכיפה המשקפים את הערכת הסיכון שלו ואת מגבלותיו הכלכליות באופן שיעדיף החמרה בסנקציה של הגבלת עיסוק על מנת להקל בסנקציה הכספית, כל עוד אמצעי האכיפה בכללותם הינם במתחם הסבירות.

עוד קבע יו"ר המותב, כי אין מדובר בהפרה טכנית של איחור בהגשת בקשת רישוי שכן בקשה לרישיון לניהול זירת סוחר כרוכה בהשקעת משאבים רבים בהכנת תשתית של מערכות פיננסיות, משפטיות, טכנולוגיות, חשבונאיות ומנהליות. לפיכך, קיימת הצדקה לאפשר להמשיך בניהול זירת סוחר רק לחברה אשר השקיעה בהכנת כל התשתיות המערכתיות הנדרשות לניהול זירת סוחר. חבר המותב, עו"ד (רו"ח) אייל נייגר סבר, כי חומרתה של ההפרה נובעת מכך שהמשיבים לא הכניסו עצמם כנדרש בחוק ובתקנות תחת פיקוח, בשונה מהחברות שהגישו בקשה לרישיון בזמן, ובכך לא קיימו המפרים סדרת דרישות המכוונת להגנת המשקיע ולפיקוח הרשות על פעולתם. ​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים