כניסה

אושר הסדר אכיפה מנהלית בין רשות ניירות ערך לחברת הוט
 

‏9 מאי, 2016

‏א' אייר, תשע"ו

במסגרת ההסדר הוטלו סנקציות של עיצום כספי בסכום כולל של 4 מיליון ₪ על הוט וקול, וכן גיבוש נוהל דווח חדש ועיצומים כספיים בסכום כולל של 600,000 ₪  על דירקטורים נציגי בעלת השליטה וכן על המנכ"ל בגין אחריות פיקוחית 

כללי

מותב ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופטת בדימוס הגב' ברכה אופיר-תום, וחברי המותב ד"ר מאיר סוקולר, ועו"ד רוני טלמור אישרו היום (יום שני, ה-9.5.16) את הסדר האכיפה המנהלית שנחתם ביום 21.3.16 בין רשות ניירות ערך מצד אחד, ובין חברת הוט תקשורת בע"מ, חברת קול החזקות בע"מ בעלת השליטה בה, הדירקטורים ג'ואי דקסטר וג'רמי בונין, וכן המנכ"ל לשעבר של החברה, הרצל עוזר. מחלקת חקירות של רשות ניירות ערך ביצעה את הבירור המנהלי בתיק זה, ד"ר אילנה מודעי ועו"ד טל אמיר ממחלקת אכיפה מנהלית ייצגו את רשות ניירות ערך במו"מ לכריתת ההסדר.

במסגרת ההסדר הוטלו בגין שתי הפרות דיווח המיוחסות למשיבים - על חברת הוט עיצום כספי בסך 1,750,000 ₪ ועיצום כספי על תנאי בסכום דומה; על חברת קול החזקות הוטל עיצום כספי בסך 2,250,000 ₪ ועיצום כספי על תנאי בסכום דומה. בנוסף, התחייבה הוט לנקוט אמצעים למניעת הישנות ההפרה על ידי ריענון נוהל דווחים מיידיים ועיצובו כנוהל חדש. על ג'ואי דקסטר, דירקטור בהוט, הוטל עיצום כספי בגובה 275,000 ₪ ועיצום כספי על תנאי בסכום דומה; על ג'רמי בונין, דירקטור בהוט, הוטל עיצום כספי בגובה 225,000 ₪ ועיצום על תנאי בגובה דומה. על מנכ"ל הוט דאז, הרצל עוזר, הוטלה לראשונה סנקציה בגין אחריות פיקוחית של מנכ"ל, עיצום כספי בגובה של 100,000 ₪.

עוד יצויין, כי שני המשיבים (דקסטר ובונין) התפטרו מיוזמתם, במהלך המו"מ להסדר, מחברותם בדירקטוריון תוך התחייבות שלא לחזור לדירקטוריון לפרקי זמן של שנה (דקסטר) וחצי שנה (בונין).

על פי הסדר האכיפה הודו המשיבים במלוא העובדות אך לא הודו כי עובדות אלה מהוות הכללת פרט מטעה ברשלנות בדיווחים נשוא התיק, והסכימו ליטול על עצמם את הסנקציות המפורטות לעיל.

תמצית העובדות שהיוו בסיס להסדר

ענייננו בדיווח על עסקה שנכרתה בין קול, חברה פרטית שהינה בעלת שליטה בחברה הציבורית הוט, ובין שני בעלי מניות מיעוט בהוט - קבוצת פישמן וידיעות - למכירת מניותיהם בהוט לקול. עסקה זו נכרתה בעיצומו של הליך מיזוג של קול והוט שמטרתו הייתה להפוך את הוט מחברה ציבורית לפרטית, ובמהלכו הוצע לבעלי מניות מן הציבור למכור את מניותיהם לקול.

בעת כריתת חוזה קול פישמן ידיעות אושרה כבר עסקת המיזוג בדירקטוריון הוט, אך טרם אושרה באסיפה הכללית. לנוכח השלכותיו האפשריות של חוזה קול פישמן ידיעות על מחיר המניות המוצע לציבור בעסקת המיזוג, וכחלק מחובתה של קול כבעלת עניין לדווח להוט על השינויים באחזקותיה, שלחה קול, עם כריתת חוזה קול פישמן ידיעות, הודעה להוט אודות העסקה הנ"ל.

ההודעה כללה פירוט העסקה הכולל את מחיר המניות וכן אופציית רכש שהוענקה לפישמן וידיעות לתקופה של שלוש שנים לשוב ולהיות בעלי מניות בהוט, תמורת מחיר מוסכם, כמוצהר בחוזה קול פישמן ידיעות. בהודעה נאמר כי אופציה זו הוענקה לפישמן וידיעות תמורת ויתורן על זכות וטו שהייתה להם בחוזה קודם עם קול משנת 2010, למנוע מקול להפוך את הוט מחברת ציבורית לחברה פרטית או להביא לגריעתה ממדד תל-אביב 100. למעשה על פי הנספחים לחוזה, האופציה כללה גם סט של זכויות נוספות שנכללו בנספחים A  ו-B  להסכם קול פישמן ידיעות, ובכללן זכויות שיינתנו להם עם מימוש אופציית הרכש והפיכתם מחדש לבעלי מניות, כגון הזכות למנות דירקטור וכן זכות הנפקה כפויה. תוכנן של הזכויות הנוספות לא פורט בהודעת קול וחלף זאת נכתבה בה הפיסקה - "כן כוללות ההסכמות זכויות מיעוט מסוימות למקרה שאופציית הרכש תמומש כאשר החברה הפכה לפרטית".

יצויין בהקשר זה, כי בטיוטת הדוח הראשונה שהוכנה על ידי באי כוח קול, פורטו הזכויות הנוספות אך פירוט זה נמחק על ידי בא כוח פישמן, עמו התייעצו באי כוח קול ביחס לנוסח ההודעה, וחלף זאת הציע את הנוסח המופיע בפסקה דלעיל, שהינו הנוסח שהופיע בהודעה שנשלחה להוט. דקסטר ובונין קבלו ההודעה בנוסחה הסופי (ללא פירוט הזכויות הנוספות) לעיונם ואישרו הגשתה להוט על מנת שהוט תוכל לקיים את חובות הדיווח המוטלות עליה כחברה ציבורית.

הודעת קול נשלחה אל חברת הוט בצהרי יום 5.11.12 ללא צירוף החוזים נשוא ההודעה. לאחר משלוח ההודעה של קול להוט התקיימה מיידית ישיבת דירקטוריון טלפונית בחברת הוט בנוגע להודעת קול. עובר לישיבה נשלחה על ידי מזכירת החברה הודעת קול למשתתפי הישיבה. ישיבה זו זומנה על מנת לבחון האם יש השלכות לחוזה קול פישמן ידיעות על הוגנות התמורה בעסקת המיזוג. יצוין כי נושאי המשרה בהוט ובכללם המנכ"ל עוזר, לא היו מעורבים במו"מ בין בעלי המניות הנ"ל (למעט הדירקטורים דקסטר ובונין, מתוקף תפקידם בקול) ולא קבלו לעיונם את טיוטות חוזה קול פישמן ידיעות או את חוזה קול פישמן ידיעות.

בישיבה, שבה נכח גם המנכ"ל מתוקף תפקידו, הוצגה בעל פה הודעת קול לדירקטוריון הוט ונערך דיון בתכנה והשלכותיה על עסקת המיזוג ובכלל זה על הוגנות המחיר המוצע לבעלי המניות מן הציבור בעסקת המיזוג. דקסטר השתתף בישיבה בהצגת עסקה זו בפני הדירקטוריון כנציג של קול בחוזה קול פישמן ידיעות. העסקה הוצגה בעל פה בהתאם לאמור בהודעת קול, קרי ללא פרוט אודות הזכויות הנוספות למעט אזכור דבר קיומן.

שאלה שהופנתה על ידי אחד הדירקטורים האם קיימת תמורה נוספת בעסקה הנ"ל, נענתה בשלילה על ידי דקסטר ובא כוח קול. לא נערכו בירורים נוספים אודות הזכויות הנוספות בישיבה או לאחריה, וכן לא התבקשה קול להעביר לעיון חברת הוט את חוזה קול פישמן ידיעות, עובר להגשת הדיווחים נשוא התיק על ידי הוט.

לאחר ישיבת הדירקטוריון דיווחה הוט שני דיווחים בנוגע להודעת קול. הדיווח המיידי הראשון מיום 5.11.12, כלל ציטוט הודעת קול ככתבה וכלשונה (דהיינו בדיווח צויין, כי התקבלה אצל הוט הודעה מאת קול ובהמשך לכך הובא ציטוט מדויק של הודעת קול). הדיווח המיידי השני מיום 6.11.12, הינו דיווח על הדיון בדירקטוריון לגבי הודעת קול, הצגתה, והחלטת הדירקטוריון באשר להשלכותיה. על פי האמור בדיווח המיידי השני, הדירקטוריון החליט לאחר הדיון בתוכן ההודעה, כי הוא סבור, לאחר שהוצגה בפניו עסקת קול פישמן ידיעות כמפורט בדיווח המיידי הראשון, כי אין בחוזה זה כדי להשליך על עמדתו כי תמורת המיזוג המוצעת לבעלי המניות של החברה בעסקת המיזוג מבטאת מחיר הוגן. נימוקי הדירקטוריון המפורטים בדיווח המיידי השני מבוססים על עובדות ומצגים שהוצגו בפניו בהודעת קול ובישיבה. הגשת דיווח זה ונוסחו אושרו על ידי המנכ"ל עוזר, על ידי יו"ר הדירקטוריון, וכן חברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבה זו.

עמדת הרשות היא כי הדיווחים המיידיים כללו פרט מטעה בכך שלא הוצגו בהם הזכויות הנוספות שפורטו בנספחים, במיוחד הזכות למנוי דירקטור וכן זכות ההנפקה הכפויה. כן סברה הרשות שהאופן של איזכור הזכויות הנוספות בדיווח כי קיימות "זכויות מיעוט מסוימות למקרה שאופציית הרכש תמומש", ללא פירוטן, היה מטעה משום שהנוסח והמיקום של משפט זה בדיווח רמזו לכך שאלה זכויות שאינן מהותיות, בעוד שמדובר היה בזכויות מהותיות. עוד טענה הרשות כי מאחר שלא צוינה בדיווחים זכות ההנפקה הכפויה הועלמה בכך עובדה מהותית, מאחר שזכות ההנפקה משיבה לידיעות ופישמן את רכיב נזילות ניירות הערך עם מימוש אופציית הרכש. רכיב שהוקנה להם בעבר על ידי זכות הוטו שעליה ויתרו לכאורה.

לעמדת הרשות הדיווח המיידי השני כולל אף הוא בחובו פרטים מטעים ופרטים חסרים. הדיווח המיידי השני מפנה לדיווח המיידי הראשון, ואף הוא בדומה לדיווח המיידי הראשון אינו מפרט מהן הזכויות הנוספות. כמו כן סעיף קטן ב' לנימוקי החלטת הדירקטוריון הטוען להגינות המחיר המוצע לציבור בעסקת המיזוג בהשוואה למחיר בחוזה קול פישמן ידיעות, על בסיס המידע שהוצג לדירקטוריון, אינו מתייחס לזכויות הנוספות שקבלו פישמן וידיעות במסגרת מימוש אופציית הרכש.

החלטת ועדת האכיפה המנהלית

הוועדה קיבלה את טענת הרשות כי בלב המחדל הדיווחי בתיק ניצבות הזכויות הנוספות שלא גולו, ובמיוחד הזכות למנות דירקטור וזכות ההנפקה הכפויה. הזכויות לא פורטו וחלף זאת נאמר באופן כוללני כי קיימות זכויות מיעוט נוספות. גם הצגת אופציית הרכש כתמורה לוויתור על זכות הווטו הייתה הצגה חלקית בלבד, משום שזכות ההנפקה הכפויה מטיבה יוצרת נזילות או דמוי נזילות, ורכיב זה לא גולה. לפיכך, המידע אודות הזכויות הנוספות היה מידע מהותי למשקיע הסביר. המותב ציין כי הדברים נכונים במיוחד כאשר עניין לנו במידע הנוגע באופן ישיר לתמחור מניית החברה בסמוך להשלמת העסקה של going private. מאחר והזכויות הנוספות ניתנו רק לקבוצת פישמן וידיעות בחוזה נפרד עמם, הרי שמידע זה צריך להיות גלוי ושקוף לציבור כדי שבעלי מניות הוט מן הציבור יוכלו להעריך איזה תמורה מקבלים פישמן וידיעות ועל בסיס זה להעריך האם המחיר המוצע להם במסגרת עסקת המיזוג הינו הוגן.

הוועדה קבעה כי ההסדר עומד היטב במבחן השיקולים הצריכים לאישורו על פי דין. ביחס לאחריותה של קול הרי שאחריות זו נובעת מאחריותה לדווח על השינויים באחזקותיה כבעלת עניין. בידיעה אודות הזכויות הנוספות בהסכמיה נמנעה מלדווח אודותיהן בהודעה ששלחה להוט וכתוצאה מכך לא נכללו בדווחי הוט. כאשר לקול היה ענין מהותי בתמורה שיהיה עליה לשלם לציבור עבור מניותיו בעסקת המיזוג.

לגבי אחריות הוט נקבע כי על פי נוסח חוק ניירות ערך, על התאגיד המדווח לדווח על השינויים באחזקות בעל העניין בו למיטב ידיעת החברה. לפיכך, במידה וההודעה המתקבלת מבעל העניין הינה עמומה, מעוררת שאלות, או נראה כי יש בה טעות כלשהיא מוטלת החובה על החברה הציבורית המדווחת לציבור המשקיעים לברר את הפרטים עם בעל השליטה על מנת שתוכל להצהיר כי המידע המתפרסם על ידה הינו על פי מיטב ידיעתה. חובתה של הוט נובעת גם מכך שהאירוע המדווח, חוזה קול ידיעות ופישמן, היה אירוע מהותי בחיי החברה על רקע עסקת המיזוג שהייתה ברקע. החברה שהיותה התאגיד המדווח אינה צינור ותו לאו למידע שהועבר אליה מבעל העניין אלא אחראית גם לבדיקת תכנו.

המשיבים דקסטר ובונין, דירקטורים בהוט ואורגנים גם בקול, נמנו על מעגל האחריות הראשון בחברה במקרה זה, ובין היתר מצופה היה מהם לוודא תקינות דווחי החברה במיוחד כך כאשר אין חולק כי הכירו את מלוא פרטיהם של הסכמי קול ידיעות פישמן נוכח מעמדם בקול, היו מעורבים בשליחת הודעת קול להוט ואישרו הגשתה ללא אזכור הזכויות העודפות.

המנכ"ל עוזר, אחראי על פעילותו השוטפת של התאגיד. אחריותו אינה לדווח עצמו במקרה הנדון, אלא למחדל פיקוחי שתוצאתו כישלונה של החברה בדיווחיה. מחדלו נוגע לכך שלא וידא שדיווח בעלת השליטה נבדק די צרכו על ידי החברה בטרם דווח.

הוועדה קיבלה את גישתה העקרונית של הרשות בהסדר זה שבחרה לצמצם את מספר המשיבים בהליך המנהלי תוך בחירת הגורמים שעמדו במעגל האחריות הראשון בחברה, הם בלבד, במקום הפניית החיצים לעבר כלל נושאי המשרה בחברה. גישה זו נכונה בעיני הוועדה על רקע החיסכון במשאבים ובעלויות וכן בזמן יקר. מדובר במדיניות אכיפה ראויה הנותנת מענה לעניין הציבורי באכיפה תוך זמן סביר וביעילות, ובכך תורמת להרתעה ומונעת עינוי דין. מיקוד הדיון במי שהתגלה כאחראי ישיר ועיקרי להפרות נשוא ההסדר, די בו כדי להעביר מסר למי שעשוי למצוא עצמו במצבים דומים. כך הדבר גם בייחוס אחריות פיקוחית בלבד למנכ"ל בנסיבות התיק, והעברת מסר חשוב למנכ"לים בדבר חובת הפיקוח המוטלת עליהם.

הוועדה סברה כי אמצעי האכיפה שהוטלו הינם סבירים אך נוטים לקולא אולם קיבלה את שיקולי הרשות לקולא והם – מדובר באירוע אחד שהוביל לשתי ההפרות; כנגד המשיבים הוגשה תביעה ייצוגית בגין אותו אירוע במקביל, במסגרתה, נכרתה פשרה בה הוסכם כי יפצו את בעלי המניות בהוט ב-30 מיליון ש"ח; הוט הסכימה ליטול על עצמה אמצעי אכיפה למניעת הישנות ההפרה. לגבי המשיבים סברה הוועדה כי בנסיבות אלה על אף היותם אזרחי חוץ היה על הרשות להטיל עליהם מניעת כהונת נושא משרה בגופים המפוקחים ככלל ולא להסתפק בהתפטרותם מדירקטוריון הוט, אך למרות זאת החליטה לאשר את ההסדר כמות שהוא. ​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים