כניסה

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על חמש חברות בסך כולל של כ-268,000 ₪

‏28 נובמבר, 2016

‏כ"ז חשון, תשע"ז

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על שלוש חברות ציבוריות ושתי חברות בעלות רשיון לניהול תיקים בסכום כולל של כ-268,000 ש"ח: על חברת ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות בע"מ בסך של כ-99,000 ₪; על חברת מעין ונצ'ורס בע"מ בסך של כ-84,000 ₪; על חברת יוליוס בר שירותים פיננסים (ישראל) בע"מ בסך של כ-42,000 ₪; על חברת כרמים שוקי הון (ניהול תיקי השקעות) בע"מ בסך של כ-35,000 ₪; ועל חברת וקמן קפיטל בע"מ בסך של כ-8,200 ₪.

בהטלת העיצומים על חברות ציבוריות בשל הפרות הדיווח, מדגישה הרשות את חשיבות הדיווח הנאות ועמידה במועדי הדיווח. לנושאים אלה חשיבות יתרה והם עומדים במרכז עניינו של ציבור המשקיעים. יחד עם זאת, בכל המקרים הנדונים נהגה רשות ניירות ערך בהתאם למדיניותה בשנים האחרונות, ליישום תקנות ההפחתה לטובת המפרים. סכומי העיצום הבסיסי על פי החוק הופחתו בשיעורים של בין 75%-50% בהתאם לנסיבות כל מקרה:

עיצום כספי בסך 99,300 ₪ הוטל על חברת ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות בע"מ בשל איחור בהגשת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2015 והדוחות הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2016. מדובר בהפרה חוזרת של החברה, שכן כבר הוטל עליה השנה עיצום כספי בגין איחור בהגשת דוחות כספיים. עם זאת, התחשבה הוועדה במצבה הכלכלי הקשה של החברה כפי שעולה מדוחותיה הכספיים והחליטה להשתמש בסמכותה להפחית עד 50% בגין עילה זו באופן מלא. לפיכך הוטל על החברה עיצום כספי תוך הפחתה של 50% בסכום  כולל של  99,300  ₪.

לקישור לדרישת העיצום הכספי באתר הקלק כאן.

עיצום כספי בסך 84,300 ₪ הוטל על חברת מעין ונצ'ורס בע"מ בשל איחור בהגשת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2015, הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2015 והדוחות הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2016. לגבי ההפרה הראשונה, הפחיתה הרשות 25% מסכום העיצום הכספי בשל כך שלא נמצאו הפרות קודמות שביצעה החברה, עם זאת, הפחתה כזו לא ניתנה לגבי שתי ההפרות אשר בוצעו לאחר שההפרה הראשונה כבר בוצעה. בנוסף, הפחיתה הרשות 50% נוספים מסכום העיצום לגבי כל אחת משלוש ההפרות, בשל קיומה של הערת עסק חי בדוחותיה הכספיים של החברה ומצבה הכלכלי הקשה. לאחר הפחתות אלה הוטל עיצום כספי כולל בגין שלוש ההפרות בסך של  84,300  ₪.

לקישור לדרישת העיצום הכספי באתר הקלק כאן.

עיצום כספי בסך 41,941 ₪ הוטל על חברת יוליוס בר שירותים פיננסים (ישראל) בע"מ בשל אי עמידה בחובות הביטוח כנדרש בחוק. הרשות דחתה את טענות החברה לביטול העיצום ובכלל זה את הטענה כי פוליסת הביטוח שערכה חברת האם מכסה את פעילותה של החברה ולפיכך מייתרת את הביטוח שערכה החברה. עם זאת, הפחיתה הרשות את סכום העיצום הבסיסי בשיעור של 60% בשל כך שהרשות לא מצאה כי החברה הפרה הפרות קודמות, בנוסף התחשבה הרשות בכך כי החברה תיקנה את ההפרה למפרע ובכך הקטינה את הנזק הפוטנציאלי וכן פעלה למניעת הישנות ההפרה. בנוסף, קיבלה הרשות את טענת החברה כי עריכת ביטוח בהיקף הנמוך מהנדרש בתקנות אינה שקולה בחומרתה לאי עריכת ביטוח כלל. לאור כל האמור החליטה הוועדה להטיל על החברה עיצום כספי כולל בסך של 41,941 ₪ .

לקישור לדרישת העיצום הכספי באתר הקלק כאן.

עיצום כספי בסך 35,630 ₪ הוטל על חברת כרמים שוקי הון (ניהול תיקי השקעות) בע"מ משום שהחברה לא סימנה בדוח הרבעוני ללקוח נכסים חריגים ודלי סחירות בפירוט הרכב תיק ההשקעות של הלקוח, ובנוסף, לא פירטה בדוח את סך השווי של הנכסים החריגים ודלי הסחירות שהוחזקו בתיק וכן את שווי התיק בניכויים. הרשות לא קיבלה את טענות החברה לביטול העיצום הכספי, עם זאת נהגה הרשות בהתאם למדיניותה בשנים האחרונות, ליישום תקנות ההפחתה לטובת המפרים והפחיתה את סכום העיצום הבסיסי בשיעור של 60% בשל כך שהרשות לא מצאה כי החברה הפרה הפרות קודמות, בנוסף התחשבה הרשות בכך שהחברה שיפרה את נוהל העבודה העוסק בסימון נכסים דלי סחירות וחריגים ואת הבקרות שהיא עורכת בנושא זה ובכך שהחברה השקיעה בהכנת תכנית אכיפה פנימית ונוקטת בפעולות ליישומה.

לקישור לדרישת העיצום הכספי באתר הקלק כאן.

עיצום כספי בסך 8,250 ₪ הוטל על חברת קמן קפיטל בע"מ בשל איחור בהגשת הדוחות הכספיים התקופתיים לשנת 2015. עם זאת, החליטה הרשות להפחית את סכום העיצום הכספי בשיעור של 75% לאור התקיימותן של מספק עילות הפחתה. הרשות התחשבה בכך שלא מצאה הפרות קודמות שביצעה החברה והן במצבה הכלכלי של החברה כפי שעולה מדוחותיה הכספיים. לאור האמור, החליטה הרשות להטיל על החברה עיצום כספי כולל בסך של  8,250  ₪.

לקישור לדרישת העיצום הכספי באתר הקלק כאן.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים